Ukrepi

Naziv ukrepa Odgovorni organi Status Možnosti
Zakon o javnem naročanju MJU R
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca MVI R
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo MVI R
Zakon o javnih financah MF R
Enotni zakladniški račun MF R
Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin MF R
Uporaba sistema MFERAC MF R
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo MNVP R
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov MNVP R
Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami MNVP R
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah MNVP R
Zakon o varnosti in zdravju pri delu MDDSZ R
Pravilnik o zaporah na cestah MzI R
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah MzI R
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč MO R
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom MO R
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč MO R
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov MO R
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu MK R
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo MK R