Natisni

Naloga

Ustrezno spremeniti uredbe, ki predpisujejo okoljske dajatve, tako da so vsi proizvajalci izdelkov za katere je predpisana okoljska dajatev, vpisani v evidenco proizvajalcev, niso pa vsi zavezanci za plačilo okoljske dajatve (zahteva iz EU direktiv).

Ukrep / Spremeniti podzakonske akte, ki opredeljujejo obveznosti zavezancev za plačilo okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Skupaj z MF-CURS bodo proučili možnost izvedbe ukrepa.
Vezano na ZVO-2.

Zgodovina statusov

14.01.2023 DR
21.01.2021 DR
17.01.2019 DR
07.09.2018 DR
30.05.2018 DR
31.01.2018 DR
12.10.2017 DR
13.01.2017 DR
16.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
09.09.2015 N
24.02.2015 N
28.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Ustrezno spremeniti uredbe, ki predpisujejo okoljske dajatve, tako da so vsi proizvajalci izdelkov za katere je predpisana okoljska dajatev, vpisani v evidenco proizvajalcev, niso pa vsi zavezanci za plačilo okoljske dajatve (zahteva iz EU direktiv).
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MNVP  14.01.2023  Po sprejemu odločitve Ustavnega sodišča se bodo pripravile spremembe omenjenih podzakonskih predpisov. Podaljšajmo rok realizacije na 31. 12. 2024. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  21.01.2021  Za embalažo je zadeva urejena z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17) . Od leta 2018 naprej neplačniki okoljske dajatve poročajo količine in vrste embalaže, dane v promet v RS, na ARSO.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  17.01.2019  Rok za realizacijo naloge je vezan na sprejem ZVO-2, rok za navedeno spremembo predpisov bo določen po sprejemu ZVO-2, za katerega je predviden sprejem na vladi do konca leta 2019.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  07.09.2018  V juliju je bila sprejeta Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18). 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  30.05.2018  V maju je bila sprejeta Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 32/18). Predlog Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida je v medresorskem usklajevanju. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih vozil se bo prenehala uporabljati na podlagi uredbe o prenehanju veljavnosti zadevne uredbe. Usklajevanje priprave te uredbe, s Službo vlade za zakonodajo, je v teku. Uredba bo pripravljena in sprejeta v začetku leta 2018. Glede na to, se tudi strinjamo z ukinitvijo informacijske podpore za to dajatev. Predlog Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) je bil v januarju 2018 posredovan v medresorsko obravnavo.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  12.10.2017  Dne 10.8.2017 je bil sestanek predstavnikov Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Na sestanku je bilo dogovorjeno, da MOP v začetku septembra 2017 seznani FURS glede odločitev v zvezi s spremembo uredbe za odpadno embalažo. FURS dokumente v zvezi s problematiko obračunavanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadne vode pošlje generalni direktorici Direktorata za okolje , ki jih bo posredovala Direktoratu za vode in investicije. MOP pošlje v pripombe zadnji predlog spremembe okoljske dajatve CO2 (predlog je FURS prejel 10. 8. 2017). FURS z morebitnimi dodatnimi pripombami seznani MOP. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  13.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. Sprejem predpisa je vezan na sprejem ZVO-2. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  MOP je izvedel javno naročilo za strokovne podlage za prenovo okoljskih dajatev. Zakonsko se bo uredilo v Zvo-2. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.09.2015  Ni sprememb 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014