Natisni

Naloga

Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave administrativnih ovir

Opis naloge

S predlogom novele zakona se bodo predvidoma spremenile določbe vezane na:
- področja uporabe zakona oz. natančnejša opredelitev za katere naprave se ZŽNPO ne uporablja,
- dopolnitev pomena izrazov
- izvajalce varnostne analize z varnostnim poročilom
- možnost rekonstrukcij in obnov žičniški naprav, zgrajenih pred uveljavitvijo ZŽNPO,
- pogoje in način podelitve koncesije za graditev žičniških naprav,
- potrebno osebje za vodenje in upravljanje vlečnic na manjših smučiščih
- izvajanje javne gospodarske službe javnega prevoza potnikov z žičniškimi napravami veljavnost izdanih dovoljenj za obratovanje žičniških napra

Ukrep / Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave administrativnih ovir

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Predlagane so naslednje spremembe, ki so pomembne tudi za izvajanje projektov, financiranih iz EU sredstev. Predlaga se sprememba 35. člena, s katero bo omogočena razlastitev za potrebe gradnje žičnic in posledično pridobitev gradbenega dovoljenja, področje uporabe zakona oz. natančnejša opredelitev za katere naprave se zakon ne uporablja, sprememba določbe v zvezi z izvajalci varnostne analize z varnostnim poročilom, možnost rekonstrukcij in obnov žičniški naprav, zgrajenih pred uveljavitvijo zakona, pogoji za razlastitev oz. omejitev lastninske pravice na nepremičninah, ki so potrebne za graditev žičniških naprav, izvajanje javne gospodarske službe javnega prevoza potnikov z žičniškimi napravami veljavnost izdanih dovoljenj za obratovanje žičniških naprav - ki bo za proračun RS imela finančne posledice.

Zgodovina statusov

20.01.2021 R
01.10.2020 DR
27.01.2020 DR
23.09.2019 DR
29.01.2019 DR
30.05.2018 DR
30.01.2018 DR
08.09.2017 DR
21.04.2017 DR
16.01.2017 DR
19.09.2016 DR
18.05.2016 DR
02.02.2016 DR
25.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave administrativnih ovir
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.05.2019
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MzI  20.01.2021  Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb je bil 17. 12. 2020 sprejet v Državnem zboru RS in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.200/20. Ukrep realiziran oz. zaključen.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MzI  01.10.2020  Zakon je usklajen: medresorsko, z zainteresirano javnostjo, združenji občin in Združenjem žičničarjev. Pred pošiljanjem na Vlado RS je bil poslan v ponovno koalicijsko usklajevanje.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MzI  27.01.2020  V preteklem letu je bil osnutek zakona usklajevan z zainteresirano javnostjo (Združenjem žičničarjev) in občinami. Usklajevali smo ga tudi medresorsko, vendar v celoti še ni usklajen, predvsem z Ministrstvom za finance glede spremembe obstoječega 38. člena ZŽNPO, ki se nanaša na izvajanje izbirne gospodarske javne službe.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MzI  23.09.2019  Osnutek je usklajen z občinami. Trenutno je v medresorskem usklajevanju. V zvezi s pripombami prejetimi v medresorskem usklajevanju je z zunanjim izvajalcem sklican usklajevalni sestanek na dan 2. 10.2019. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MzI  29.01.2019  Osnutek sprememb in dopolnitev ZŽNPO je v javni obravnavi, objavljen na spletni strani MZI in e-demokraciji. Osnutek je bil 13.12.2018 poslan v mnenje vsem občinam in zduženju občin ter Združenju Slovenskih žičničarjev.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MzI  30.05.2018  Namen je bil uskladiti ZŽNPO z določbami Uredbe (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških, ki državam v 45. členu nalaga, da določijo kazni za kršitev določb uredbe in nacionalne zakonodaje za proizvajalce, pooblaščene zastopnike, uvoznike in distributerje podsistema ali varnostnega sklopa. Vlada RS je na 173. redni seji dne 21. 3. 2018 izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o žičniških napravah in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 19/18, ter so tako izpolnjene zahteve Uredbe EU. V pripravi so ostale spremembe ZŽNPO, ki bodo v javni obravnavi do konca 2018. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  30.01.2018  Na javnem razpisu je bila z izbranim ponudnikom dne 29. 6. 2017 podpisana pogodba za pripravo osnutka novega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti in pripravo pripadajočih strokovnih podlag. Dne 14. 7. 2017 je bil izvajalcem in predstavniki Ministrstva za infrastrukturo sklican zagonski sestanek. Izvajalec je dne 14. 9. 2017 dostavil prvo in dne 15. 12. 2017 drugo vmesno poročilo za realizacijo naloge.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  08.09.2017  1. faza je priprava osnutka novega zakona do konca 2017, nato sledi 2. faza, kjer bo medresorsko usklajevanje, obravnava na Vladi Republike Slovenije in v državnem zboru do 27. 7. 2018. Na javnem razpisu je bila z izbranim ponudnikom, 29. 6. 2017, podpisana pogodba za pripravo osnutka novega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti in pripravo pripadajočih strokovnih podlag. Dne 14. 7. 2017 je bil izbranim ponudnikom in predstavniki Ministrstva za infrastrukturo sklican zagonski sestanek.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  21.04.2017  Evropski parlament in Svet Evropske Unije sta marca 2016 sprejela Uredbo 2016/424 o žičniških napravah za prevoz oseb in razveljavitvi Direktive 2000/9/EU. Uredba EU se uporablja neposredno v državah članicah EU, zato lahko država članica ureja samo tiste vsebine, ki z evropsko uredbo niso določene. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MzI  16.01.2017  Glede na obseg sprememb ZŽNPO vezanih na direktivo in pravilnika v zvezi z vzdrževanjem žičniških naprav, na MZI iščemo rešitve glede oddaje javnega naročila za pripravo osnutka zakona in pravilnika.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MzI  19.09.2016  Pri Zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb pri statusu ni sprememb glede na prejšnje poročanje. Predlagamo spremembo roka za realizacijo: marec 2018, ko se začne uporabljati Uredba EU v celoti. Predlagamo torej uvrstitev ukrepa v Prioriteto 3.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MzI  18.05.2016  Dne 31.3.2016 je bila v Uradnem listu EU objavljena UREDBA (EU) 2016/424 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja od 21. aprila 2018 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  Realizacija tega ukrepa je vezana na sprejem Uredbe o žičniških napravah za prevoz oseb na ravni EU. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MzI  25.02.2015  Potrebna predhodna uskladitev glede izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov z žičniškimi napravami, z ministrom za infrastrukturo, in koalicijsko usklajevanje.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  Ni sprememb 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  O načinu izvajanja gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov z žičnicami in vzpenjačami. Gradivo bo poslano v obravnavo, ko bo Združenje slovenskih žičničarjev zaključilo raziskavo/analizo glede multiplikativnih učinkov oz. upravičenosti vlaganja sredstev v žičniške naprave.