Natisni

Naloga

Odprava nelojalne konkurence javnih podjetij in javnih zavodov s sistemsko ureditvijo področja gospodarskih javnih služb

Opis naloge

Javna podjetja, ki so prvenstveno ustanovljena za opravljanje nalog v javno korist oziroma zagotavljanje javnih dobrin kot gospodarske javne službe, ki jih ni mogoče zagotavljati prosto na trgu, s prelivanjem javnih sredstev opravljajo tudi druge dejavnosti na trgu pod ekonomsko vzdržno ceno. V praksi so tako številni primeri, ko lokalne skupnosti ustanavljajo gospodarske javne službe za opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki jih drugi subjekti na trgu opravljajo profitno. To ima za posledico nelojalno konkurenco javnih podjetij drugim gospodarskim subjektom, ki z opravljanjem določene gospodarske dejavnosti želijo ustvarjati materialne in finančne pogoje za delo, življenje in preživljanje. Predlaga se, da javna podjetja izvajajo zgolj dejavnosti, ki se nanašajo na javne naloge.

Ukrep / Odprava nelojalne konkurence javnih podjetij in javnih zavodov s sistemsko ureditvijo področja gospodarskih javnih služb

Zgodovina statusov

18.10.2017 DR
18.01.2017 N
16.09.2016 N
18.05.2016 N
29.01.2016 N
09.09.2015 N
19.03.2015 N
18.07.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1438 dni
Naziv podcilja Odprava nelojalne konkurence javnih podjetij in javnih zavodov s sistemsko ureditvijo področja gospodarskih javnih služb
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2019
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Zakon bo v mesecu okrobru 2017 poslan v javno razpravo. Materija nelojalne konkurence sicer ni primarno predmet sistemske ureditve gospodarskkih javnih služb,a ker ta ureja tudi vprašanje infrastrukture in sredstev, ki so potrebna za izvajanje javnih služb, bo vseboval tudi določbe na to temo. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  18.01.2017  V pripravi je nov Zakon o javnih gospodarskih službah. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Ni sprememb 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.09.2015  V pripravi je zakon o javnih gospodarskih službah. Sprejem zakona je predviden do konca leta 2017. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  Admin  19.03.2015  MGRT podpira celovito ureditev oz. prenovo gospodarskih javnih služb. Menimo, da mora prevzeti koordinacijo oz. nosilno vlogo za pripravo vseh sprememb predloga zakona Ministrstvo za okolje in prostor, ki je v skladu z 38.a členom Zakona o državni upravi med drugim pristojno tudi za sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  18.07.2014  Ukrep uvrščen v Enotni dokument na podlagi 2. poročanja o realizaciji ukrepov iz ED.