Natisni

Naloga

V letu 2013 še vedno obstaja nevarnost izgube sredstev pri Kohezijskem skladu (na področju okoljske in prometne infrastrukture). V letu 2013 je treba certificirati najmanj za 149,9 mio EUR sredstev iz Kohezijskega sklada, da se izogne tveganju izgube sredstev po pravilu N+3/N+2. Prav tako je v letu 2013 v okviru OP ROPI potrebno certificirati 46,2 mio EUR sredstev iz ESRR (MGRT). Zato je potrebno pospešiti prilagoditev zakonodaje, navodil in pravilnikov, ki ovirajo črpanje EU sredstev. Oblikovat

Ukrep / Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
15.09.2015 DR
02.06.2015 DR
25.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja V letu 2013 še vedno obstaja nevarnost izgube sredstev pri Kohezijskem skladu (na področju okoljske in prometne infrastrukture). V letu 2013 je treba certificirati najmanj za 149,9 mio EUR sredstev iz Kohezijskega sklada, da se izogne tveganju izgube sredstev po pravilu N+3/N+2. Prav tako je v letu 2013 v okviru OP ROPI potrebno certificirati 46,2 mio EUR sredstev iz ESRR (MGRT). Zato je potrebno pospešiti prilagoditev zakonodaje, navodil in pravilnikov, ki ovirajo črpanje EU sredstev. Oblikovat
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MKRR  29.01.2016  100 odstotno črpanje sredstev finančne perspektive 2007-2013 je končni cilj vseh deležnikov, ki sodelujemo pri izvajanju evropske kohezijske politike. Za ta namen je bil sprejet Akcijski načrt, ki se izvaja skladno s časovnico.  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MKRR  15.09.2015  Akcijski načrt se izvaja v skladu s časovnico. Sprememba OP ROPI je bila posredovana na Evropsko komisijo v mesecu juliju 2015. Četrtletno poročanje Vladi RS, EK in pristojnemu odboru DZ se tekoče izvaja. Izvaja se tudi sprotni pregled projektov kohezijske politike in sprejema potrebne ukrepe (v primeru tveganj za neporabo sredstev se potrjujejo nekateri nadomestni projekti predvsem na OP RR in OP RČV oziroma spreminjajo obstoječi projekti). 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MKRR  02.06.2015  Akcijski načrt se izvaja v skladu s časovnico, sprememba OP ROPI je v medresorskem usklajevanju in bo predvidoma na Evropsko komisijo poslana v mesecu juliju. Četrtletno poročanje Vladi RS se tekoče izvaja. Izvaja se tudi sprotni pregled projektov kohezijske politike in sprejema potrebne ukrepe (v primeru tveganj za neporabo sredstev se potrjujejo nekateri nadomestni projekti predvsem na OP RR in OP RČV oziroma spreminjajo obstoječi projekti).  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MKRR  25.02.2015  Z ciljem 100% črpanja evropskih sredstev je bil sprejet je akcijski načrt, ki predvideva spremembo OP ROPI, zagotovljena sredstva v rebalansu 2015, predvideno kvartalno poročanje Vladi RS, Parlamentu in Evropski komisiji, izvaja se pregled vseh preteklih projektov sofinanciranih z EU sredstvi. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MKRR  30.05.2014  Vsi vpleteni deležniki v izvedbo kohezijske politike so v začetku leta 2014 nadaljevali z aktivnostmi pospeševanja izvedbe posameznih operacij. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je za nekajkrat povečala višina s pogodbami dodeljenih sredstev ter višina izplačanih sredstev, povračil iz EU proračuna pa zaradi začesne zaustavitve izplačil na podlagi ukrepa DG REGIO ni bilo. Organ upravljanja je pripravili predlog za delno deblokado sredstev, o kateri trenutno poteka usklajevnaje z EK. Skladno s tem vse projekcije orana upravljanja kažejo na to, da konec leta 2014 ni zaznanega tveganja za izgubo kohezijskih sredstev.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  "Slovenija je izpolnila svoje obveze glede doseganja pravila n+2/n+3 do konca leta 2013 v okviru treh operativnih programov na cilju 1: - OP RR(Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov) - OP ROPI (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture) in - OP RČV (Operativni program razvoja človeških virov). Zavedamo pa se, da bo kljub izvedenim aktivnostim potrebno predvsem na OP ROPI v letu 2014 in 2015 posvetiti posebno pozornost aktivnostim, da bo dinamika izplačil in povračil dovolj velika, da bo Slovenija počrpala 100% evropskih sredstev."