Natisni

Naloga

Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev

Opis naloge

Poenostavitev postopkov za črpanje se uvede v vseh fazah izvajanja kohezijske politike in porabe sredstev v okviru financčne perspektive; najpomembnejši ukrepi: poenotenje navodil (navodila za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje poenotijo navedene postopke na naslednje načine: s poenotenjem oziroma jasno navedbo izrazov in terminologije, uporabljene v kohezijski politiki, kar vodi v zmanjšanje administrativnih postopkov; s poenotenjem zahtev o pripravi vlog za projekte, javnih razpisov ter v zvezi z možnostjo poseganja v odločbe/sklepe kot ukrep za optimizacijo črpanja; s poenotenjem obrazcev za pripravo in prijavo projektov po skladih in operativnih programih; z zmanjšanjem zahtev po posredovanju dokumentacije v fazi prijave na razpis oziroma neposredno potrditev. Navodila za upravičene stroške uvedejo poenostavitve na način, da se posamezne vrste stroškov in dokazil v največji meri standardizirajo, uvede se elektronsko posredovanje dokumentacije. Sprejme se pospešitev izvajanja izplačil na način, da se izplačila zahtevka za nesporne izdatke izvedejo nemudoma, za izdatke, pri katerih se za dokazovanje zahtevajo dopolnitve, pa najkasneje v 30 dneh), pospešitev postopkov izplačil in priprave zahtevkov; poenostavitev vnosa projektov v NRP na ravni razpisa oziroma programa, kjer je to način za zmanjšanje administrativnih obremenitev. Sprejeti so tudi drugi ukrepi za pospešitev črpanja.

Ukrep / Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"Pospešitev črpanja EU sredstev:- sprememba zakonodaje na področju javnih naročil in zakonodaje, ki ureja postopke delovanja Državne revizijske komisije;
- ustanovitev ekspertne skupine za javna naročila na ravni ministrstev in zunanjih strokovnjakov za predhodno preverjanje razpisne dokumentacije v zvezi s postopki javnega naročanja;
- pospešitev izvedbe večjih infrastrukturnih projektov;
- pospešena uporaba poenostavitev z namenom hitrejšega izvajanja projektov evropske kohezijske politike (pavšal na posredne stroške, standardni stroški na enoto), standardizacija z namenom optimizacije izvajanja;
nadgradnja informacijskega sistema z namenom zagotavljanja ustrezne podpore pri kreiranju vmesnih zahtevkov za izplačilo (in povračilo v državni proračun) z namenom pospešitve črpanja"

Zgodovina statusov

02.06.2015 R
24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MKRR  02.06.2015  Naloga je realizirana. 
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Organ upravljanja v okviru MGRT poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev izvaja tekoče kot eno svojih ključnih nalog tekom izvajanja obstoječe finančne perspektive 2007-2013. Ravno prepoznavanje področij, na katerih so uporabljeni neučinkoviti ali predolgotrajni postopki, ter oblikovanje konkretnih poenostavitev postopkov bo predstavjalo bistven doprinos za prenos znanja v oblikovanje enostavnejšega in učinkovitejšega sistema izvajanja nove finančne perspektive 2014-2020. Velika večina navedenih ciljev in podciljev je realizirana, odprto ostaja elektronsko posredovanje dokumentacije, ki je vezana na nadgradnjo aplikacije ISARR. Slednje je odvisno od izvedbe javnih naročil na MGRT. Naloge, ki so opredeljene v dodatnih pojasnilih so realizirane različno: - PRVA ALINEA - REALIZIRANO: dne 15.7.2013 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN-A/ (Ur.l. RS, št. 63/2013); - DRUGA ALINEA - NEREALIZIRANO, ROK 2015: ekspertna skupina za JN ni bila ustanovljena, MGRT v sodelovanju z drugimi ministrstvi išče rešitev, med drugim tudi v vklučitvi zunanjih strokovnjakov; - TRETJA ALINEA - DELNO REALIZIRANO, ROK: 2015- Organ upravljanja je v sodelovanju z Evropsko komisijo, pobudo Jaspers ter udeleženimi posredniškimi telesi sprotno vlagalo velike napore za pospešitev izvedbe večjih infrastrukturnih projektov, tako da so bile vloge za velike infrastrukturne projekte kar najhitreje ustrezno p