Natisni

Naloga

Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona

Opis naloge

Po dvigu DDV grozi še novi davek na nepremičnine, ki bi bistveno obremenil, z nekajkratnim faktorjem glede na zdajšnji NUSZ, celotne panoge (kot recimo trgovino, energetiko, turizem ...). Odločno nasprotujemo takšni krizni rešitvi. Nepremičninski davek bi moral ohraniti enako obdavčitev kot zdajšnji NUSZ za aktivne plačnike, novost, ki jo gospodarstvo podpira, pa je obdavčitev objektov in površin, ki doslej v obdavčitev niso bili zajeti (okoli 600.000 po podatkih GURS), ter obdavčitev kot instrument spodbujanja aktiviranja poslovno neaktivnih nepremičnin, ki se ne uporabljajo.
Zato zahtevamo, da novi davek v povprečju ne bo dodatno obremenjeval poslovnih subjektov v primerjavi z zdajšnjim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, da bo odpravil anomalije zdajšnje ureditve NUSZ in da bo usmerjen k oživitvi neaktivnih nepremičnin.
Obenem pa je ob sprejetju novega davka na nepremičnine nujno hkrati ukiniti davek na nepremičnine večje vrednosti.

Ukrep / Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Stališče MF: Vlada RS je na 29. redni seji dne 17. oktobra 2013 določila besedilo predloga Zakona o davku na nepremičnine.

Zgodovina statusov

23.01.2023 DR
14.01.2022 DR
13.01.2021 DR
02.10.2020 DR
26.09.2019 DR
28.01.2019 DR
31.01.2018 DR
28.06.2017 DR
13.01.2017 DR
22.09.2016 N
16.05.2016 N
05.02.2016 N
25.02.2015 N
25.04.2014 NS
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MF  23.01.2023  Aktualna vlada je med svoje prioritete uvrstila tudi pripravo novega sistema obdavčitve nepremičnin. Za izvedbo te naloge je pomembno, da je bil sredi leta 2022 vzpostavljen nov bolj kakovosten kataster nepremičnin, na tej podlagi pa se je lahko vzpostavila tudi nova operativna evidenca vrednotenja. Urad za množično vrednotenje pri Geodetski upravi je v letih 2021 in 2022 skladno s spremembami na trgu nepremičnin razvil nove modele vrednotenja in jih uskladil s strokovno javnostjo in občinami. Modeli so tako pripravljeni za dokončanje drugega cikla množičnega vrednotenja na podlagi ZMVN-1. V zvezi s pripravo zakona o davku na nepremičnine se bo v letu 2023 pripravila tudi nova novela ZMVN-1, s katero se bo sistem množičnega vrednotenja razbremenilo nekaterih postopkov. Pripravil pa se bo tudi zakon, ki bo ureja davek na nepremičnine, v katerem se bo posebni poudarek dalo na določitev davčne osnove, davčnih stopnje in zagotovitev polne pritožbe.  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MF  14.01.2022  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MF  13.01.2021  Z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) se je podaljšal rok za ukrepe neizvajanja pošiljanja obvestil lastnikom o novoocenjenih posplošenih vrednostih in neizvajanja postopkov uveljavljanja posebnih okoliščin. Obenem se je z zakonom tudi začasno ukinilo javno izkazovanje podatkov o posplošenih vrednostih in to do uveljavitve naslednje uredbe, ki bo določila nove modele vrednotenja (predvidoma sredi leta 2022). Ne glede na to pa se aktivnosti množičnega vrednotenja (spremljanje in analiza trga nepremičnin, preverjanje veljavnih modelov in priprava morebitnih sprememeb ali novih modelov za naslednji cikel vrednotenja v letu 2022) tekoče nadaljujejo. S tem se zagotavlja kontinuiteta kakovosti in zanesljivosti množičnega vrednotenja ter ažurnost posplošenih vrednosti, kar kadarkoli ob politični odločitvi omogoča uvedbo davka na nepremičnine. Zaenkrat pa odločitev vlade, da v tem mandatu davka na nepremičnine ne bo uveljavila, ostaja.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MF  02.10.2020  "Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin je dne 18. 6. 2020 prenehal delovati s sklepom Vlade RS št. 00407-5/2020/32. Na področju izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin je bila v marcu sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja (Uradni list RS, št. 22/20), ki je začela veljati 1. 4. 2020. Sprejemu uredbe bi skladno z ZMVN-1 moral slediti pripis posplošenih vrednosti nepremičninam v evidenci vrednotenja, lastniki pa bi morali prejeti zbirno potrdilo o podatkih evidence vrednotenja ter možnost uveljavljanja posebnih okoliščin. Ker v mandatu te vlade reforma obdavčitve nepremičnin ni načrtovana, večina navedenih aktivnosti (seznanitev s podatki o nepremičninah v javnih evidencah, vključno z ocenjeno vrednostjo in začetek izvajanja pravice do pritožbe preko uveljavljanja posebnih okoliščin) pa je namenjena predvsem zagotovitvi ustavne skladnosti sistema množičnega vrednotenja oziroma pravne varnosti lastnikov nepremičnin za potrebe obdavčitve, se je z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, 41. člen) določil zamik začetka izvajanja navedenih aktivnosti do 1. 1. 2021. S tem se smiselno za določen čas sistem množičnega vrednotenja poenostavlja, predvsem pa se s tem omogoča sredstva, ki jih zahtevajo te aktivnosti, začasno preusmeriti v nujne ukrepe države. Obenem se v predlogih za nov Zakon o začasnih ukrepih za odpravo in omilitev posledic COVID-19 predlaga tudi podaljšanje roka veljavnosti tega ukrepa.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MF  26.09.2019  Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin je tudi v letu 2019 spremljal izvajanje množičnega vrednotenja. Pripravljeni sta bili dve noveli Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19). S prvo, ki je bila uveljavljena 23. 5. 2019, se je zamaknil rok za izvedbo drugega cikla množičnega vrednotenja na 1. april 2020, druga novela, ki vsebinsko dopolnjuje ureditev vrednotenja posebnih enot vrednotenja, pa bo v Državnem zboru obravnavana na oktobrski seji. V oktobru 2019 se bo izvedla javna razgrnitev modelov vrednotenja in poskusni izračun, končne vrednosti pa bodo nepremičninam pripisane aprila 2020. Pred uvedbo davka na nepremičnine je ključno, da se drugi cikel množičnega vrednotenja izvede kakovostno in da se usklajevanju novih modelov vrednotenja ter obravnavi pripomb, ki se jih pričakuje s strani lastnikov nepremičnin, nameni dovolj časa. Le na ta način se lahko opravi primerne  analize, ki so podlaga za kakovostne strokovne podlage za odločanje ter izračune finančnih učinkov.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MF  28.01.2019  S projektom posodobitve obdavčitve nepremičnin se je nadaljevalo tudi v letu 2018 v okviru delovanja dveh vladnih delovnih teles - Projektnega sveta in Projektne skupine, v kateri so vključeni zunanji strokovni člani, predstavniki občin ter predstavniki vladnih resorjev. Sredi novembra 2018 se je delovanje delovnih teles prilagodilo napredovanju projekta. Z delovanjem je prenehala Projektna skupina, obenem pa je bilo posodobljeno delovanje Projektnega sveta (okrepitev zasedbe s strani lokalnih skupnosti, vključitev predstavnikov nekaterih dodatnih resorjev). Projektni svet je v letu 2018 spremljal izvajanje množičnega vrednotenja na osnovi sprejetega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) - t.j. priprava podzakonskih aktov, usklajevanje osnutkov modelov vrednotenja s strokovno javnostjo in občinami. Projektni svet je v okviru svojih nalog spremljal tudi napredek različnih resorjev na področju izboljšanja kakovosti evidenc podatkov o nepremičninah oziroma na področju oblikovanja novih evidenc. Projektni svet pa je nadaljeval tudi delo neposredno na strokovnih podlagah novega sistema obdavčitve nepremičnin (pripravljeno je bilo gradivo Strokovni predlogi za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin v Republiki Sloveniji). V ta namen je bilo izpeljanih več splošnih posvetov strokovnjakov. V času od oktobra do decembra 2018 pa je bila ustreznost vsebinskih rešitev novega davka na nepremičnine (opredelitev davčnega zavezanca, opredelitev davčne osnove, pritožbeni postopek) predmet usklajevanj v ožji strokovni skupini pravnih strokovnjakov.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Vlada je v mandatu 2014-18 kot prioriteto določila uveljavitev posodobitve obdavčitve nepremičnin. V ta namen je ustanovila poseben projekt in imenovala dve telesi – Projektni svet in Projektno skupino, v katerih sodelujejo zunanji strokovni člani, predstavniki občin ter vladni resorji, zadolženi za posamezne vsebine. Na podlagi razprav in usklajevanj je bil v letih 2015 in 2016 pripravljen nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je bil v začetku leta 2017 usklajen z vso stroko, občinami in resorji. Zakon je bil posredovan v zakonodajni postopek v juliju 2017, sprejet pa je bil 14. 12. 2017 (objavljen v Uradnem list RS, št. 77/17). Priprava zakonske podlage za davek na nepremičnine je bila podrejena sprejemanju Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, saj naj bi ta za davek na nepremičnine predpisal ugotavljanje davčne osnove. V letu 2018 se bo v okviru delovanja Projektnega sveta in Projektne skupine nadaljevalo delo na strokovnih podlagah za davek na nepremičnine. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MF  28.06.2017  Vlada je v mandatu 2014-18 kot prioriteto določila uveljavitev posodobitve obdavčitve nepremičnin. V ta namen je ustanovila poseben projekt, v katerem sodelujejo zunanji strokovni člani, predstavniki občin ter vladni resorji, zadolženi za posamezne vsebine. Na podlagi razprav in usklajevanj je bil v letih 2015 in 2016 pripravljen nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je bil v začetku leta 2017 usklajen z vso stroko, občinami in resorji ter je pripravljen za zakonodajni postopek. Zaradi drugih prioritete vlade se je sprejem zakona začasno zaustavil.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MF  13.01.2017  V skladu z Akcijskim načrtom za kvalitetno in pravočasmo izvedbo dokončanja projekta obdavčitve nepremičnin, ki ga je Vlada obravnavala v okviru Prvega poročila Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, bo predlog novega zakona o davku na nepremičnine vlada posredovala v obravnavo v DZ sredi marca 2017.  
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MF  22.09.2016  v skladu z Akcijskim načrtom za kvalitetno in pravočasmo izvedbo dokončanja projekta obdavčitve nepremičnin, ki ga je Vlada obravnavala v okviru Prvega poročila Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, bo predlog novega zakona o davku na nepremičnine vlada posredovala v obravnavo v DZ konec februarja 2017  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MF  16.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MF  05.02.2016  Ko bo Vlada RS sprejela oziroma potrdila izhodišča za nov sistem obdavčitve nepremičnin, bodo podrobno razdelane in sprejete tudi odločitve glede višine obdavčitve posameznih vrst nepremičnin. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  25.02.2015  Ustavno sodišče RS je odločbo št. U-I313/13-86 z dne 21.03.2014 razvelavilo Zakon o davku na nepremičnine. Vlada je 12.02.2015 sprejela Sklep o ustanovitvi Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter o ustanovitvi Projektne skupine za izvedbo projekta.  
Nesprejemljivo 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014   
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014