Kako deluje

Vlada Republike Slovenije je januarja 2015 sprejela sklep, da pripravi predloge ukrepov ali sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oziroma odpravo administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in spremlja napredek. Pretežni del predlogov ukrepov ali sprememb predpisov so predlagala združenja občin. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da se opredelijo do teh predlogov ter da hkrati sami predložijo dodatne predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi. Na tej podlagi je bil sprejet skupni seznam državnih predpisov z učinki na občine. Enotna zbirka ukrepov se sproti dopolnjuje z novimi ukrepi.

Da bi omogočili enostaven pregled seznama ukrepov ministrstev, ki so pristojna za njihovo izvedbo ter višino ocenjenih finančnih učinkov, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo dopolnitev že uspešno delujočega spletnega orodja »ENOTNE ZBIRKE UKREPOV za boljše zakonodajno in poslovno okolje« z imenom »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin« tako, da ta omogoča vpogled v realizacijo ukrepov za doseganje prihrankov občin oziroma odpravo administrativnih ovir. Spletna storitev omogoča pregled nad uresničevanjem dogovorjenega nabora ukrepov ali sprememb predpisov, ki imajo finančne ali administrativne učinke na občine. Poenoteno je poročanje za vse dokumente, pri čemer se Vladi RS posreduje poročilo o stopnji realizacije ukrepov iz Enotnega dokumenta. Ob vsaki potrditvi poročila s strani Vlade RS, so posamezni resorji zavezani, da ukrepe iz Enotne zbirke ukrepov – »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin« realizirajo v skladu s predvidenim terminskim planom.

Realizirani ukrepi
Objava realiziranih ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov - »Realizacija ukrepov za javno finančne prihranke občin« je dostopna tako preko omenjene aplikacije na naslovu http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/  kot tudi preko spletnega portala STOP birokraciji, na strani http://www.stopbirokraciji.si/. Za lažje razumevanje so poleg vsebinskih opisov ukrepov na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi, s pomočjo katerih je možno v vsakem trenutku pridobiti dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi iz področja, ki ga ministrstvo pokriva. S pomočjo iskalnika uporabniki spletišča sami izbirate podatke, ki jih želite spremljati.