Natisni

Naloga

Poenostaviti vsebino vodilne mape v zvezi z projektno dokumentacijo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja

Opis naloge

Trenutno stanje z vodilno mapo je takšno, da je izredno obsežna in zahtevna za pregled in razumevanje, kar pa ni osnovni namen vodilne mape. Namen vodilne mape je v strnjenem in jedrnatem povzetku projekta, ki skrajšuje potrebni čas in stroške investitorjev.

Vodilno mapo je potrebno bistveno poenostaviti tako, da se zmanjša obsežnost in hkrati skrajša čas v celotnem procesu pridobitve gradbenega dovoljenja in stroški postopka. Po mnenju arhitektov in projektantov bi bilo potrebno namesto obsežnega administriranja pri projektih bilo dovolj, da se v zvezi z vodilno mapo podan izjava s katero projektant jamči in prevzema odgovornost, da je projekt izdelan v skladu z veljavnimi standardi in predpisi in sicer samo na enem listu. V praksi vso odgovornost prevzema projektant. Nesprejemljivo je namreč, da mora na UE uradnik, ki ponavadi niti ni ustrezno izobražen, preverjati povsem strokovne stvari. S tem bi projektant imel primerno veljavo v družbi, UE pa bi preverjale le ustreznost glede na stranske udeležence in zakonodajo oziroma prostorske akte. Pretiravanje z vodilno mapo gre zgolj v smer, da se zaračunava nekaj kar nima bistvenega pomena in povzroča zgolj dodatno administrativno delo. Tako bi bilo za vodilno mapo npr. projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja dovolj zgolj izjava ter naslovnica, kazalo projekta, splošni podatki o objektu in soglasjih in nekaj listov z grafičnimi prikazi osnovnih lokacijskih podatkov.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Zgodovina statusov

28.06.2018 R
31.01.2018 DR
12.10.2017 DR
16.06.2017 DR
03.01.2017 DR
19.09.2016 DR
11.05.2016 DR
29.01.2016 DR
02.09.2015 DR
24.02.2015 DR
30.05.2014 DR
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostaviti vsebino vodilne mape v zvezi z projektno dokumentacijo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2018
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  28.06.2018  Pravilnik je sprejet in velja od zacetka junija 2018. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  17. novembra 2017 je bil uveljavljen nov Gradbeni zakon, ki se začne uporabljati 1. junija 2018. Prinaša spremembe na področju projektne dokumentacije, ki pa bodo realizirane s sprejemom podzakonskega akta (pravilnika). Ta bo nared do začetka uporabe zakona. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  12.10.2017  Naloga bo konkretneje realizirana v osrednjem podzakonskem aktu Gradbenega zakona, in sicer s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor. Materija bo podrobneje urejena v podzakonskem aktu Gradbenega zakona, ki je že v pripravi. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  03.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  11.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov. Področje projektne dokumentacije je predmet intenzivnega usklajevanja in priprave s pristojnimi zbornicami in stroko. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Predpis je v javni razpravi. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  02.09.2015  Ukrep bo zajet v ZGO-2. Ni sprememb na predhodno poročanje 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Normativni program dela Vlade RS za leto 2015 predvideva potrditev sprememb in dopolnitev prostorske in gradbene zakonodaje na Vladi RS v novembru 2015, sprejem v Državnem zboru RS pa v začetku leta 2016. V okviru teh sprememb bo preučena tudi možnost zmanjšanja nabora potrebnih vsebin vodilne mape, še posebej, če bo že v tej spremembi gradbene zakonodaje projekt manj deljen na posamezne samostojne faze, obenem pa bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja imel precej drugačne vsebine kot jih ima do sedaj. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.