Natisni

Naloga

Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote

Ukrep / Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote

Zgodovina statusov

12.02.2019 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 16.07.2018
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 1.: Učinkovita organiziranost
1.1.: Učinkovita organizacija centralne ravni državne uprave
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Na podlagi uspešne pilotne združitve finančnih in računovodskih nalog za dve skupini upravnih enot so bile do konca leta 2017 izvedene vse analize, priprave ter zagotovljeni pogoji za vzpostavitev 12 skupnih finančnih služb (v nadaljnjem besedilu: SFS) za vseh 58 upravnih enot (v nadaljnjem besedilu: UE). Skladno s terminskim načrtom Zagonskega elaborata projekta je s 1. 1. 2018 začelo poslovati vseh 12 SFS na sedežih UE na 12 lokacijah, izvedene so bile vse predvidene premestitve zaposlenih v financah iz UE na sedežne SFS in opravljene prerazporeditve pravic porabe za plače. Opravljeni so bili večkratni delovni obiski vseh 12 SFS ter v tem sklopu izvedeni razgovori z zaposlenimi v SFS in vsemi načelniki UE v posamezni skupini. Do konca meseca maja 2018 je bila pripravljena Analiza izvajanja projekta s poudarkom na obdobju prvega trimesečja 2018. Projekt je bil v skladu s terminskim načrtom uspešno zaključen s podpisom Končnega poročila o projektu Racionalizacija finančnega področja dela UE z dnem 6.7.2018. Zastavljene ciljne vrednosti kazalnika so se začele povečevati že v letu samega nastanka SFS z 850 letno izvedenih finančnih odredb na uslužbenca na 870 finančnih odredb ob prvem polletju in 900 finančnih odredb na uslužbenca ob koncu leta. Povečanje znaša 5,9 odstotne točke in pomeni postopno izvedbo ciljne vrednosti povečanja za 15 % in s tem ustrezno zmanjšanje stroškov poslovanja. Cilj in s tem kazalnik je bil izveden skozi razbremenitev javnih uslužbencev premeščenih v SFS t. i. nefinančnih nalog, s čimer so se pri izvajanju finančno računovodskih nalog povečale možnosti doseganja višje stopnje učinkovitosti. Ukrep je realiziran na začetku julija 2018.