Natisni

Naloga

Zagotovitev pogojev za pospešitev gradnje oz. zagon novega investicijskega cikla, ki bo imelo multiplikativen učinek na naše gospodarstvo.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Da bi dosegli pričakovane cilje, predlagamo, da se čimprej pristopi k sprejemu sprememb in dopolnitev Uredbe, pri čemer dajemo naslednje konkretne predloge:

- da se na državnem nivoju sprejme ustrezen tehnični standard za gradnjo prenosne plinovodne infrastrukture na poplavnih območjih. Ustrezne spremembe Pravilnika so že pripravljene.
- da se spremeni določba prvega odstavka 9. člena Uredbe, ki nalaga izdelovalcem prostorskih aktov pripravo ustreznih kart poplavne in erozijske nevarnosti kot pogoj za pridobitev vodnega soglasja, kajti to je naloga države (Vlade RS) in ne pripravljavcev prostorskega akta;
- da se v tabeli – priloga 1 Uredbe spremeni tako, da se pod točko 22 podtočki 2211 in 22110 naftovodi in prenosni plinovodi, v razredu nevarnosti »velika« in v razredu nevarnosti »srednja« spremeni oznaka z »-2« v oznako »+«.
- da se v tabeli - priloga 1 Uredbe spremeni tako, da se pod točko 22 podtočki 22140 Prenosni in elektroenergetski vodi, v razredu nevarnosti »velika« in v razredu nevarnosti »srednja« spremeni oznaka z »-2« v oznako »+«.
- da se v tabeli - priloga 1 Uredbe spremeni tako, da se pod točko 22 podtočki 22140 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, v razredu nevarnosti »velika« in v razredu nevarnosti »srednja« spremeni oznaka z »-2« v oznako »+«.
- da se do 22.12.2013, to je datum do katerega mora Republika Slovenija skladno z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta zagotoviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, v okviru postopka priprave državnega prostorskega načrta oz. celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje uporabijo, za tovrstne objekte, obstoječe opozorilne karte poplav oz. že izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in da se ne izdeluje strokovne podlage: »hidrološko – hidravlične študije« kot jo nalaga Uredba.

Zgodovina statusov

12.10.2017 NS
16.06.2017 DR
03.01.2017 DR
19.09.2016 DR
11.05.2016 DR
14.09.2015 DR
25.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status NS
Naziv podcilja Zagotovitev pogojev za pospešitev gradnje oz. zagon novega investicijskega cikla, ki bo imelo multiplikativen učinek na naše gospodarstvo.
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nesprejemljivo 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  12.10.2017  Opredelitev naloge se ne sklada z gradbeno ali prostorsko zakonodajo, temveč predvsem za prepdise s področja upravljanja z vodami. Glede na razlago je naloga nesprejemljiva. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  03.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  11.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov.  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  14.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. Sprememba navedene uredbe ni navedena v programu dela Vlade RS 2015.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  25.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. Sprememba navedene uredbe ni navedena v programu dela Vlade RS 2015. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.