Natisni

Naloga

Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v Republiki Sloveniji

Opis naloge

Pregled izvajanja ciljev in ukrepov ReNPVŠ, s predlogom posodobitve za obdobje 2016-2020 - letno poročanje

Ukrep / Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti

Zgodovina statusov

19.10.2020 R
31.01.2019 DR
13.09.2018 DR
08.06.2018 DR
31.01.2018 DR
05.07.2017 DR
12.01.2017 DR
13.09.2016 DR
23.05.2016 DR
26.01.2016 DR
11.09.2015 DR
26.05.2015 DR
13.02.2015 DR
27.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v Republiki Sloveniji
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 31.12.2021
Načelo SBA I
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MVI  19.10.2020  Evalvacija NPVŠ 2011-20 je bila opravljena (kot del pripravljalnih aktivnosti NPVŠ 2021-2030) na Sektorju za visoko šolstvo in predstavljena Svetu RS za visoko šolstvo junija 2020.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  31.01.2019  Poročilo za leto 2017 je realizirano (trenutno je v lekturi). 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  13.09.2018  Študija je naročena. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  08.06.2018  Pedagoški inštitut bo pripravil Evalvacija NPVŠ za 2017 - 31.7.2018, prvi del poročila.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Pedagoški inštitut je pripravil evalvacijo NPVŠ 2011-20 za leto 2016. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.07.2017  S Pedagoškim inštitutom je MIZŠ podpisalo Pogodbo št. C3330-17-500091 za pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v Republiki Sloveniji na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ 2011-2020) za leto 2016. Rok je 30.6.2017. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MVI  12.01.2017  Dne 22.9.2016 je bilo izdano mnenje Vlade RS. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MVI  13.09.2016  Strateški cilji visokega šolstva v Republiki Sloveniji so medresorsko usklajeni in posredovani na Vlado RS. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MVI  23.05.2016  Delovna skupina za pripravo pregleda in evalvacijo NPVŠ 2011-20 je uspešno zaključila svoje delo in predstavila rezultate evalvacije na 16. seji Sveta RS za visoko šolstvo, ki je bila 14.4.2016. Svet RS za visoko šolstvo je poročilo delovne skupine potrdil in sprejel naslednje sklepe: Sklep 1: Izvajanje ReNPVŠ 2011-2020 v obdobju 2011-2015 je nezadovoljivo. Od 46 ukrepov je v celoti uresničenih le 6 ukrepov, 16 ukrepov je delno uresničenih, 24 ukrepov pa je neuresničenih. Sklep 2: Kljub zaostanku pri realizaciji ReNPVŠ 2011-2020, delovna skupina ne predlaga zamika izvedbe v obdobje po 2020. Za uresničitev ReNPVŠ 2011-2020 v predvidenih časovnih okvirih je nujno čimprej zagotoviti potrebne zakonske okvire in finančna sredstva v višini predvidenega 1% BDP do leta 2020. Sklep 3: MIZŠ mora redno pripravljati letna poročila o realizaciji ReNPVŠ 2011-2020, ki jih evalvira delovna skupina Sveta. Delova skupina Sveta tudi konstruktivno sodeluje pri pripravi nove zakonodaje. Sklep 4: Svet predlaga, da se izvede skupna seja Sveta RS za visoko šolstvo in Sveta RS za znanost in tehnologijo, na kateri bosta obravnavana oba strateška dokumenta resolucije ReNPVŠ 2011-20 in RISS 2011-20, preden gresta na skupno obravnavo na Vlado RS in v Državni zbor RS. Sklep 5: Svet predlaga Vladi RS proučitev možnosti za ustanovitev ekspertnega centra za razvoj visokega šolstva in znanosti. Svet RS za visoko šolstvo mora skladno s Poslovnikom o delu Sveta RS za visoko šolstvo ugotovitve posredovati Vladi RS. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MVI  26.01.2016  "Decembra 2015 je bila imenovana delovna skupina za pripravo in pregleda ocene evalviranih ukrepov NPVŠ. Pregled bo pripravljen do 1. 2. 2016. Naslednja seja delovne skupine bo v februarju 2016. Hkrati pa bo do konca januarja 2016 Pedagoški inštitut pripravil izčrpno strokovno mnenje glede ocene doseganja ciljev in meril ReNPVŠ11-20 ter glede ocene ključnih deležnikov o doseganju ciljev za obdobje 2011-2015 na področjih visokošolski sistem, struktura študija in visokošolskih kvalifikacij, financiranje, raznolikost in različnost, kakovost in odgovornost ter socialna razsežnost, ki vključujejo naslednje ukrepe ReNPVŠ11-20: št. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 in 46 ter predlagal izboljšave za doseganje ciljev ReNPVŠ11-20. Seja sveta za VŠ bo predvidoma v sredini marca 2016. "  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MVI  11.09.2015  Intenzivno delo na Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, pripravlja se skupina za končno oblikovanje zakona. Pripravlja se tudi novi Zakon o visokem šolstvu. Spodbujanje sodelovanja s podjetji se uresničuje tudi preko javnih razpisov v okviru kohezijske politike: Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji; Karierni centri; Vključevanje v programe z gospodarskim sektorjem. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MVI  26.05.2015  V pripravi sta tako novi Zakon o visokem šolstvu, kot novi Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MVI  13.02.2015  V pripravi sta tako novi Zakon o visokem šolstvu, kot novi Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MVI  27.05.2014  V pripravi sta tako novi Zakon o visokem šolstvu, kot novi Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  V pripravi sta tako novi Zakon o visokem šolstvu, kot novi Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.