Natisni

Naloga

Združitev postopkov pri pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo dovoljenje pri posegih v prostor.

Opis naloge

Integracija postopkov pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Zgodovina statusov

01.02.2018 R
13.10.2017 DR
17.06.2017 DR
04.01.2017 DR
20.09.2016 DR
12.05.2016 DR
30.01.2016 DR
03.09.2015 DR
24.02.2015 DR
31.05.2014 DR
29.05.2014 DR
25.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Združitev postopkov pri pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo dovoljenje pri posegih v prostor.
Odgovorni resor Ministrstvo za okolje in prostor
Rok za realizacijo 01.01.2017
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  MOP  01.02.2018  Nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki vključuje novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), novi Gradbeni zakon (GZ) in novi Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID), je stopil v veljavo 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne s 1. junijem 2018. GZ uvaja integriran postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ki vključuje tudi presojo vplivov na okolje, ZUreP-2 pa uvaja t.i. združen postopek državnega prostorskega načrtovanja, okoljskega presojanja in gradbenega dovoljevanja. 
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  13.10.2017  Nova prostorska in gradbena zakonodaja naslavlja integracijo postopkov gradbenih dovoljenj in postopkov okoljevarstvenih soglasij. Integracija okoljevarstvenih dovoljenj bo urejena v novem Zakonu o varstvu okolja, ki je v fazi javne razprave.  
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  17.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor. Zakonodaja predvideva združitev okoljevarstvenih soglasij in gradbenih dovoljenj, združevanje okoljevarstvenih dovoljenj in gradbenih diovoljenj pa je predmet nastajajoče okoljske zakonodaje (ZVO-2). 
Delno realizirano 02.09.2016 - 01.01.2017  MOP  04.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek.  
Delno realizirano 02.05.2016 - 01.09.2016  MOP  20.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 02.01.2016 - 01.05.2016  MOP  12.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov. 
Delno realizirano 02.09.2015 - 01.01.2016  MOP  30.01.2016  Predpis je v javni razpravi. 
Delno realizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  MOP  03.09.2015  Ni sprememb od zadnjega poročanja 
Delno realizirano 02.05.2014 - 01.02.2015  MOP  24.02.2015  Normativni program dela Vlade RS za leto 2015 predvideva potrditev sprememb in dopolnitev prostorske in gradbene zakonodaje na Vladi RS v novembru 2015, sprejem v državnem zboru pa v začetku leta 2016. Eno pomembnejših področij je tudi področje integracij okoljskih presoj s postopki prostorskega načrtovanja in gradbenega dovoljevanja. Na področju prostorskega načrtovanja in področju celovite presoje vplivov na okolje so v preteklosti že bili nekateri poizkusi večje integracije oziroma vsaj sinhronizacije obeh postopkov, še vedno pa obstaja še nekaj rezerve za bolj optimalno povezavo obeh. MOP z internimi organizacijskimi ukrepi to že izboljšuje, zato je v tem delu ukrep možno šteti za delno realiziran, še vedno pa o možnosti in potrebe po izboljšavi tudi na zakonski ravni. Integracija okoljevarstvenih soglasij oziroma dovoljenj z gradbenimi dovoljenji pa je zaradi upravne narave teh postopkov oziroma aktov potrebna nove zakonske ureditve (zlasti glede vprašanj pristojnosti in postopkovnih korakov) na ravni sprememb Zakona o graditvi objektov in Zakona o varstvu okolja. 
Delno realizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  Admin  31.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  Admin  29.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 04.10.2013 - 01.01.2014  Admin  25.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.