Natisni

Naloga

Poenostavitev postopkov pri umeščanju in graditvi biomasnih logističnih centrov

Opis naloge

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008 ), biomasne logistične centre razvršča pod industrijski objekt. Zakon o Kmetijskih zemljiščih ZKZ-C je naredil izjemo za kmetijske objekte, kamor biomasni logistični center ne spada (zakon omogoča gradnjo na najboljših kmetijskih zemljiščih za stavbe po klasifikaciji 12711, 12712, 17213). Nova uredba o razvrščanju objektov Uradni list RS, št. 109/2011, je skladišča nesporno postavila med industrijske objekte. Tovrstne objekte bi bilo potrebno izvzeti iz razvrstitve industrijski objektov ter jih opredeliti npr kot trgovske ali garažne objekte.
Obenem gre za bistveno predolge postopke. Zadeve ponekod niso rešene že 10 ali več let. Prostorski akt je namreč osnova za pridobitev upravnega dovoljenja.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Zgodovina statusov

31.01.2018 NS
12.10.2017 DR
16.06.2017 DR
24.02.2015 NS
30.05.2014 DR
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status NS
Naziv podcilja Poenostavitev postopkov pri umeščanju in graditvi biomasnih logističnih centrov
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nesprejemljivo 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki vključuje novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), novi Gradbeni zakon (GZ) in novi Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID), je stopil v veljavo 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne s 1. junijem 2018. Zakonodaja je sistemske narave in ureja umeščanje vseh objektov v prostor, zato ne daje poudarka posameznim vrstam objektov ali dejavnosti, temveč ureja in zboljšuje generalne pogoje in postopke za umeščanje. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  12.10.2017  Postopki priprave prostorskih aktov za umeščanje tovrstnih objektov se odvijajo na občinah, ki vodijo vse postopke v zvezi s tem. V Državnem zboru RS je trenutno v obravnavi prostorska in gradbena zakonodaja, vendar ta ne bo določala posebnih postopkov za umeščanje tovrstnih objektov, niti ne bo vplival na dolžino postopkov v primerih, ko se taki objekti umeščajo na novo, na neustreznih namenskih rabah, če so razlogi za dolge postopke na strani pripravljavcev ali na primer zaradi nesprejemljivosti tovrstnih objektov v javnosti. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela baesedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor. Postopkovne izboljšave se sicer ne nanašajo specifično na tovrstne objekte, saj za kaj takega ni osnove in potrebe, temveč generalno na graditev objektov. 
Nesprejemljivo 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Biomasni logstični center ni objekt, ki bi ga lahko razvrstili po veljavni Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS. št. 109/11). Kot ugotavljajo že predlagatelji ne gre toliko za težavo v klasifikaciji, amapk je ovira v prostorskih aktih, ki gradnjo na kmetijskih zemljiščih (upravičeno) omejujejo. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.