Natisni

Naloga

Sprejem uredbe, ki določa vsebino in način vzpostavitve in vodenje zbirke državnih prostorskih pravil.

Opis naloge

Uredba določa pravila za vzpostavitev in delovanje zbirke državnih prostorskih pravil. Ta ne bodo predstavljale prostorskega akta, temveč bodo delovala kot zbirka predpisov. Obstoječi Prostorski red Slovenije je zastarel in ga ni več možno spreminjati. Državna prostorska pravila bodo zagotovila poenotenje in racionalizacijo regulacije prostora v občinskih prostorskih aktih in pri izvedbi samih gradenj in s tem povečal pravno in investicijsko varnosti. Zaradi njihove subsidiarne narave uporabe bodo občine praviloma lahko zmanjšale obseg regulative v OPN, saj se bodo lahko neposredno sklicevale na državno pravo. Državna prostorska pravila bodo prispevala k poenotenju regulacije širom občin v delih, kjer bi se občine za to odločile (še vedno bodo možna odstopanja zaradi lokalnih specifik), takšno poenotenje pa pomeni tudi bolj homogeno investicijsko okolje.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Zgodovina statusov

31.01.2018 NS
16.06.2017 DR
03.01.2017 DR
16.09.2016 DR
11.05.2016 DR
14.09.2015 DR
23.02.2015 DR
09.06.2014 DR
30.05.2014 N
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status NS
Naziv podcilja Sprejem uredbe, ki določa vsebino in način vzpostavitve in vodenje zbirke državnih prostorskih pravil.
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nesprejemljivo 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki vključuje novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), novi Gradbeni zakon (GZ) in novi Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID), je stopil v veljavo 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne s 1. junijem 2018. Predmetne uredbe se bodo izdajale na podlagi novega ZUreP-2 kot del državnega prostorskega reda in bodo predstavljala zavezujoča pravila pri urejanju prostora, tudi pri izdaji gradbenih dovoljenj. Uredba, kakršno predlaga ukrep, pa je bila zamišljena po ZPNačrt in z njegovo razveljavitvijo in skorajšnjim prenehanjem uporabe ni več aktualna. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor. Zakon o urejanju prostora glede pravil urejanja prostora oziroma pravil državnega prostorskega reda predvideva nekoliko drugačno ureditev, akti s temi pravili pa se že pripravljajo. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  03.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  11.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov. Zaradi predrugačenja vsebin in zakonske podlage v novem ZUre-2 bo uredba izdana na njegovi podlagi, in ne na podlagi setanjega ZPNačrt. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  14.09.2015  Državni prostorski red je uzakonila novela Zakona o prostorskem načrtovanju iz leta 2012 (ZPNačrt-B). Zaradi pristopa k večjim sistemskim spremembam tega področja, je delo na pripravi DPR zastalo, pojavlja pa se zlasti vprašanje o pravni naravi DPR, kot je zamišljen z ZPNačrt-B v odnosu do njegove obvezne/fakultativne uporabe po občinah). S spremembami prostorske in gradbene zakonodaje, kot so zastavljene sedaj, se bo nekaj vsebin, ki so bile mišljene za DPR, uredilo kar na zakonski ravni (npr. osnovna terminologija prostorskih aktov), DPR pa bo ostal kot dolgoročnejši projekt poenotenja parcialnih vsebin občinskih prostorskih akt na državni ravni skozi državno zbirko normativov in standardov. Osnutek prenovljenega Zakona o prostorskem načrtovanju tako že vsebuje poglavje temeljnih pravil urejanja prostora, ki je bilo izvorno sicer mišljeno za državni prostorski red. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  23.02.2015  Državni prostorski red je uzakonila novela Zakona o prostorskem načrtovanju iz leta 2012 (ZPNačrt-B). Zaradi pristopa k večjim sistemskim spremembam tega področja, je delo na pripravi DPR zastalo, pojavlja pa se zlasti vprašanje o pravni naravi DPR, kot je zamišljen z ZPNačrt-B v odnosu do njegove obvezne/fakultativne uporabe po občinah). S spremembami prostorske in gradbene zakonodaje, kot so zastavljene sedaj, se bo nekaj vsebin, ki so bile mišljene za DPR, uredilo kar na zakonski ravni (npr. osnovna terminologija prostorskih aktov), DPR pa bo ostal kot dolgoročnejši projekt poenotenja parcialnih vsebin občinskih prostorskih akt na državni ravni skozi državno zbirko normativov in standardov. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.