Natisni

Naloga

Izdelava investicijske in projekte dokumentacije za Center znanosti

Opis naloge

OP 2014-2020 - prednostna os 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva« in znotraj nje v prednostno naložbo 1.2 » Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave«,kjer je projekt predviden kot demonstracijski projekt v okviru ukrepa : Podpora projektom za razvoj in testiranje inovacij v praksi.

Ukrep / Center znanosti

Zgodovina statusov

14.01.2020 R
31.01.2019 DR
13.09.2018 DR
08.06.2018 DR
31.01.2018 DR
05.12.2017 DR
11.04.2017 N
13.01.2017 N
13.09.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izdelava investicijske in projekte dokumentacije za Center znanosti
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 31.03.2019
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  14.01.2020  12.9.2019 je bila sklenjena pogodba št. C3330-19-459010 za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta. Predmet pogodbe je izdelava dopolnitve idejne zasnove, idejni projekt, dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, načrti za izvedbo gradnje, vključno z opremo (PZI), dokumentacija za razpis, projektantski nadzor ter projekt izvedenih del. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  31.01.2019  Aktivnosti tečejo skladno s terminskim planom. Dne 8. 10. 2018 je bil objavljen mednarodni arhitekturni natečaj. Arhitekturni natečaj je bil odprt do 20. 12. 2018. Konec februarja 2019 se predvideva pravnomočnost odločitve o izzidu natečaja, čemur sledi izvedba javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave za izdelavo projektne dokumentacije. Skladno z ZJN-3 se k pogajanjem povabi prvonagrajenega natečajnika.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  13.09.2018  Aktivnosti tečejo skladno s terminskim planom. V začetku oktobra 2018 se pričakuje objava mednarodnega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Izbrani izvajalec je pričel s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 81. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  08.06.2018  Odprt je NRP v proračunu RS. V pripravi je programska naloga za arhitekturni natečaj. Tečejo aktivnosti za izvedbo arhitekturnega natečaja.Izdelan je mobilnostni načrt, strokovne podlage za izvedbo OPPN. Poleg tega je bila potrjena zasnova razvojnega projekta (ZRP) v skladu s Poslovnikom o pripravi in vodenju vladnih strateških razvojnih projektov.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je zaključen. Študija preveritve prostorsko programske postavitve objekta je zaključena. Idejna zasnova projekta je zaključena. Nadaljuje se s pripravo ostale investicijske in projektne dokumentacije. Sledila bo programska naloga za pripravo arhitekturnega natečaja. V vmesnem času potekajo aktivnosti za spremembe OPN (Občinski prostorski načrt) in priprava zasnove investicijskega projekta za uvrstitev med strateške projekte Vlade RS. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.12.2017  V zaključni fazi je izdelava: - dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - študija preveritve prostorsko programske postavitve objekta - idejna zasnova projekta 
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MVI  11.04.2017  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MVI  13.01.2017  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MVI  13.09.2016  Naloga ni realizirana ker je realizacija le-te odvisna od predhodno realiziranih nalog.