Natisni

Ukrep

Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Naloge

Naziv naloge Status
Predolgi in netransparentni postopki, predvsem pri pridobivanju gradbenih dovoljenj ter spremembah prostorskih aktov  R
Zagotovitev pravnih podlag za aktivno občinsko gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.  R
Dolgotrajnost postopkov umeščanja v prostor energetske infrastrukture  NS
Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih  R
Sprejem uredbe, ki določa vsebino in način vzpostavitve in vodenje zbirke državnih prostorskih pravil.  NS
Enotni programi opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti - omogoča se naknadno sprejemanje programa opremljanja. Ukrep omogoča občini večjo fleksibilnost pri sprejemanju programov opremljanja stavbnih zemljišč in posledični zajem komunalnega prispevka za izvedeno komunalno opremo.  NS
Odprava obveščanja občine o nameravani zakoličbi - odprava obveznosti investitorja o posredovanju informacije o nameravani zakoličbi objekta pristojni občinski upravi.  R
Odprava obveznosti, da investitor obvešča udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega pregleda  R
Ureditev področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni zakonodaji  R
Združitev postopkov pri pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo dovoljenje pri posegih v prostor.   R
Tesnejša povezava oz. integracija postopkov prostorskega načrtovanja s postopki celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih aktov na okolje (postopki CPVO)  R
Zagotoviti brezplačnost vseh soglasij.  R
Poenostavitev postopkov pri umeščanju in graditvi biomasnih logističnih centrov  NS
Zgodnejša vključitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri sprejemanju prostorskih načrtov  R
Poenostaviti vsebino vodilne mape v zvezi z projektno dokumentacijo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja  R
Administrativno razbremeniti vpis novogradnje v kataster stavb  R
Zagotovitev pogojev za pospešitev gradnje oz. zagon novega investicijskega cikla, ki bo imelo multiplikativen učinek na naše gospodarstvo.  NS

Zgodovina statusov

28.06.2018 R
31.01.2018 DR
03.01.2017 DR
19.09.2016 DR
19.05.2016 DR
02.02.2016 DR
14.09.2015 DR
25.02.2015 DR
09.06.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Okolje, prostor
Odgovorni resor MNVP
Sodelujoči MJU, GURS, MP, MzI, MK, ARSO, MKGP, MGTŠ
Področja svetovne banke
Rok za realizacijo 31.12.2018
Zadnja sprememba 28.06.2018
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Zahteve slovenske obrti in podjetništva 50
Manifest industrijske politike 1.
Ovire za TNI 16, 18, 20, 21
STOP birokraciji Ukrep 2 - okolje/prostor|Ukrep 8 - prostor|Ukrep 11 - prostor|ukrep 13 - prostor|Ukrep 14 - prostor|Ukrep 15 okolje/prostor|Ukrep 16 okolje/prostor|Ukrep 6 in 20 - okolje/prostor |Ukrep 21 in 26 - okolje/prostor |Ukrep 25 in 30 - okolje/prostor |Ukr
Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva 2. paket ukrepov/zap.št. 19, 3. paket ukrepov/zap.št. 39, 3. paket/zap.št. 41
Kisik za gospodarstvo 2.1.
Pogodba med delom in kapitalom I.b.9.
Akt za mala podjetja/Načela SBA Odgovorna administracija / Responsive administration