Natisni

Naloga

Prenova dejavnosti taksi prevozov v smeri odprave dvojne regulacije

Ukrep / Prenova dejavnosti taksi prevozov v smeri odprave dvojne regulacije

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Stališče MNZ: Na področju taksi dejavnosti zaznavamo stroge oziroma pretirane regulacije, ki se nanašajo na pogoje in postopke pridobivanja dovoljenj. Bodoči podjetnik-taksist mora pridobiti tako licenco za opravljanje dejavnosti na nacionalnem nivoju kot tudi posebno dovoljenje za opravljanje taksi dejavnosti na lokalnem nivoju. Gre namreč za dvojno regulacijo, ki pa jo ne poznajo v nobeni od drugih držav članic EU.
Pridobitev licence na nacionalnem nivoju je po našem mnenju nepotrebna, potreba po takšni regulaciji pa ne izhaja iz nobenih zahtev evropskih predpisov, kot to velja za druge prevoze v cestnem prometu. Poleg tega, da so predpisani strogi pogoji za opravljanje dejavnosti, je potrebno omeniti tudi visoke finančne in administrativne stroške, ki se v teh postopkih pojavljajo in podjetnikom povzročajo tako administrativne ovire kot tudi administrativna bremena pri njihovem poslovanju. Menimo, da je pretirana regulacija tudi eden od razlogov za delo na črno oziroma sivo ekonomijo na tem področju, saj se ugotavlja, da je dejavnost taksi prevozov med tistimi dejavnostmi, kjer se ugotavlja veliko dela na črno oziroma je siva ekonomija zelo prisotna. Dejansko pa licenca na nacionalnem nivoju ne pomeni za taksista nič, če ne izpolni posebnih pogojev, ki jih določi občina.

Zgodovina statusov

30.09.2021 R
20.01.2021 DR
27.01.2020 DR
23.09.2019 DR
29.01.2019 DR
01.02.2018 DR
27.12.2017 DR
14.09.2017 DR
16.01.2017 DR
19.09.2016 DR
18.05.2016 DR
02.02.2016 N
14.09.2015 N
25.02.2015 N
30.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Prenova dejavnosti taksi prevozov v smeri odprave dvojne regulacije
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2019
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MzI  30.09.2021  V juniju 2021 so bile v Državnem zboru sprejete spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H). Z njimi je poenostavljena pridobitev nacionalne licence. Poleg tega se daje več pristojnosti občinam glede določitve standarda kakovosti. V standardu kakovosti lahko občina določi starost vozila, vrsta pogona, stopnja izpustov po EURO, izpust CO2, izgled vozila. Lokalna skupnost pa ne more omejiti število izdanih dovoljenj in ne sme določiti znamke vozila, s katerimi se opravlja avtotaksi dejavnost in dejavnost prevozov z najemom vozila z voznikom. Prav tako je z vidika zmanjševanja upravnega bremena odpravljena pravica občine, da predpisuje izpite o poznavanju območja lokalne skupnosti. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MzI  20.01.2021  V proceduri v Državnem zboru so spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H, EVA 2020-2430-0098), s katerim poenostavljamo pridobitev nacionane licence, za katere ni več potrebno izpolnjevati pogojev za ustrezen finančni položaj in za strokovno usposobljenost. Poleg tega dajemo več pristojnosti občinam glede določitve standarda kakovosti. V standardu kakovosti lahko občina določi starost vozila, vrsta pogona, stopnja izpustov po EURO, izpust CO2, izgled vozila. Lokalna skupnost pa ne more omejiti število izdanih dovoljenj in ne sme določiti znamke vozila, s katerimi se opravlja avtotaksi dejavnost in dejavnost prevozov z najemom vozila z voznikom. Prav tako je z vidika zmanjševanja upravnega bremena odpravljena pravica občine, da predpisuje izpite o poznavanju območja lokalne skupnosti. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MzI  27.01.2020  Ministrstvo za infrastrukturo je ustanovilo novo delovno skupino za ureditev statusa taksi prevozov. Predlogu, ki je predvidel ukinitev nacionalnih licenc in urejanje vseh pogojev za izvajanje dejavnosti na ravni lokalnih skupnosti, so nasprotovala združenja taksi prevoznikov in nekatere lokalne skupnosti.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MzI  23.09.2019  Ministrstvo za infrastrukturo je ustanovilo novo delovno skupino za ureditev statusa taksi prevozov. Predlogu, ki je predvidel ukinitev nacionalnih licenc in urejanje vseh pogojev za izvajanje dejavnosti na ravni lokalnih skupnosti, so nasprotovala združenja taksi prevoznikov in nekatere lokalne skupnosti.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MzI  29.01.2019  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih je bil pripravljen v februarju 2018 in je bil posredovan v medresorsko obravnavo. Rešitve za avtotaksi prevoze z deregulacijo in prenosom pristojnosti na lokalne skupnosti so izzvale zelo burno reakcijo med izvajalci avtotaksi prevozov in sindikati ter so bile iz predloga umaknjene. Postopek sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih se je v marcu 2018 ustavil. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  01.02.2018  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu je v javni obravnavi. Avtotaksi prevozi se bodo opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga bo izdala občina ali več občin skupaj, če je taka obveznost uvedena s predpisom take občine oziroma občin. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  27.12.2017  Sprememba Zakona za prevozih v cestnem prometu, s katero se bo uredilo tudi področje taksi dejavnosti, je bila preložena na prvo polletje 2018. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  14.09.2017  Celoten sistem integriranega javnega potniškega prometa s katerim se izvajajo subvencionirane vozovnice dijakov in študentov je v produkcijskem delovanju. Urejale so se tehnične podrobnosti pri usklajevanju voznih redov in postajališč. Optimiziral se je sistem prestopnih točk, ki potniku omogočajo boljše povezave, uporabo vseh voznih sredstev in postajališč.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MzI  16.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MzI  19.09.2016  Ni spremeb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MzI  18.05.2016  Z novelo - ZPCP -ja, ki naj bi veljala s 1.1.2017 se bo uveljavilo naslednje : Avtotaksi prevoz se bo opravljal na podlagi licence oz. na podlagi dovoljenja, kadar je za opravljanje tega prevoza ustanovljena izbirna lokalna gospodarska javna služba. Dovoljenje bo izdala občina ali več občin. Torej, kjer ne bo ustanovljena ta služba se bo prevoz opravljal na licenci, drugače pa z dovoljenjem občine. Lokalna skupnost - občina bo predpisala pogoje za opravljanje avtotaksi prevoza na svojem območju. Območja, na katerih bo ustanovljena izbirna lokalna gospodarska služba se bodo objavila na spletnih straneh lokalne skupnosti in ministrstva. Država bo regulirala tarifo in taksimeter, nadzor nad opravljanjem bo pri občini.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MzI  14.09.2015  S spremembami in dopolnitvami Zakona o prevozih v cestnem prometu ostaja licenca, ki omogoča opravljanje avtotakssi prevoza v katerikoli občini. Če pa občine želijo opravljanje te dejavnosti jo lahko ustanovijo in predpišejo svoje pogoje, ki ne smejo biti diskriminatorni. Nadzor pri tem pride pod občinsko pristojnost. Poravnavo davčnih obveznosti se naj bi nadziralo vsako 3. leto. Velja tudi, da se bo v prihodnje uredilo tudi dober ugled taksi voznika. Zaenkat so spremembe minimalne in se bo poskusilo pridobiti konsenz med vsemi deležniki (zbornice, občine) za prihodnje dopolnitve in spremembe tovrstne zakonodaje.  
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MzI  25.02.2015  Načrtuje se dodatna usklajevanja z združenji avtotaksi prevoznikov. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  Tematika se obravnava : 9.1. sestanek z MOL-om, dopisi v jan 14-MOL; sestanki : 7.,8.5.14 z MOL; 26.5.14-taksist sestanek; priprava in sestanek z vsemi deležniki za 9.6.2014 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Predlaga se sprememba ZPCP-ja v delu, ki se nanaša na licence, da se licenca za to obliko prevoza ukine in ostanejo le pogoji za dodelitev dovoljenja na občinski ravni, poleg tega bo ustrezno urejeno tudi področje nadzora.