Natisni

Naloga

Okrepiti zavedanje vseh državljanov o sivi ekonomiji in o njenih posledicah

Opis naloge

"Spremeniti miselnost vseh državljanov (podjetij, potrošnikov in medijev), da so delo na črno, zaposlovanje na črno, neizdaja računov in prikrivanje dejanskega prometa podjetij družbeno nesprejemljiva dejanja. Na deklaratorni ravni se namreč vsi zavedajo škodljivosti in nesprejemljivosti takih dejanj in jih obsojajo, ko pa so sami udeleženi, imajo drugačna merila. Potrebno je zavedanje vseh, da z delom na črno, zaposlovanjem na črno, neizdajo računov morda v prvem trenutku posameznik nekaj pridobi, na daljši rok pa izgubljamo vsi, saj to zmanjšuje prilive v državni proračun. To pa pomeni, da ni denarja za pokojnine, šolstvo, vrtce, zdravstvo, ceste in socialno.
Možni ukrepi:
— Vzpostavitev načinov za presojo ustreznosti rešitev za uresničevanje davkoplačevalskih pravic.
— Izobraževanje davčnih zavezancev in potrošnikov namesto oziroma poleg klasičnega informiranja po 13. členu ZDavP-2 oziroma vključitev civilnih davčnih strokovnjakov v izobraževanje.
— Sporazum o vzajemnih obveznostih z zbornicami in združenji davčnih zavezancev na področjih, kjer obstaja nelojalna konkurenca zaradi kršenja davčnih predpisov, oziroma s pomembnimi deležniki pri pobiranju davka (npr. proizvajalci IT opreme).
— Spodbujanje davčne discipline tako, da se vzpostavi promocijski status poštenega davkoplačevalca.
- Možnost, da bi se v predpisih omogočilo potrošniku, da v kolikor račun ni izdan, ga ni dolžan plačati, ali pa naj se ponovno uvede sankcijo za potrošnika, ki izdanega računa ne vzame.
- Sledljivost paragonskih blokov. Le-ti bi se lahko prevzeli le na DURS ob predložitvi starih blokov, in s pojasnilom o morebitnih storno računih.
- Razvoj korporativnega prostovoljstva, ki predstavlja prostovoljsko neplačano delo za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi iniciativami podpira delodajalec oz. podjetje. Razvoj korporativnega prostovoljstva in prostovoljstva v javni upravi, se spodbuja s sofinanciranjem različnih programov nevladnega sektorja.
- Tesnejše sodelovanje ministrstev z inšpekcijskimi organi pri pripravi predpisov, saj so inšpektorji tisti, ki so na terenu in so dnevno v stiku s kršitvami, zato tudi lahko predlagajo ustrezne in pravočasne rešitve.
- Pripravljavci ob sprejetju novih predpisov, vsem državljanom na razumljiv in jasen način predstavijo spremembe in koristi, ki jih prinaša nov zakon. Če bodo državljani razumeli namen zakonodajalca, bodo tak predpis tudi spoštovali in ne bodo iskali načinov, kako se mu izogniti.
— Celovita komunikacijska strategija in kampanja."

Ukrep / Spodbujanje občutka zavezanosti državljanov o posledicah sive ekonomije

Zgodovina statusov

17.09.2015 R
15.09.2015
28.05.2015
26.02.2015 DR
30.05.2014 N
30.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Okrepiti zavedanje vseh državljanov o sivi ekonomiji in o njenih posledicah
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Aktivnost: Okrepiti zavedanje vseh državljanov o sivi ekonomiji in o njenih posledicah – v okviru opisa aktivnosti črtati alinejo – »Sledljivost paragonskih blokov. Le-ti bi se lahko prevzeli le na DURS ob predložitvi starih blokov, in s pojasnilom o morebitnih storno računih.« Ukrep je bil že realiziran, in sicer z določitvijo izdaje računov brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave pri gotovinskem poslovanju (vezana knjige računov), in sicer z uveljavitvijo novele Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 90/14).  
01.05.2015 - 31.08.2015  MF  15.09.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
01.02.2015 - 30.04.2015  MF  28.05.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Nadaljujejo se aktivnsoti na področju preprečevanja sive ekonomije. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  ni sprememb 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  30.05.2014  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kar zadeva osveščanja državljanov o preprečevanju sive ekonomije sodeluje v kampanji, ki jo koordinira in vodi Urad RS za komuniciranje. Ministrstvo je v tem letu tudi samo zelo intenzivno predstavljalo novosti treh zakonov, ki so bili sprejeti na tem področju; to so spremembe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; Spremembe Zakona o inšpekciji dela in Zakon o matični evidenci (ZMEPIZ). Vsi trije zakoni so že sprejeti in že veljajo. Ministrstvo je o novostih zakonodajnih sprememb in pomenu preprečevanja sive ekonomije javnost v procesu sprejemanja zakonov sproti seznanjalo. Vsi trije zakoni so bili v javni obravnavali, obravnavali so jih socialni partnerji v okviru Ekonomsko socialnega sveta, ministrstvo je o teh vprašanjih pripravilo brifing za novinarje in novinarske konference, z izjavami in pojasnili smo sodelovali v številnih novinarskih prispevkih in člankih. Vse informacije smo sproti objavljali tudi na spletnih straneh tako ministrstva, kot tudi na spletnih straneh vlade, bili smo aktivni tudi na družabnih omrežjih (predvsem twitter). Naše ključno sporočilo je bilo, da s preprečevanjem sive ekonomije preprečujemo nelojalno konkurenco in zagotavljamo obstoj socialne države. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014