Vlada Republike Slovenije je januarja 2015 sprejela sklep, da pripravi predloge sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in spremlja napredek. Pretežni del predlogov sprememb predpisov so predlagala združenja občin. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da se do predlogov opredelijo ter da tudi sama predložijo dodatne predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir. Ta spletna storitev omogoča pregled nad uresničevanje dogovorjenega nabora sprememb predpisov, ki imajo pozitivne finančne učinke za občinske proračune ter odpravljajo administrativne ovire.


POMEMBNEJŠI UKREPI
Zakon o javnem naročanju  R
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  R
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo  R
Zakon o javnih financah  R
Enotni zakladniški račun  R

Legenda

R = Realizirano N = Nerealizirano DR = Delno realizirano