Natisni

Naloga

Zmanjševanje administrativnih bremen za koristnike EU sredstev in pospešitev vseh postopkov pri obdelavi zahtevkov na strani ministrstev in agencij

Ukrep / Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"Znotraj ukrepa je podanih nekaj konkretnih predlogov, ki se jih bo deloma skušali udejaniti:
- poenostavitev postopkov izvajanja kontrol in obsega dokazil za dokazovanje upravičenosti posameznih stroškov – predvsem pri dokazovanju administrativnih stroškov, kjer bi bilo potrebno uvesti pavšalni obračun posrednih stroškov v višini do 7% neposrednih stroškov brez administrativne kontrole;
- spremembe navodil glede opravljanja kontrol na kraju samem v programih ETS in IPA iz 100% kontrole na terenu pri vsakem projektnem partnerju na kontrolo na terenu le pri partnerjih, ki imajo investicije in je tako potreba po obisku na terenu res prisotna za zagotavljanje pravil, oziroma uvedba kontrol na kraju samem na podlagi vzorca;
- pregled in prilagoditev zakonodaje, navodil in pravilnikov (še posebej Uredbe o postopkih, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog),
- poenostavitve na področju državnih pomoči - za naslednjo finančno perspektivo odprtje več shem državnih pomoči na ravni MGRT-ja in dogovor/uskladitev z MF-jem, da nastopi državna pomoč pri upravičencih, kjer je dejansko izveden finančni tok"

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
15.09.2015 DR
02.06.2015 DR
25.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zmanjševanje administrativnih bremen za koristnike EU sredstev in pospešitev vseh postopkov pri obdelavi zahtevkov na strani ministrstev in agencij
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MKRR  29.01.2016  V Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (sprejeti 15. 7. 2015) so bila upoštevana vsa v času priprave navodil identificirana administrativna bremena za koristnike sredstev EU.  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MKRR  15.09.2015  Gre za konstantno nalogo, ki se jo izvaja skladno s postavitvijo sistema izvajanja Evropske kohezijske politike. Navodila za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta so že bila objavljena in so podlaga za izvajanja. Ker se še vedno čaka na določene smernice EK oziroma druge akte s strani Evropske komisije, se bodo ta navodila ustrezno dopolnjevala. Pri tem bodo smiselno nadgrajene poenostavitve v smislu maksimalne uporabe poenostavljenih oblik uveljavljanja stroškov (pavšali, enkratna izplačila, standardni stroški na enoto). V sistemu koriščenja evropskih kohezijskih sredstev bodo izvedene sistemske poenostavitve, kot je npr. boljša povezljivost informacijskih sistemov (eMA, eCA, MFERAC, Sappra), združitev zahtevka za izplačilo z zahtevkom za povračilo ipd. Sistem mora biti akreditiran s strani Urada RS za nadzor proračuna, časovno izvedljivo do konca leta. Pri postavitvi sistema prihaja do določenih zamud, vendar je akreditacija še vedno planirala za konec leta.  
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MKRR  02.06.2015  Navodila za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta so še v pripravi, deloma se čaka še na pripravljene smernice oziroma druge akte s strani Evropske komisije. V navodilih bodo smiselno povzete poenostavitve v smislu maksimalne uporabe poenostavljenih oblik uveljavljanja stroškov (pavšali, enkratna izplačila, standardni stroški na enoto). V sistemu koriščenja evropskih kohezijskih sredstev bodo izvedene sistemske poenostavitve, kot je npr. boljša povezljivost informacijskih sistemov (eMA, eCA, MFERAC, Sappra), združitev zahtevka za izplačilo z zahtevkom za povračilo ipd. Sistem mora biti akreditiran s strani Urada RS za nadzor proračuna, časovno izvedljivo do konca leta (sistem pa bo kot tak vzpostavljen predvidoma do konca poletja).  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MKRR  25.02.2015  Zmanjševanje administrativnih bremen za koristnike EU sredstev in pospešitev vseh postopkov pri obdelavi zahtevkov na strani ministrstev in agencij je stalna naloga vseh sodelujočih v sistemu izvajanja EKP. Za obdobje 2007-2013, ki še traja do konca 2015 novih sprememb ne bo. Pri postavitvi sistema za obdobje 2014-20 pa se vidiki zmanjševanja administrativnih bremen upoštevajo v okviru robnih pogojev evropskih uredb, ki določajo izvajanje EKP. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MKRR  30.05.2014  Zmanševanje administrativnih bremen ostaja tekoča naloga vseh vključenih v koriščenje EU sredstev, tudi novo ustanovljene Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. PRVA ALINEA - REALIZIRANO DRUGA ALINEA - DELNO REALIZIRANO: Dokončnih sprememb v obdobju poročanja še ni bilo sprejetih, aktivnosti na tem področju prioritetno potekajo še naprej. TRETJA ALINEA - NESPREMENJENO ČETRTA ALINEA - Ni v pristojnosti SVRK.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  "Zmanjševanje administrativnih bremen je ena od tekočih nalog vseh deležnikov vključenih v izvedbo Kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v sodelovanju s pristojnimi resorji vodil aktivnosti za pospeševanje črpanja sredstev EU in odpravo zaostankov ter si prizadeval v največji možni meri izkoristiti sredstva, ki so Sloveniji na voljo. V ta namen posamezna so ministrstva vlagala napore tudi v poenostavitev in skrajšanje administrativnih postopkov in prilagoditev zakonodaje, navodil ter pravilnikov, ki ovirajo črpanje . Pospešene so bile kontrole projektov in povečana kakovost ter učinkovitost nadzora nad projekti. Med drugim je vlada sprejela tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Izvedba navedenih konkretnih predlogov v referenčnem obdobju poročila pa je bila različna: - PRVA ALINEA - REALIZIRANO - pri izvedbi zadnjih javnih razpisov za izbor projektov, ki so bili sofinancirani iz ESS in ESRR, je bil kot možnost uporabljen pavšalni obračun posrednih stroškov; - DRUGA ALINEA - DELNO REALIZIRANO - na nekaterih področjih je bil sistem kontrol na kraju samem na podlagi vzorca uveden, drugje pa ne; - TRETJA ALINEA - NEREALIZIRANO - navedena uredba ni bila spre