Natisni

Naloga

Oblikovanje in sprejem nacionalnega energetskega programa

Ukrep / Oblikovanje in sprejem nacionalnega energetskega programa

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Energetski program naj upošteva dejansko stanje na tem področju, v celoti naj se upošteva javni interes z namenom čim večje samooskrbe in učinkovite rabe energije.

Zgodovina statusov

31.01.2022 R
01.10.2021 DR
20.01.2021 DR
27.01.2020 DR
29.01.2019 DR
31.05.2018 DR
30.01.2018 DR
09.09.2017 DR
16.01.2017 DR
20.09.2016 DR
19.05.2016 DR
02.02.2016 DR
17.09.2015 DR
16.09.2015 DR
27.05.2015 DR
25.02.2015 DR
30.05.2014 N
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Oblikovanje in sprejem nacionalnega energetskega programa
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Tip naloge
Načelo SBA IX
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MzI  31.01.2022  Namesto energetskega programa in kasneje predvidenega EKS-a, sedaj energetska strategija RS določena v Dolgoročni podnebni strategiji in Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu, ki se ju mora po njunem sprejemu posodabljati v rokih določenih v Uredbi (EU) o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MzI  01.10.2021  Državni zbor je julija 2021 sprejel Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Na podlagi Uredbe(EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov se nacionalna energetska politika določa v Dolgoročni podnebni strategiji in NEPN, zato EKS ni več potreben. MZi je predlagalo v javno obravnavo avgusta 2021 predlog novega Zakona o energetski politiki, ki EKS-a ne predvideva več. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MzI  20.01.2021  Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. Ministrstvo za okolje je v septembru 2020 dalo v javno obravnavo osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Ko bo sprejeta ta strategija, bodo njeni cilji za področje energetike podlaga za EKS.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MzI  27.01.2020  Po uveljavitvi Uredbe EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov bi morala Slovenija do 31. 12. 2019 pripraviti Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki bo pokril obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) in določil cilje, politiko in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije (tj. razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost). Vzporedno mora Slovenija na podlagi iste uredbe pripraviti tudi Dolgoročno strategijo za zniževanje emisij toplogrednih plinov za vsaj naslednjih 30 let. Nove aktivnosti za sprejem EKS se bodo lahko začele po sprejemu glavnih odločitev za oblikovanje dolgoročne strategije zniževanja emisij, saj mora biti EKS z njo usklajen. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MzI  29.01.2019  Vlada RS je dne 1.3.2018 prejela predlog besedila Energetskega koncepta Slovenije in ga posredovala v Državni zbor v sprejem. Več na strani: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/. Novi sklic Državnega zbora je vse predloge Vlade RS vrnil v ponovno obravnavo. Vlada RS je ponovila javno obravnavo in jo enkrat podaljšala. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MzI  31.05.2018  Vlada RS je dne 1.3.2018 prejela predlog besedila Energetksega koncepta Slovenije in ga posredovala v Državni zbor v sprejem. http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  30.01.2018  Podaljšana je razprava o osnutku Energetski koncept Slovenije (EKS) do septembra 2017: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ Dne 1.12.2017 se je začela uradna javna razprava o osnutku EKS v okviru predvidenega postopka sprejema EKS. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  09.09.2017  Podaljšana je razprava o osnutku Energetski koncept Slovenije (EKS) do septembra 2017: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ 
Delno realizirano 02.09.2016 - 31.12.2016  MzI  16.01.2017  MZI je izvedlo preostale tri delavnice v mesecu novembru. Pogodba za pripravo dolgoročnih energetskih bilanc je bila podpisana 13. oktobra 2016. 
Delno realizirano 02.05.2016 - 01.09.2016  MzI  20.09.2016  MZI je junija objavilo nov razpis za pripravo strokovnih podlag, odločitev o izvoru je bila objavljena 12. septembra 2016. Če ne bo zapletov, lahko pričakujemo izdelavo dolgoročnih energetskih bilanc v prvi polovici 2017. Prva od štirih delavnic je bila izvedena 27. maja 2016, ostale tri so načrtovane do konca leta 2016.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 01.05.2016  MzI  19.05.2016  Razpis za pripravo strokovnih podlag za energetske politike, ki bi vključevale tudi dolgoročne bilance, ni bil uspešen. MZI bo do junija 2016 objavilo ponoven razpis. V letu 2016 bo MZI organiziral štiri javne dogodke na teme, ki so bile posebej izpostavljene v komentarjih v javni razpravi. Prvi dogodek je načrtovan za konec maja, ostali pa v jeseni. 
Delno realizirano 02.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  MzI je sodelovalo na več kot 20 dogodkih s predstavitvami usmeritev in zbralo komentarje 53 pravnih in skoraj 900 fizičnih oseb na predloge. MzI je opravilo analizo komentarjev in to analizo 13. januarja tudi predstavilo javnosti. Proces je na splošno sprejet kot pozitiven. Objavljena so bila tudi tri javna naročila za izdelavo dolgoročnih energetskih bilanc do 2055, vendar so bili vsi trije razpisi neuspešni. MzI je zato decembra objavilo širši razpis za pripravo strokovnih podlag za energetske politike, del katerega bo tudi priprava dolgoročnih energetskih bilanc. Če bo razpis uspešen, pričakujemo, da bodo bilance izdelane konec leta 2016. Na osnovi tega ter ostalih predpisanih postopkov pričakujemo, da bo osnutek EKS pripravljen do novembra 2017. 
Delno realizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  Admin  17.09.2015  2. junija je bila pripravljena javna predstavitev predloga usmeritev za pripravo EKS. Do sedaj smo izvedli 15. javnih predstavitev predloga usmeritev. Javna razprava je odprta do 30. septembra, v tem okviru MzI sprejema pripombe vse zainteresirane javnosti. Izvedli smo tri javne razpise za pripravo dolgoročnih energetskih bilanc, vendar so bili vsi neuspešni.  
Delno realizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  MzI  16.09.2015  Ni sprememb. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 01.05.2015  MzI  27.05.2015  v pripravi za javno predstavitev izhodišč EKS 
Delno realizirano 02.05.2014 - 31.01.2015  MzI  25.02.2015  V pripravi je nacionalni energetski program. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 01.05.2014  Admin  30.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 04.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014