Natisni

Naloga

Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost

Opis naloge

- posodobitev strojne opreme in informacijskega sistema državnega tožilstva in državnega pravobranilstva;
- sprememba Sodnega reda glede možnosti slikanja in javnosti glavnih obravnav;
- sprememba Sodnega reda za zagotovitev javnosti sodb prvostopenjskih sodišč in vpisnikov;
- vzpostavitev delovanja t.i. sodnega Supervizorja z objavo anonimiziranih sodb na spletu

Ukrep / Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost

Zgodovina statusov

16.01.2024 DR
12.01.2023 DR
28.01.2022 DR
21.01.2021 DR
05.10.2020 DR
28.01.2020 DR
24.05.2018 DR
31.03.2017 DR
17.01.2017 DR
24.11.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 104 dni
Naziv podcilja Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja transparentnost
Odgovorni resor Ministrstvo za pravosodje
Rok za realizacijo 31.12.2023
Vpliv na subjekte Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2023 - 31.12.2023  MP  16.01.2024  V okviru nove sodniške zakonodaje (predvsem predlog ZS-1), ki je bila jeseni 2023 posredovana v strokovno in medresorsko usklajevanje, se naslavljajo naloge tega ukrepa, in sicer priprava zakonskih podlag za javno objavo sodb prvostopenjskih sodišč. Po predlaganih rešitvah za objavo sodnih odločb skrbi Vrhovno sodišče. Objavijo se vse odločbe Vrhovnega sodišča in višjih sodišč, odločbe prvostopenjskih sodišč pa se objavijo, če gre za odločbo o glavni stvari in tiste, ki so pomembne za krepitev pravne varnosti in zagotavljanje enotne sodne prakse. Sodne odločbe so javne. Če je bila javnost v sodnem postopku deloma ali v celoti izključena, so sodne odločbe javne v obsegu, ki upošteva razloge za izključitev javnosti.  
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MP  12.01.2023  V okviru nove sodniške zakonodaje (novi ZS-1 in ZSS-1), ki je bila decembra 2021 poslana v predhodno strokovno usklajevanje, se predvideva obveznost spletne objave sodnih odločb ob ustreznem zagotavljanju varstva osebnih podatkov, kar bo vplivalo na zagotavljanje enotnosti sodne prakse in s tem pravne varnosti ter vladavine prava, delno pa tudi na javnost sojenja in transparentnost delovanja sodstva. Po prejemu pripomb s strani pravosodnih deležnikov je bilo maja 2022 oblikovana novo besedilo predloga zakona, ki še vedno zasleduje enake cilje s poudarkom na psevdonimizaciji sodb, objava prvostopenjskih odločb pa se omejuje na odločbe, ki so pomembne za krepitev pravne varnosti ter zagotavljanja enotne sodne prakse. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MP  28.01.2022  V okviru nove sodniške zakonodaje (novi ZS-1 in ZSS-1), ki je bila decembra 2021 poslana v predhodno strokovno usklajevanje, se predvideva obveznost spletne objave sodnih odločb (tudi prvostopenjskih) ob ustreznem zagotavljanju varstva osebnih podatkov, kar bo vplivalo na zagotavljanje enotnosti sodne prakse in s tem pravne varnosti ter vladavine prava, delno pa tudi na javnost sojenja in transparentnost delovanja sodstva. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MP  21.01.2021  V okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje, je Državno odvetništvo vključeno v projekt izboljšanje informacijskega sistema in procesov poslovanja na državnem odvetništvu. Projekt je financiran iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Republike Slovenije. Projekt je financiran iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Republike Slovenije. Projekt je še v teku, predviden zaključek je 19. 1. 2021. Novi Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16) omogoča snemanje in fotografiranje v zadevah, kjer javnost ni izključena, in sicer neposredno pred pričetkom javne glavne obravnave in ob ustni razglasitvi odločitve, s prostora, ki ga za to določi sodnik, ki vodi postopek. Glede objave anonimiziranih sodb dodajamo, da trenutno na petih sodiščih poteka vnos odločb, problem pa se pojavlja pri selekciji in anonimizaciji. Na Ministrstvu za pravosodje še preučujemo zakonsko podlago, ki bi bolj jasno določila pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov zaradi objave sodb. Digitalizacija državnega odvetništva pomeni nadaljevanje projektov, ki so že v teku, pri čemer je glavni namen odprtost državnega odvetništva do državljanov in gospodarskih subjektov ter povezovanja z državnimi institucijami. Uporaba elektronskih obrazcev bo širša, torej tudi v primerih, kadar državljani ali gospodarski subjekti na državno odvetništvo naslavljajo zahtevke za pridobitev določene informacije o postopku, ki ga vodimo na državnem odvetništvu, v postopkih vlaganja zahtevkov za dostop do informacij javnega značaja in postopkih vlaganja zahtevkov za dostop do osebnih podatkov. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MP  05.10.2020  V okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje, je Državno odvetništvo vključeno v projekt izboljšanje informacijskega sistema in procesov poslovanja na državnem odvetništvu. Projekt je financiran iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Republike Slovenije. Novi Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16) omogoča snemanje in fotografiranje v zadevah, kjer javnost ni izključena, in sicer neposredno pred pričetkom javne glavne obravnave in ob ustni razglasitvi odločitve, s prostora, ki ga za to določi sodnik, ki vodi postopek. - Glede objave anonimiziranih sodb dodajamo, da trenutno na petih sodiščih poteka vnos odločb, problem pa se pojavlja pri selekciji in anonimizaciji. Na Ministrstvu za pravosodje še preučujemo zakonsko podlago, ki bi bolj jasno določila pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov zaradi objave sodb. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MP  28.01.2020  Ministrstvo za pravosodje nadaljuje z aktivnostmi v smer objave vseh sodb slovenskih sodišč. Predvsem še naprej delamo na tehnični rešitvi za samodejno pripravo sodb za javno objavo. Pred objavo je namreč iz besedila potrebno izločiti imena, priimke, identifikacijske številke ter nekatere druge osebne oz. poslovne podatke strank postopka, saj bistvo javne dostopnosti sodnih odločb po naši presoji ni v razkrivanju okoliščin konkretnega sodne spora, temveč predvsem v prikazu sodne prakse na posameznih pravnih področjih. Zaradi obsega odločb, ki bi jih bilo treba na ta način obdelati (tj. več deset tisoč na leto), pa mora takšna rešitev zahtevati čim manj ročnega dela. Zato delamo na avtomatizirani rešitvi, osnovani na umetni inteligenci (strojnem učenju), ki pa v trenutni obliki še ne zagotavlja zadostne zanesljivosti prepoznave identifikacijskih podatkov. Ko in če bo ta rešitev zadosti dobra z vidika zagotovitve ustreznega varstva osebnih podatkov, bomo pristopili še k pripravi ustrezne zakonske podlage za sistematično objavo sodnih odločb. Objava sodb bo torej mogoča, ko bodo zagotovljeni tako tehnični kot tudi pravni pogoji. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MP  24.05.2018  Naloga je sestavljena iz večih ukrepov normativne in informacijske narave: spremembe Sodnega reda (sprejete 1. 1. 2017), spremembe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Vlada RS že sprejela 5. 4. 2018), priprave Pravilnika o objavi podatkov iz sodnih vpisnikov (za pripravo zadolženo Vrhovno sodišče RS) in informacijske rešitve za končnega uporabnika baze prvostopenjskih sodb (v teku na ministrstvu).  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MP  31.03.2017  Ministrstvo za pravosodje je konec januarja objavilo javno naročilo za nakup 130 energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov s priklopnimi postajami, ki se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa upravljanja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. S pomočjo kupljene strojne opreme bo pripravljena ustrezna tehnološka platforma za delo mobilnih državnih tožilcev, ki svoje delo opravljajo na več lokacijah državnih tožilstev in izven lokacij državnih tožilstev. Državnim tožilcem bo s tem v vsakem trenutku in iz vsake lokacije omogočen dostop do ključnih aplikacijskih rešitev državnih tožilstev (vpisniki, analitska služba, elektronska pošta, dokumentni sistem). S tem bo omogočen državnim tožilcem dostop do ustreznih podatkov in s tem bistveno skrajšan čas odločitev in omogočena podlaga za ustrezno in kvalitetno odločitev državnih tožilcev zoper pregon kriminala. Prenosni računalniki bodo predvidoma dobavljeni aprila 2017. Poleg navedenega nakupa prenosnih računalnikov, se je Ministrstvo za pravosodje priključilo skupnemu javnemu naročilu, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, in predvidelo še nabavo 525 standardnih osebnih računalnikov in 400 LCD zaslonov. Za potrebe tožilstva smo v skupnem javnem naročilu januarja 2017 podali potrebe tudi za nabavo 184 tiskalnikov. Ministrstvo za javno upravo skupnega razpisa še ni uspelo objaviti, zato smo tudi v tem primeru dosegli delno izločitev iz skupnega javnega naročila in bomo sami objavili razpis za nakup 50 tiskalnikov za potrebe tožilstva, s katerim bomo vsaj deloma poskušali zadovoljiti najnujnejše potrebe po tiskalnikih. Predvidevamo, da bodo tiskalniki dobavljeni v začetku junija letos. Ustrezno smo uredili tudi virtualno infrastrukturo ministrstva za namestitev strežniških zmogljivosti državnega tožilstva. Tako je določen in izveden ustrezen IP naslovni prostor (za strežniške zmogljivosti DT) na omrežju HKOM; izvedene so omrežne nastavitve na osrednjem stikalu MP, ki podpirajo izvedbo strežniških zmogljivosti DT; določena in izvedena je konfiguracija HP rezin, HP Flex mreže, diskovnih zmogljivosti HP 3 PAR in SAN (brocade) omrežja; določene in izvedene so virtualne zmogljivosti (procesne, pomnilniške, diskovne in mrežne), ki omogočajo namestitev strežniških zmogljivosti državnega tožilstva. Vse navedeno je bilo predpogoj, da lahko začnemo z migracijo posameznih strežnikov, s čimer bo zagotovljeno enotno upravljanje in boljša storitev uporabnikom. Sama migracija strežnikov bo izvedena postopoma (po posameznem državnem tožilstvu), z njo pa bomo začeli še v mesecu marcu.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MP  17.01.2017  Državno tožilstvo in Državno pravobranilstvo RS razpolagata z delovnimi postajami, ki so med starejšimi v državni upravi, zato je njihova zamenjava nujna. V ta namen bomo v letu 2017 ob sofinanciranju iz naslova nove evropske finančne perspektive opravili obsežno posodobitev računalniške opreme in informacijskega sistema. Nov Sodni red, ki je začel veljati s 1. 1. 2017, je dal pravno podlago za brezplačne vpoglede v podatke iz vpisnikov, zato bomo v letu 2017 vzpostavili posebno centralno točko za dostopnost sodne prakse, vključno z anonimiziranimi sodbami sodišč (t.i. sodni Supervizor).  
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  24.11.2016  Ukrep je prioriteta Vlade in je v začetni fazi realizacije.