Natisni

Naloga

Enotna poslovna točka (EPT) Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu

Ukrep / Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu

Zgodovina statusov

25.01.2023 DR
21.02.2022 DR
30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
13.03.2017 DR
23.01.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Enotna poslovna točka (EPT) Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2023
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  Admin  25.01.2023  Izvaja se popis pogojev, prva dva sklopa bosta zaključena do 15.3.2023. Naloga bo zaključena konec oktobra 2023. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  Admin  21.02.2022  Pripravili smo javno naročilo za dodatne popise pogojev za poslovanje, objavljeno bo v prvem kvartalu 2022, naloga bo predvidoma izvedena do tretjega kvartala 2023. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Ključni napredek na tem ukrepu je opisan v točki – prenova informativnega dela portala SPOT. Vse vsebine o pogojih za opravljanje dejavnosti in poklicev so bile preseljene v nov CMS. Popravki in nadgradnja vsebin se izvaja. Redno se posodablja tudi tabela urednikov, ki so določeni po vseh ministrstvih in so skrbniki teh vsebin. S koncem leta so se pričele tudi aktivnosti za prenos angleških vsebin (eugo.gov.si) – v angleško različico portala SPOT. Aktivnosti v zvezi z opominom EU se izvajajo skladno z dogovori nosilcev MGRT in MDDSZ.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Vzpostavljen je sistem za podporo SPOT svetovalcem – Sodelovalna platforma (1. faza), kjer so med ključnimi funkcionalnostmi vzpostavitev sistema za naročanje na svetovanje, sistema za poročanje in spremljanje in vzpostavitev sistema za informiranje ter obveščanje uporabnikov o pomembnih poslovnih dogodkih. Na portalu SPOT so objavljeni pogoji za opravljanje več kot 500 dejavnosti in 400 poklicev, ki jih je potrebno redno posodabljati. V začetku junija 2019 je Republika Slovenija, konkretneje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), prejela Uradni opomin (kršitev št. 2018/2394) s strani Evropske komisije, ki se nanaša na neizpolnjevanje storitvene in poklicne direktive z vidika razpoložljivosti informacij in spletnih postopkov na portalu SPOT in EUGO. V sodelovanju z MGRT in MDDSZ smo pripravili akcijski načrt za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki je bil potrjen na vladi in se bo izvajal v okviru vzpostavljenega uredniškega procesa na portalu SPOT in EUGO.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2018: V letu 2018 smo podpisali pogodbo za razvoj sodelovalne platforme za referente na SPOT točkah in takoj pristopili k snovanju oziroma razvoju platforme, s katero bomo med drugim omogočili izmenjavo znanja in izkušenj med referenti na SPOT točkah. Prav tako smo zaključili javno naročilo za vzpostavitev sistema za vnos in urejanje vsebin na portalu SPOT (eVEM). Potrjene so že prve, osnovne predloge informativnega dela portala, ki zajema tako prenovo designa kot tudi strukture vsebin. Uspešno je vzpostavljen uredniški proces in delo z uredniki z namenom ažuriranja in vzdrževanja vsebin na portalu SPOT (eVEM).  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: V okviru Analize vsebin in uporabnikov portala »eVEM« in »EUGO« so bili raziskani potrebe uporabnikov in deležnikov (podjetniki, točke VEM, inšpektorati, zbornice), najpogosteje iskane vsebine in postopki. Rezultati analize predstavljajo izhodišče za izvedbo popisa vseh pogojev poslovanja, spletno postavitev teh vsebin na podlagi uporabniške izkušnje ter vzpostavitev elektronskih postopkov za pridobitev dovoljenj na prioritetnih področjih. S Tržnim inšpektoratom RS, Obrtno zbornico Slovenije in točkami VEM so bili izvedeni poglobljeni intervjuji o sodelovanju za nadaljnji razvoj vsebin o pogojih za opravljanje dejavnosti in poklicev na portalu »eVEM«. Pripravljeno in izvedeno je bilo srečanje urednikov vsebin o pogojih za opravljanje dejavnosti in poklicev na portalu »e-VEM«, na katerega so bili povabljeni predstavniki vseh resorjev. Postavljena je podlaga za vzpostavitev učinkovite uredniške politike s ciljem vzdrževanja in ažuriranja vsebin na portalu »e-VEM«. V teku je postopek javnega naročila za Vzpostavitev sistema za vnos in urejanje vsebin in drugih funkcionalnosti na portalu »SPOT«. V teku je tudi javno naročilo za razvoj aplikacije »Sodelovalna platforma« in sistem za podporo uporabnikom »e-VEM«.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  13.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: V okviru Analize vsebin in uporabnikov portala eVEM in EUGO so bili raziskani potrebe uporabnikov in deležnikov (podjetniki, točke VEM, inšpektorati, zbornice), najpogosteje iskane vsebine in postopki. Rezultati analize predstavljajo izhodišče za izvedbo popisa vseh pogojev poslovanja, spletno postavitev teh vsebin na podlagi uporabniške izkušnje ter vzpostavitev elektronskih postopkov za pridobitev dovoljenj na prioritetnih področjih. S TIRS, OZS in točkami VEM so bili izvedeni poglobljeni intervjuji o sodelovanju za nadaljnji razvoj vsebin o pogojih za opravljanje dejavnosti in poklicev na portalu eVEM.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  23.01.2017  V letu 2016 je bila izvedena "Analiza vsebin in uporabnikov portala eVEM in EUGO". V okviru analize so bile raziskane potrebe uporabnikov in različnih deležnikov (podjetniki, točke VEM, inšpektorati, zbornice), najpogosteje iskane vsebine in postopki. Na podlagi omenjenega so bila definirana prioritetna področja na področju reguliranih dejavnosti in poklicev za izvedbo popisov vseh pogojev za poslovanje in vzpostavitev elektronske podpore postopkom prioritetnih dovoljenj. Rezultat analize sta tudi predlog "uporabniške izkušnje (UX)" postavitve vsebin vezanih na pogoje reguliranih dejavnosti in postopkovnik za zajem in objavo vsebin o vseh pogojih poslovanja za potrebe JN za popis pogojev. SKD šifrant – v novembru je bil izveden sestanek s predstavniki točk VEM (prav tako preko spletnih anket), TIRS in AJPES, z namenom približati in dvigniti uporabo orodja ter povezati SKD šifrant s pogoji dejavnostmi. V prihodnje bo 5 mestna SKD številka enotni ID identifikator za vsebine vezane na regulirane dejavnosti in poklice.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 10 %, pripravljen je zagonski elaborta projekta. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015  Ukrep je v fazi realizacije.