Natisni

Naloga

Cilj je izboljšava obstoječega IS in razbremenitev upravičencev pri pripravi dokumentacije

Ukrep / Izboljšave informacijskega sistema ISARR

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Izboljšave informacijskega sistema predstavljajo razbremenitev upravičencev pri pripravi papirne dokumentacije, zmanjšanje stroškov fotokopiranja

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
15.09.2015 DR
27.05.2015 DR
25.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Cilj je izboljšava obstoječega IS in razbremenitev upravičencev pri pripravi dokumentacije
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MKRR  29.01.2016  V letu 2015 smo realizirali vse zadane naloge za izboljšavo obstoječega IS in razbremenitev upravičencev pri pripravi dokumentacije. Urejeno je bilo gostovanju novega informacijskega sistema v strežniški sobi na Langusovi 4, Ljubljana. V celoti je bila implementirana strojna oprema in nanjo nameščena vsa sistemska programska oprema, ki jo potrebna za testna in produkcijska okolja ISARR, ISARR2, e-MA in e-MS. Z zagotovitvijo stabilnega in hitrejšega okolja smo uporabnikom zagotovili zanesljivejši in odzivnejši sistem, kar se je odrazilo tudi v stabilnem delovanju sistema v zadnjih mesecih preteklega leta, ko je bil IS še posebno obremenjen. Trenutno potekajo aktivnosti razvoja aplikacije e-MA, naslednika ISARR2, ki podpirata izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. e-MA bo po uspešno zaključenem preverjanju s strani Evropske komisije in migraciji podatkov iz ISARR2 prevzela vse storitve ISARR2, predvidoma marca 2016. Še naprej pa bo deloval ISARR za potrebe zaključevanja finančne perspektive 2007–2013. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MKRR  15.09.2015  V skladu z novo zakonodajo (ZDU, člen 74) in dogovori z MJU smo z MJU realizirali dogovor o gostovanju dela novega IS v strežniški sobi na Lokaciji Langusova 4, Ljubljana. Na osnovi dogovora smo aprila letos v celoti implementirali strojno opremo in nanjo namestili vso sistemsko programsko opremo, ki jo potrebujemo za testna in produkcijska okolja ISARR, ISARR2, e-MA in e-MS, ki je bil dodan naknadno. Načrtovane aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo produkcijskega delovanja ISARR in ISARR2 smo v celoti zaključili v obravnavanem obdobju. Trenutno potekajo aktivnosti razvoja aplikacije e-MA, naslednika ISARR2, ki podpirata izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. e-MA bo po uspešno zaključenem preverjanju s strani Evropske komisije in migraciji podatkov iz ISARR2 prevzela vse storitve ISARR2. ISARR2 bo s tem prenehal delovati, saj je namenjen izvajanju storitev za finančno perspektivo 2014–2020 do vzpostavitve e-MA, predvidoma marca 2016. Še naprej pa bo deloval ISARR. Za finančno perspektivo 2014–2020 smo se v okviru SVRK v letu 2014 odločili za uporabo dveh informacijskih rešitev: e-MA za kohezijo in e-MS za programe čezmejnega sodelovanja. Vendar bosta obe aplikaciji delovali na enotni računalniški infrastrukturi. Za obe bomo samostojno zagotavljali tudi vzdrževanje. Ker je vsa strojna oprema postavljena redundantno in v garanciji, predvidevamo minimalna finančna sredstva v okviru vzdrževanja računalniške infrastrukture. e-MS je skupen projekt 17 evropskih držav, ki so si delile stroške razvoja. Zato smo lahko iz okvira e-MA (in ISARR2) izločili vse funkcionalnosti za programe čezmejnega sodelovanja in s tem dosegli višjo ekonomsko učinkovitost. Obenem nakup dodatne sistemske strojne ali sistemske programske opreme za potrebe e-MS ni bil potreben.  
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MKRR  27.05.2015  Skladno z novo zakonodajo (ZDU, člen 74) smo z MJU sprejeli dogovor o gostovanju dela novega SVRK IS v strežniški sobi na Lokaciji Langusova 4, Ljubljana. Aprila letos je bila tako v celoti implementirana strojna oprema, nanjo pa nameščena vsa sistemsko programska oprema, ki je potrebna za produkcijska okolja ISARR, ISARR2 in e-MA. Na novo okolje je bilo nato preseljena produkcijska grozda podatkovnih strežnikov, ki podpirata delovanje ISARR (tekoča podatkovna zbirka + analitična podatkovna zbirka). Zagotovljeno je samodejno izdelovanje varnostnih kopij podatkovnih zbirk in drugih ključnih podatkvonih datotek na TSM (storitev brezplačno zagotavlja MJU). Vzpostavljeni so grozdni aplikacijski strežniki, vendar se trenutno uporabljajo še stari na lokaciji Kotnikova 5, saj so za enkrat na tej lokaciji še vzpostavljena vrata za dostop zunanjih uporabnikov (CAG). V novo okolje je nameščena podatkovna zbirka za ISARR2, ki je trenutno v fazi testiranja. Na področju testiranja in razvoja je vzpostavljeno tudi povsem novo testno/razvojno okolje, ki omogoča hitrejši razvoj in testiranje novih aplikacij.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MKRR  25.02.2015  Izvedeno je bilo javno naročilo za nakup nove strojne opreme, v skladu z akcijskim načrtom o prenovi informacijske infrastrukture za storitve v okviru ISARR in bodočih IS ISARR2 in e-MA. Z vzpostavitvijo novega testnega okolja na neodvisni strojni osnovi smo razbremenili produkcijski sistem. S stališča uporabnikov pomeni boljšo uporabniško izkušnjo. Izboljšana je bila aplikacijska programska oprema ter programska oprema v sklopu podatkovnega strežnika in s tem smo izboljšali operativno delovanje in zmanjšali število občasnih težav uporabnikov. Spremljamo tudi spremebe zakonodaje ter zahteve uporabnikov ter v skladu z možnostmi posodabljamo programsko opremo. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MKRR  30.05.2014  - V okviru priprav na poenostavitve in nadgradnje informacijskih sistemov, ki podpirajo procese izvajanja kohezijske politike v RS (ISARR in MFERAC) je bilo na osnovi vzporednih analiz ugotovljeno, da obstaja velik razkorak med izplačanimi odredbami v MFERAC in dejansko vnešenimi zahtevki za izplačila in posledično pripravljenimi ZZP-ji v ISARR, ki se navezujejo na izplačane odredbe. Skrbniki vključenih informacijskih sistemov (SVRK in MF oz. ISARR, MFERAC in ISPA2007) so se dogovorili za prenovo načina izvajanja postopkov, vključno z vgradnjo blokad, ki bodo preprečevale možnost vnosa odredb v MFERAC, ki vsebujejo EU postavke, brez predhodnega vnosa ZZI-jev v ISARR. Izveden je bil projekt Kljukica I. faza. - Potekajo priprave za poenostavitev načina izvajanja kontrole na tehnični pomoči. - Pripravljajo se, v okviru Organa upravljanja na SVRK, poenostavitve in nove rešitve funkcionalnosti v smislu e-kohezije (e-razpis, e-podpis, v celoti elektronsko izmenjavo podatkov med upravičenci in posredniškimi telesi). 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  "Zmanjševanje administrativnih bremen je ena od tekočih nalog vseh deležnikov vključenih v izvedbo Kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v sodelovanju s pristojnimi resorji vodil aktivnosti za pospeševanje črpanja sredstev EU in odpravo zaostankov ter si prizadeval v največji možni meri izkoristiti sredstva, ki so Sloveniji na voljo. V ta namen posamezna so ministrstva vlagala napore tudi v poenostavitev in skrajšanje administrativnih postopkov in prilagoditev zakonodaje, navodil ter pravilnikov, ki ovirajo črpanje . Pospešene so bile kontrole projektov in povečana kakovost ter učinkovitost nadzora nad projekti. Med drugim je vlada sprejela tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Izvedba navedenih konkretnih predlogov v referenčnem obdobju poročila pa je bila različna: - PRVA ALINEA - REALIZIRANO - pri izvedbi zadnjih javnih razpisov za izbor projektov, ki so bili sofinancirani iz ESS in ESRR, je bil kot možnost uporabljen pavšalni obračun posrednih stroškov; - DRUGA ALINEA - DELNO REALIZIRANO - na nekaterih področjih je bil sistem kontrol na kraju samem na podlagi vzorca uveden, drugje pa ne; - TRETJA ALINEA - NEREALIZIRANO - navedena uredba ni bila spre