Natisni

Naloga

Ureditev področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni zakonodaji

Opis naloge

ZGO-1 že od leta 2003 kot krovni zakon ureja področje projektnih pogojev in soglasij v smislu da določa postopkovne omejitve, kot so maksimalni roki, največji obseg dokumentacije itd., vendar:
- področni predpisi (npr. ZVO, ZON, ZV, ZVKD) po načelu lex specialis derogirajo določbe ZGO-1,
- soglasodajalci v praksi ravnajo v nasprotju z določbami ZGO-1 in celo ZUP.
Materialno-pravna podlaga za izdajo soglasij pa je urejena izključno v področnih predpisih. Področni predpisi s predpisovanjem dodatnih zahtev (npr. dokazila o pravici graditi, plačilo raznih stroškov, izvedenska mnenja, obvezno sklepanje pogodb za projektiranje in izvajanje del s soglasodajalcem) ustvarjajo še dodatne administrativne ovire, ki zaradi varovanja javnega interesa niso vedno nujno potrebne.
Zato menimo, da so potrebne ustrezne spremembe in poenostavitve v področnih predpisih (poudarek na kulturnovarstvenih, okoljevarstvenih, naravovarstvenih, vodnem soglasju) v smislu:
- poenostavitve in določitev minimalnih zahtev, ki omogočajo dosego cilja – zaščite javnega interesa,
- črtanje soglasij v primerih ko ta niso nujno potrebna za varovanje javnega interesa,
- določitev jasnih in nedvoumnih pravnih podlag za podajanje projektnih pogojev (smernice, standardi….) in s tem zmanjšanje možnosti arbitrarnega odločanja soglasodajalcev…
Poleg spremembe področnih predpisov je potrebno izobraževanje soglasodajalcev glede postopanja pri izdaji soglasij ter okrepitev nadzora resorjev in občin nad pristojnimi soglasodajalci, vključno z nadzorom upravne inšpekcije.
Predlagamo, da Vlada RS sprejme Akcijski načrt ter določi pripravljavca in koordinatorja pregleda določb področnih zakonov in predloga sprememb le teh (predlagamo MJU ali SVREZ).
Koordinator redno poroča Vladi o (ne)realiziranih ukrepih resorjev.
Vlada pa resorje v tem primeru pozove k realizaciji.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Urgentna odprava birokratskih ovir in občutno skrajšanje postopkov izdajanja soglasij pri investicijah. Neverjetno je, da je pridobitev finančnih sredstev za velike investicije pogosto manjša težava, kot so birokratske ovire (primer: HE). Zlasti pri investicijah je ključno, da se državna in javna administracija postavita v vlogo podpornika naložbi in aktivno odpravlja vse nekoristne birokratske ovire. Zlasti odbijajoči so nerazumno dolgi postopki, zato je treba uvesti pravilo, da če ustrezen organ v 60 dneh ne da soglasja oziroma pove vse pogoje, ki so potrebni za njegovo pridobitev, se smatra, da je soglasje dano, pri čemer je treba uvesti tudi osebno odgovornost uradnika za konkretno odločitev.

Racionalizacija je potrebna na področju varstva okolja, prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter ureditev in s tem skrajšanje postopkov in pospešitev sprejemanja prostorskih načrtov na državni in lokalni ravni. Racionalizira postopke pridobivanja soglasij, gradbenih in drugih dovoljenj in drugih dovoljenj s spremembo področne zakonodaje (npr. odprava administrativnih ovir ne sme zmanjšati ravni varovanja prostora ter naravne in kulturne dediščine).

Zgodovina statusov

31.01.2018 R
16.06.2017 DR
03.01.2017 DR
19.09.2016 DR
11.05.2016 DR
29.01.2016 DR
02.09.2015 DR
24.02.2015 DR
30.05.2014 DR
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Ureditev področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni zakonodaji
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki vključuje novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), novi Gradbeni zakon (GZ) in novi Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID), je stopil v veljavo 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne s 1. junijem 2018. GZ ureja pridobivanje soglasij (odslej mnenj) sistemsko. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v Državni zbor RS. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  03.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  11.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov. Področje oziroma institut soglasodajalstva je eno najtežjih področij z vidika priprave novih rešitev in njihove uskladitve z ostalimi resorji. Konec meseca maja bo izveden večji usklajevalni sestanek na predlog novega pristopa k izdajanju soglasij. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Predpis je v javni razpravi. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  02.09.2015  Ni sprememb od zadnjega poročanja 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Sprememba Zakona o graditvi objektov sprejeta v letu 2012 je že naslovila vprašanje pridobivanja pogojev in soglasij in določila, da pridobivanje projektnih pogojev ni več obvezno, zato lahko štejemo, da je del naloge opravljen. PDV za leto 2015 predvideva potrditev sprememb in dopolnitev prostorske in gradbene zakonodaje na Vladi RS v novembru 2015, sprejem v Državnem zboru RS pa v začetku leta 2016. V okviru te spremembe bo še enkrat preverjena smiselnosti n potrebnost pridobivanja vseh sedaj določenih soglasij. Ostaja težava, da obveznost pridobitve soglasij določa sektorska zakonodaja, kar pomeni, da je treba poseči v niz zakonov drugih resorjev. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.