Natisni

Ukrep

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Opis ukrepa

Vsebina Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin: - Občinam se omogoči predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih površin v lasti občine, - Občine bodo lahko ustanovile občinsko in medobčinsko pravobranilstvo. - Zakon o zemljiški knjigi; občine lahko samostojno vložijo zemljiškoknjižni predlog in hkrati v elektronsko obliko pretvorijo tudi zasebne listine, ki so podlaga za predlagani vpis v ZK (notarska pristojbina za pretvorbo listin v elektronsko obliko in prevzem listin v hrambo znaša 30 €). - Občinam bo omogočil zaračunavanje upravne takse za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine. - Zakon o vrtcih; vzpostavitev pravne podlage za občine, da vzpostavijo boljši pregled na evidenco vseh upravičencev, za katere zagotavljajo plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom. - Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014; koncesnino Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v letih 2015 in 2016 v višini 2/3 občine lahko namenjajo za vzdrževanje lokalnih cest. V konkretnem primeru ne gre za neposredni prihranek, pač pa za spremembo namembnosti sredstev za vzdrževanje lokalnih cest. Posledično bo to občinam omogočalo vlaganje dela tega vira v občinske ceste. - Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic; ustanovitev služnosti za javno infrastrukturo obveznih gospodarskih javnih služb s soglasjem 3/4 članov agrarne skupnosti glede na njihove solastniške deleže. Učinek te spremembe je odprava administrativne ovire pri investicijah v javno infrastrukturo, prihranek je mogoče ocenjevati predvsem z vidika hitrejših postopkov pri gradnji javne infrastrukture. - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; zagotovitev brezplačnega ustanavljanja služnosti na nepremičnem premoženju države v korist občine in obratno. - Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije; ustanovitev stvarne služnosti na nepremičninah, ki so v lasti RS in s katerimi gospodari sklad, v korist občin neodplačna, če gre za gradnjo objektov, ki neposredno služijo izvajanju obvezne gospodarske javne službe lokalnega pomena.

Stališče organa / Opombe

Datum sprejetja 20.02.2015 Datum objave 28.02.2015 (Uradni list RS, št. 14/15) Datum začetka veljavnosti 15.03.2015 Z odločbo št. U-I-109/15-14 z dne 19. 5. 2016 je Ustavno sodišča RS ugotovilo neskladje 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z ustavo. V obrazložitvi predloga ZUUJFO so bile ugotovljene pozitivne finančne posledice za občine v višini 1.624.000 € (subvencioniranje najemnin), torej bodo ocenjeni prihranki občin vsaj za ta znesek nižji. Ocenjeni prihranek bo potemtakem znašal 13.376.000 EUR (prej 15.000.000 EUR).

Zgodovina statusov

20.02.2015 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 15.03.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za javno upravo
Predlagatelj Ministrstvo za javno upravo
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 15.000.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin 360.000,00 EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe Datum sprejetja 20.02.2015 Datum objave 28.02.2015 (Uradni list RS, št. 14/15) Datum začetka veljavnosti 15.03.2015 Z odločbo št. U-I-109/15-14 z dne 19. 5. 2016 je Ustavno sodišča RS ugotovilo neskladje 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z ustavo. V obrazložitvi predloga ZUUJFO so bile ugotovljene pozitivne finančne posledice za občine v višini 1.624.000 € (subvencioniranje najemnin), torej bodo ocenjeni prihranki občin vsaj za ta znesek nižji. Ocenjeni prihranek bo potemtakem znašal 13.376.000 EUR (prej 15.000.000 EUR).
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  20.02.2015  Vsebina Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin omogoča predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih površin v lasti občine, ustanovitav občinskega in medobčinskega pravobranilstva in posega v vsebino več zakonov. Datum sprejetja: 20.02.2015 Datum objave: 28.02.2015 (Uradni list RS, št. 14/15) Datum začetka veljavnosti: 15.03.2015