Vlada Republike Slovenije izvaja aktivnosti za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja ter posledično doseganje večje stopnje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Bistvenega pomena za to so implementacija in realizacija ukrepov iz Zbirke ukrepov za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti kot tudi preglednost in sinergija aktivnosti.

Kako deluje Enotna zbirka ukrepov?


PRIORITETNI UKREPI
Center znanosti Specializacija R
Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja Zdravje, varnost DR
Boljša uprava: Izvajanje projekta STOP Birokraciji Odprava administrativnih ovir R
Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu Ostalo R
Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost Ostalo DR
Prenova ureditve zelenega javnega naročanja Javna naročila R
Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave administrativnih ovir Promet R
Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo Izobraževanje, kadri, mladi R
Vzpostavitev sistema SPOT, Slovenska poslovna točka Podporno okolje R
Sprememba zakonodaje v smeri zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega pregona gospodarskega kriminala in korupcije Ostalo R
Liberalizacija cen naftnih derivatov Promet R
Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje Okolje, prostor R
Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste Okolje, prostor R
Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine (spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba spomeniškovarstvenega razpisa Razvojni zagon R
Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo organiziranosti javnih služb v kmetijstvu Ostalo R
Poglabljanje delovanja gospodarske diplomacije Razvojni zagon R
Ureditev področja koncesij v zdravstvu Siva ekonomija R
Spodbujanje novih tujih neposrednih investicij s pripravo javnih razpisov za kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo Razvojni zagon R
Ustanovitev probacijske službe Ostalo R
Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS Ostalo R
Prenova sistema pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema Javna naročila R
Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme Javna naročila R
Priznavanje splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja pri pridobivanju novih kategorij vozniškega dovoljenja Promet R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R
Prikaži vse
POMEMBNEJŠI REALIZIRANI UKREPI
Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov Siva ekonomija R
Poenostavitev postopkov pridobitve potrdila A1 preko portala e-VEM Delovno pravo, pokojninsko pravo R
Poenostavitev sistema za socialne prispevke Davki R
Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika Odprava administrativnih ovir R
Znižanje stroškov davčne izvršbe Davki R

Legenda

R = Realizirano N = Nerealizirano DR = Delno realizirano
Skupno realizirano
Podatki v grafu so izraženi v %
Skupno realizirano Ministrstva
Graf prikazuje število ukrepov za določeno ministrstvo
Skupno realizirano Kategorije
Graf prikazuje število ukrepov za določeno kategorijo