Natisni

Naloga

Uskladitev ZKme-1 z Direktivo (EU) 2019/633 - Zakonsko določeni plačilni roki za kmetijske in živilske proizvode veljali v odnosu med dobaviteljem in kupcem le v primeru, če bodo izpolnjeni pogoji znatne tržne moči kupca.

Opis naloge

Na podlagi Direktive (EU) 2019/633 o nepoštenih poslovnih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi se kršenje določenih plačilnih rokov šteje za nepošteno poslovno prakso, ki je prepovedana. Za razliko od ureditve v Zakonu o kmetijstvu pa so določena ravnanja med deležniki prepovedana le pod pogojem, če so izpolnjeni taksativno določeni kriteriji glede velikosti prometa dobavitelja in kupca.

Ukrep / Sprememba Zakona o kmetijstvu na področju plačilnih rokov

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Plačilni roki so v Sloveniji splošno določeni v 10. členu Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (do 60 dni) (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 − ZDLGPE). V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) je v 61. b členu vnesena izjema za hitro pokvarljive kmetijske in živilske proizvode kjer je plačilni rok do 30 dni in do 60 dni za druge kmetijske in živilske proizvode, kar je enako kot v 10 členu ZOPmK-1.

Zgodovina statusov

17.12.2022 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Uskladitev ZKme-1 z Direktivo (EU) 2019/633 - Zakonsko določeni plačilni roki za kmetijske in živilske proizvode veljali v odnosu med dobaviteljem in kupcem le v primeru, če bodo izpolnjeni pogoji znatne tržne moči kupca.
Odgovorni resor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za realizacijo 01.01.2023
Tip naloge Spremenjen način dela
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  Admin  17.12.2022  Glede na 9. člen Direktive (EU) 2019/633 pa lahko država članica za zagotovitev višje ravni zaščite ohrani ali uvede pravila za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki so strožja od pravil, določenih v tej direktivi, pod pogojem, da so takšna nacionalna pravila združljiva s pravili o delovanju notranjega trga.