Natisni

Naloga

Razširitev programa »Projektno učenje za mlade – PUM«

Opis naloge

Skupno število udeležencev v programu PUM od leta 2005 do 2010 je glede na evalvacijsko študijo programa PUM 1668. V samem evalvacijskem poročilu je zapisano, da je splošna ocena programa glede na vse udeležene v raziskavi potrjuje nesporno kakovost programa. Za 83% udeležencev je po njihovem lastnem mnenju zaradi udeležbe v programu PUM prišlo do (pozitivnih) sprememb v življenju, pri nekaterih do manjših, pri nekaterih pa do pomembnih življenjskih sprememb. Tako ocenjuje tudi tri četrtine vseh mentorjev. Če k obstoječemu programu PUM prištejemo še nove aktualne vsebine in sorazmerno temu razširimo tudi ciljne skupine, in pri tem to logično povežemo s sistemom VKO, lahko pričakujemo pozitivne rezultate tako na področju socialne in ekonomske kot tudi poklicne (re)integracije mladih.

Ukrep / Razširitev programa »Projektno učenje za mlade – PUM«

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Odgovor MDDSZ na točko 7: "Projektno učenje za mlade - PUM" je javno veljavni program neformalnega izobraževanja, in se izvaja z namenom, da mladim, ki so brez izobrazbe, poklica in zaposlitve, pomaga pri preseganju socialne osamelosti in jih spodbudi k nadaljevanju šolanja, kjer pa to ni mogoče, spodbuja pridobivanje veščin, ki olajšajo pot do zaposlitve. S pomočjo mentorjev mladi rešujejo tudi težave, ki so pripomogle k temu, da so opustili šolanje (odnosi v družini, slaba samopodoba, odvisnosti, socialne stiske …). Glavni namen programa je vključiti mlade, ki se znajdejo izven šolskega sistema (osipniki) ter jih motivirati za ponovno vključitev v izobraževanje ali na trg dela. V program PUM se prostovoljno lahko vključijo brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, se pravi tudi tisti, ki imajo status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih. Posamezniku, za katerega svetovalec zaposlitve že ob pripravi zaposlitvenega načrta oceni, da se brez dodatne pomoči ne bo uspel zaposliti, zavod takoj ponudi ustrezen ukrep aktivne politike zaposlovanja (npr. ponovno vključitev v formalno izobraževanje, dokvalifikacija ali prekvalifikacija ter PUM). Program lahko izvajajo izvajalci, ki so vpisani v razvid izvajalcev PUM na MIZŠ. Pogoje za vpis v razvid predpisujeta MIZŠ ter ACS, program se izvaja v skladu s Programom PUM, kot je bil predpisan s strani ACS (projektne delavnice, individualno delo, interesne dejavnosti...). Program traja eno šolsko leto, izvajajo ga mentorji PUM, ki morajo za izvajanje imeti opravljeno ustrezno usposabljanje.

MDDSZ je v letu 2013 od ministrstva pristojnega za izobraževanje (MIZŠ) prevzelo program "Projektno učenje za mlade - PUM", ga uvrstilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja in umestilo v program "Jamstva za mlade" za obdobje 2014-2012 kot ukrep za mladostnike s I. in II. ravnjo izobrazbe, ki v svet dela vstopajo z (ne)dokončano osnovno šolo oziroma z neustreznimi znanji, spretnostmi in kompetencami za zaposlitev.

PUM se lahko izvaja v povezavi s sistemom Vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki je pri izvajanju APZ pridobila bistveno večjo vlogo, saj predstavlja prvi korak na poti do nove zaposlitve vseh ciljnih skupin, še posebej pa mladih. VKO se izvaja v obliki informiranja o trgu dela (splošno informiranje in informiranje o možnostih zaposlovanja), osnovnega in poglobljenega kariernega svetovanja, samostojnega vodenja kariere in učenja veščin vodenja kariere. Mladim je lahko pri premagovanju težav, s katerimi se soočajo ob prvem ali ponovnem vstopu na trg dela, v veliko pomoč poznavanje veščin načrtovanja kariere ter storitve in pripomočki, ki so jim pri tem na voljo. Med veščinami so to dobro poznavanje lastnih interesov, pridobivanje delovnih izkušenj in kompetenc ter dobra predstavitev le-teh. Poleg tega je ključno poznavanje razmer na trgu dela in delodajalcev ter iskanje karierne poti med ponudbo in povpraševanjem.

Zgodovina statusov

23.02.2015 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Razširitev programa »Projektno učenje za mlade – PUM«
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  23.02.2015  V letu 2014, ko je bilo sofinanciranje programa PUM izvedeno s pomočjo Evropskega socialnega sklada v domeni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bilo v program PUM vključenih 663 udeležencev, od tega 266 žensk, kar je bistveno več kot v prejšnjih letih.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  S 1.1.2014 je steklo sofinanciranje za izvedbo programa PUM v 12 organizacijah po vsej Sloveniji v okviru Evroskega socialnega sklada, kjer je upravičenec Zavod RS za zaposlovanje, posredniško telo pa MDDSZ. V zvezi s prenovo programa PUM so s ključnimi deležniki potekala usklajevanja.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Prejeli smo spremembo progama s strani Andragoškega centra Slovenije (sledi usklajevanje)