Natisni

Naloga

Nadgradnja registra stalnega prebivalstva

Opis naloge

Elektronska prijava stalnega in začasnega prebivališča za posameznike, ki imajo varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, se lahko že daljše časovno obdobje izvaja prek portala e-uprava, na ta način pa se ne more izvajati tudi elektronska prijava začasnega prebivališča posameznika, ki se nastani pri stanodajalcu. Obveznost prijave (in odjave) začasnega prebivališča v tem primeru ni na posamezniku, temveč na stanodajalcu. Stanodajalci morajo tako, poleg vnosov podatkov v lastno evidenco začasno nastanjenih (ki se sicer lahko vodi v okviru lastne evidence nastanitev), prijave v fizični obliki (ali poslane elektronsko v sistem SPIS4) posredovati tudi upravni enoti, ki vodi register stalnega prebivalstva. Uradna oseba upravne enote vsako prejeto prijavo ali odjavo začasnega prebivališča ročno vnaša v register stalnega prebivalstva, pri čemer lahko pride tudi do zamude ali napake pri vnosu. Način postopanja predstavlja administrativno oviro tako za stanodajalce kot za upravne enote. Nova rešitev je ugodna predvsem za večje stanodajalce, ki izvajajo množične prijave in odjave začasnih prebivališč (na primer za študentske in dijaške domove, zavode za prestajanje kazni), vendar zahteva zagotovitev tehničnih in tehnoloških pogojev, ki pa so za vse enotni.

Ker bo stanodajalec, ki bo izpolnjeval pogoje za neposredno prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča v register stalnega prebivalstva, prijavo in odjavo začasnega prebivališča izvedel neposredno v registru stalnega prebivalstva, posredovanje prijav na upravno enoto v fizični obliki in njihov naknaden vnos v register stalnega prebivalstva s strani uradne osebe, ne bo več potreben. Komunikacija med evidenco začasno nastanjenih, ki jo vodi stanodajalec in registrom stalnega prebivalstva bo potekala tako, da dodatno potrjevanje zapisov v pripravi na upravni enoti ni potrebno. Prijava oziroma odjava se bosta tehnično izvajali z obvezno uporabo servisa, določenega v Pravilniku o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča, pogoje za varno uporabo tega servisa, pa bo predpisalo ministrstvo, pristojno za javno upravo kot upravljavec informacijske infrastrukture. Uporaba servisa je predpogoje za izdajo soglasja, podrobnejša navodila za implementacijo servisa v stanodajalčev sistem prijav in odjav začasnih prebivališč pa se posredujejo stanodajalcu po sklenitvi dogovora z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve. Da je stanodajalec posamezniku uspešno/neuspešno prijavil oziroma odjavil začasno prebivališče bo potrdil servis elektronske prijave in odjave začasnega prebivališča. Odgovor stanodajalcu bo za vsak EMŠO posamičen.

Ukrep / Stanodajalec lahko neposredno elektronsko prijavi in odjavi začasno prebivališče posameznikov v registru stalnega prebivalstva

Učinki naloge / pričakovani rezultati

V letu 2018 je bilo izvedenih 46.771 prijav, 6.132 obnov in 10.990 odjav začasnih prebivališč s strani stanodajalcev (skupaj 63.893 vnosov v register stalnega prebivalstva). Elektronska prijava za stanodajalce sicer ne bo obvezna, zato je težko podatki oceno koliko stanodajalcev se bo dejansko poslužilo njene uporabe. Vsekakor pa je pričakovati, da se jo bodo postopoma pričeli posluževati večji stanodajalci (zapori, študentski in dijaški domovi, samski domovi itd.).

Ob predpostavki, da bi se ta način prijave uporabil za 50% vseh prijav, vsaka prijava pa je ocenjena na 1 EUR (delo in strošek stanodajalca s posredovanjem prijave upravni enoti, delo in strošek upravne enote z vnosom podatka, delo in strošek upravne enote z obveščanjem stanodajalca o izvedeni prijavi), na letni ravni sprememba prinaša cca. 32.000 EUR prihranka.

Zgodovina statusov

29.08.2019 R
19.07.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Nadgradnja registra stalnega prebivalstva
Odgovorni resor Ministrstvo za notranje zadeve
Rok za realizacijo 31.12.2019
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  29.08.2019  Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča je objavljen v Uradnem listu RS.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  19.07.2019  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča, ki bo predpisal enotni servis za neposredno prijavo in odjavo začasnih prebivališč stanodajalcev v register stalnega prebivalstva, je trenuto v fazi medresorskega usklajevanja.