Natisni

Naloga

Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih

Opis naloge

Potrebno je pristopiti k novi sistemski ureditvi področja prisilnega pridobivanja zemljišč, ki bi poenotila pristop in zagotovila hitrejši potek teh postopkov.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Umeščanje objektov v prostor je celosten postopek priprave prostorskih aktov, pridobivanja upravnih dovoljenj in izvedbe gradnje. V tem sosledju je ključnega pomena tudi zagotovitev pravic, ki omogočajo gradnjo oziroma izvajanje drugih posegov. Najbolj tipična takšna pravica je lastninska pravica, pogoste pa so tudi služnosti v javno korist. Umeščanje infrastrukturnih in drugih objektov v javno korist pogosto naleti na velike časovne zamude in težave ravno pri pridobivanju zemljišč oziroma pravic na njih. Sistemska ureditev razlastitve iz ZUreP-1 je bila v času od njegove uveljavitve spremenjena ali dopolnjena s cca. desetimi področnimi predpisi, prav tako se skozi zakonodajo uzakonja izjeme glede pravice graditi, kot jo krovno ureja ZGO-1. Posledično je ureditev razlastitve razdrobljena in nesistemska, izjeme glede pravice graditi (primer sta EZ-1 in pa ZUPUDPP) pa so ustavno sporne. Še dodaten problem predstavlja ureditev agrarnih skupnosti. Zaradi tega je treba pristopiti k novi sistemski ureditvi področja prisilnega pridobivanja zemljišč, ki bi poenotila pristop in zagotovila hitrejši potek teh postopkov. V tem pogledu je nujno zagotoviti sodelovanje strokovnjakov s področja urejanja prostora in graditve na eni, ter strokovnjakov s področja civilnega in stvarnega prava na drugi strani, pa tudi sodelovanje nosilcev predpisov o agrarnih skupnostih. Poseganje v zasebne lastninska upravičenja je skrajno zahtevna materija, ki ne more biti obravnavana brez aktivne udeležbe in doprinosa iz vseh teh področij, zato je nujno zagotoviti

Zgodovina statusov

31.01.2018 R
16.06.2017 DR
03.01.2017 DR
16.09.2016 DR
11.05.2016 DR
03.09.2015 DR
23.02.2015 DR
09.06.2014 DR
30.05.2014 N
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki vključuje novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), novi Gradbeni zakon (GZ) in novi Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID), je stopil v veljavo 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne s 1. junijem 2018. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor. Zakonsko je treba urediti še materijo enotne metodologije odškodnin za nakup in razlastitev nepremičnin oziroma pridobitev pravic na njih. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  03.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  11.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  03.09.2015  Delovna skupina za sistemsko ureditev področja razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopkih določanja odškodnin je bila vzpostavljena in je že izvedla določene aktivnosti. V mesecu septembru bo MOP Vladi RS na podlagi teh aktivnosti in ugotovitev predlagalo potrditev metodologije in sprejem dodatnih sklepov za nadaljnje usmerjanje projekta. Predvidena je celovita sistemska ureditev področja vrednotenja nepremičnin in postopkov pridobivanja pravic na njih.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  23.02.2015  MOP je 19.2.2015 v medresorsko obravnavo poslalo sklep o imenovanju delovne skupine za sistemsko ureditev področja razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopkih določanja odškodnin. Člane v skupino pripsevajo MzI, MJU, MP, MKO in MF. Vlada RS je ustanovitev te delovne skupine določila kot odziv na Revizijo Računskega sodišča RS glede smotrnosti ureditve določanja in izplačevanja odškodnin zaradi gradnje in obnove gospodarske javne infratsrukture. Naloge delovne skupine, ko bo ta ustanovljena, se tičejo zlasti uskladitev in določitev predloga zakona, sprememb zakonov in drugih predpisov, povezanih s problematiko razlastitev, izvajanja vrednotenja nepremičnin za namene umeščanja infratsrukturnih posegov v prostor in podlagami tega vrednotenja.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.