Natisni

Naloga

Potrebno spremeniti določbe zakonodaje, ki urejajo pridobivanje soglasij. V pritožbenih postopkih se je namreč izkazalo, da na primer za nasipavanje zemeljskih izkopov na kmetijskem zemljišču ni mogoče vodnega soglasja pridobiti z molkom, ker zakon o graditvi objektov in zakon o vodah dopuščata takšen način pridobitve soglasja le za področje graditve. Takšno razlikovanje posegov je nedopustno, če je to dejansko prisotno, saj so nasipavanja nedvomno manj zahtevni posegi kot pa graditev objektov i

Ukrep / Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju vodnih soglasji

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Po določbi 2. odstavka 151a. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) – dalje (ZV), si je treba v primerih, ko gre za poseg v prostor, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, je pa treba pridobiti vodno soglasje na podlagi tega zakona, pred začetkom izvajanja posega pridobiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg, nanašajo pa se na varstvo voda, urejanje voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in obstoječe vodne pravice drugih oseb. Iz navedene določbe izhaja, da si je treba pred načrtovanjem kakršnega koli nasipavanja na območju varstvenih režimov voda, ne glede na njegovo zahtevnost, pridobiti projektne pogoje.

Po določbi 6. odstavka 151a. člena ZV, si za enostavne objekte in nezahtevne objekte ni treba pridobivati projektnih pogojev ali drugih pogojev za poseg v prostor, razen če je to določeno s predpisi, ki urejajo varstvena ali ogrožena območja po tem zakonu ali v primerih vodnih objektov. Iz navedenih določb ZV izhaja, da je že pri projektnih pogojih razlikovanje pri posegih očitno in nedopustno, če se ocenjuje tveganja za vode, ki lahko izhajajo iz enega ali drugega posega. Na podlagi navedenega menimo, da bi se moralo tudi nasipavanja za namene agromelioracij do določenega praga posega uvrstiti med posege po 6. odstavku 151a. člena ZV. To bi bilo mogoče, če se prag posega omeji na uredbo o obvezni presoji vplivov na okolje, kot je to slučaj pri graditvi objektov.

Zgodovina statusov

28.05.2014 R
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Potrebno spremeniti določbe zakonodaje, ki urejajo pridobivanje soglasij. V pritožbenih postopkih se je namreč izkazalo, da na primer za nasipavanje zemeljskih izkopov na kmetijskem zemljišču ni mogoče vodnega soglasja pridobiti z molkom, ker zakon o graditvi objektov in zakon o vodah dopuščata takšen način pridobitve soglasja le za področje graditve. Takšno razlikovanje posegov je nedopustno, če je to dejansko prisotno, saj so nasipavanja nedvomno manj zahtevni posegi kot pa graditev objektov i
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah je bil 22. 5. 2014 sprejet v DZ. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014