Natisni

Naloga

Vzpostavitev konceptov boljše zakonodaje

Opis naloge

Vzpostavljen enoten koncept zajema in obravnave pobud državljanov in poslovnih subjektov za odpravo administrativnih ovir, vpeljan koncept zniževanja števila predpisov v RS, pripravljene metodologije za boljšo zakonodajo, javni uslužbenci so za uporabo teh metodologij ustrezno usposobljeni. Izveden pregled regulatornih politik v RS ter izvedena motivacijska konferenca v zvezi s pripravo boljših predpisov.

Ukrep / Boljša uprava: Izvajanje projekta STOP Birokraciji

Zgodovina statusov

26.01.2023 DR
18.02.2022 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
18.07.2017 DR
26.01.2017 DR
02.06.2016 DR
28.12.2015 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Vzpostavitev konceptov boljše zakonodaje
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2023
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  Admin  26.01.2023  V letu 2022 so se nadaljevale in hkrati tudi zaključile predhodno zastavljene aktivnosti na ukrepih za odpravo administrativnih ovir za podjetja, prebivalstvo in javno upravo. Zaključene so aktivnosti na digitalizaciji prijav nezgod in nesreč pri delu, prav tako se je prešlo na popolno elektronsko poslovanje pri refundaciji bolniških nadomestil za poslovne subjekte. Izvedena je produkcija podmodula NOO v aplikaciji Program dela z namenom IT podpore vsebinskemu poročanju resorjev pri izvajanju ukrepov iz NOO in izvedena usposabljanja uporabnikov za vsebinsko poročanje resorjev pri izvajanju ukrepov iz NOO. Podan je bil poziv strokovni javnosti in resorjem za posredovanje predlogov za odpravo administrativnih ovir na podlagi katerih se bodo oblikovali novi ukrepi za odpravo administrativnih ovir z nosilci in roki realizacije.  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  Admin  18.02.2022  V letu 2021 so se nadaljevala predhodno začrtane aktivnosti ukrepih za odpravo administrativnih ovir za podjetja, državljane in javno upravo. Zaključene so evalvacije posameznih realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen za poslovne subjekte in državljane: različni gospodarski vavčarji, pridobitev potrdil o nekaznovanosti preko e-uprave, plačevanje z eno položnico za gospodarstvo. Izvedena je bila študija s strani OECD glede inovativnosti, kakovosti in boljše zakonodaje, katerih izsledki so bili predstavljeni v okviru konference v mesecu oktobru 2021 v sklopu predsedovanja RS svetu EU. Uspešno je bila izvedena dvodnevna konferenca s področja boljše zakonodaje, inovativnosti in kakovosti v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU v oktobru 2021. Preko 2000 udeležencev iz 144 držav iz celega sveta. V skladu s predhodno pripravljenim načrtom so se izvajala usposabljanja za javne uslužbence za sodelovanje z javnostjo pri pripravi predpisov.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  S predstavitvijo Poročila o ugotovitvah in predlogih za izboljšave v marcu 2018 se je zaključilo sodelovanje z organizacijo OECD – pregled regulatornih politik v Sloveniji. Na podlagi izvedenega pregleda regulatornih politik v Sloveniji s strani OECD in pripravljenega poročila z ugotovitvami in priporočili za Slovenijo je medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstva za javno upravo pripravila osnutek Akcijskega načrta za boljšo zakonodajo za obdobje 2018–2022, z ukrepi za izboljšanje stanja na področju priprave predpisov, vključujoč koncept za razveljavitev nepotrebnih, a še veljavnih predpisov. V zvezi s slednjim je SVZ z namenom prečiščevanja podatkov o pravnem redu na ravni registrov in v dogovoru z Ministrstvom za javno upravo pristopila k pregledu vseh predpisov in drugih aktov ter jih razvršča glede na različne kriterije. Po končanju tega pregleda, katerega rezultat bo tudi razmejitev predpisov od drugih aktov, bo možno predpisom bolj natančno in zanesljivo dodeliti oznako konzumiranosti ali obsoletnosti in jih posledično izločiti iz osnovnega prikaza predpisov v t. i. normativnem števcu, ki je sestavni del spletnega portala PIS.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: Z izdajo poročila o ugotovitvah in predlogih za izboljšave se je zaključila faza projekta v sodelovanju z organizacijo OECD – pregled regulatornih politik v Sloveniji. Izvedene so bile tri dvodnevne delavnice za javne uslužbence in strokovno javnost iz različnih vidikov boljše zakonodaje, med drugim sodelovanje z javnostjo, priprava predhodnih in naknadnih evalvacij v zvezi s pripravo učinkov predpisov na različna področja. Osnutek poročila se je v začetku novembra 2017 obravnaval na zasedanju organizacije OECD, pri čemer je poročilo prejelo podporo držav članic. Ta del ukrepa je zaključen. V letu 2017 se smo pripravili koncept zniževanja zastarelih predpisov. Projekt se nadaljuje v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo (SVZ). Z vidika preprečevanja nastajanja novih administrativnih ovir je ekipa za boljšo zakonodajo MJU v letu 2017 pregledala 600 predlogov predpisov. Približno 15 % predpisov se je na podlagi pregleda MJU in dodatnih usklajevanj z resorji izboljšalo z vidika preprečevanja nastajanja novih administrativnih ovir. Izvedena je analiza prenove spletne strani »STOP birokraciji« z vidika uporabniške izkušnje in izboljšanja komunikacije pri reševanju pobud.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.07.2017  V prvi polovici leta 2017 so bile izvedena usposabljanja 100 javnih uslužbencev na področju priprave ocene učinkov predpisov na gospodarstvo, hkrati je Vlada Republike Slovenije 12. 1. 2017 sprejela zavezo, da je priprava MSP testa obvezna za vsak zakon, ki se sprejema po rednem ali skrajšanem postopku z izjemo zakonov, ki jih je potrebno sprejete po nujnem postopku. Za zakone sprejete po nujnem postopku pa je potrebno pripraviti evalvacijo učinkov zakona najkasneje po dveh letih njegove uporabe. V zvezi z zakoni, ki se sprejemajo po nujnem postopku je Vlada Republike Slovenije 30. marca 2017 sprejela Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 4. 6. 2010 in 31. 12. 2014 (ex-post evalvacije), in ga posredovala v vednost Državnemu zboru ter objavila na spletni strani. Tovrstno poročilo je Generalni sekretariat Vlade RS tokrat pripravil prvič, in sicer na podlagi Poslovnika Vlade Republike Slovenije, ter v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti. V slednji je poudarjeno, da je za vsak predlog zakona treba izdelati presojo posameznih posledic, ki jih ta predlog povzroča; pri predlogih zakonov, sprejetih po nujnem postopku zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, pa je presojo posledic, ki je zaradi nujnosti ukrepanja ni bilo mogoče v celoti opraviti ob pripravi predloga, potrebno opraviti po dveh letih izvajanja predpisa. Poročilo je pripravljeno na podlagi posameznih poročil ministrstev. Nabor predpisov iz poročila obsega vse zakone, sprejete po nujnem postopku, od datuma uveljavitve dotične določbe Poslovnika vlade, to je 4. 6. 2010, do vključno 31. 12. 2014. V navedenem obdobju je bilo po nujnem postopku sprejetih 136 zakonov, od tega je kar 126 zakonov doseglo svoj namen. V primerih, ko zakon ni dosegel svojega namena, pa so bili za to načeloma objektivni razlogi, kot na primer izvajanje odločbe Ustavnega sodišča. Naslednje poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku v letu 2015, bo v skladu s Poslovnikom vlade pripravljeno po dvoletnem izvajanju zakonov, in sicer v začetku leta 2018. Z vidika preprečevanja nastajanja novih administrativnih ovir je ekipa za boljšo zakonodajo na Ministrstvu za javno upravo v prvi polovici leta 2017 pregledala skoraj 300 predlogov predpisov in z vidika odprave administrativnih ovir približno 25 % predpisov zavrnila kot neustrezne in se z resorji v nadaljevanju dodatno usklajevala v smeri preprečitev oziroma zmanjšanj regulatornih bremen. V prvi polovici leta 2017 so se izvedle začrtane aktivnosti v zvezi z sodelovanjem z OECD na projektu pregleda regulatornega okvirja v Sloveniji. Tako so bile izvedene dve 2-dnevne delavnice za različne deležnike iz državne uprave in javnega sektorja s področja sodelovanja javnosti pri pripravi predlogov predpisov in priprave ocen učinkov na različna področja ob sprejemanju predpisov (ex- ante), kakor tudi priprava evalvacij učinkov po določenem času uporabe predpisov (ex-post). Na Ministrstvu za javno upravo so se začele izvajati evalvacije posameznih ukrepov iz enotne zbirke ukrepov z zasledovanjem njihovih konkretnih učinkov bodisi na poslovne subjekte, bodisi na državljane ali javno upravo s poudarkom na ukrepih, ki so bili realizirani v letu 2016.. Enotna zbirka ukrepov se permanentno dopolnjuje z novimi predlogi ukrepov, ki izražajo potrebe gospodarstva, hkrati pa imajo učinek na poslovno okolje, državljane ali javno upravo v smeri zmanjšanja zakonodajnih bremen. Izboljšuje se tudi realizacija začrtanih ukrepov s strani resorjev, saj je trenutno že na 60 %, in sicer je trenutno v zbirko uvrščenih 327 ukrepov od tega je realiziranih 193 ukrepov. Stanje je naslednje: – 193 ukrepov je realiziranih (59 %); – 114 ukrepov je v fazi realizacije (35 %); – 20 ukrepov je še nerealizirani (6 %) – gre za dolgoročnejše ukrepe (od 2018 – 2021). 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  26.01.2017  V letu 2016 so bile aktivnosti na projektu osredotočene na izvajanje aktivnosti v povezavi z implementacijo modula MSP test in nadgradnjo Enotne zbirke ukrepov. Vodenje in koordinacija realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov se izvaja permanentno. Enotna zbirka ukrepov se je v novembru in decembru 2016 dopolnila s 27 prioritetnimi ukrepi Vlade RS v letu 2017, katerih realizacija se bo spremljala na mesečni ravni na sejah vlade. MJU je v sodelovanju z OECD septembra izvedel uvodno predstavitev pregleda regulatornega okvira v Sloveniji, decembra pa je bila izvedena 2-dnevna delavnica, na kateri so bile med drugim predstavljene tuje in domače dobre prakse na področju priprave predpisov. Poudarek je na ciljni usmerjenosti zakonodaje in predvsem povečani kakovosti predpisov (presoje stanja, presoje učinkov, enostavnost, odprava administrativnih ovir, vključevanje javnosti, transparentni postopek, izogib prenormiranosti). Z vidika preprečevanja nastajanja novih administrativnih ovir je ekipa za boljšo zakonodajo na Ministrstvu za javno upravo v letu 2016 pregledala 700 predlogov predpisov in z vidika odprave administrativnih ovir približno 20 % predpisov zavrnila kot neustrezne in se z resorji v nadaljevanju dodatno usklajevala.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015  Ukrep je v fazi realizacije.