Natisni

Naloga

Z ukrepom takojšnjih izplačil za nesporne izdatke uvajamo pomembno podporo občinam pri zagotavljanju njihove likvidnosti. Pri izplačilih EU je obstaja zakonska podlaga za izvajanje izplačil v roku, ki je krajši od 30 dni.

Ukrep / Poenostavitev postopka za likvidnostno zadolžitev pri EU projektih, ki se ne vrnejo znotraj tekočega leta. Likvidnostna sredstva zadolžitev za izvedbo EU projekta se mora po sedanjem sistemu do konca leta vrniti in pred tem zadolžiti za likvidnostni prehod preko leta, kar samo zapleta in birokratizira postopke.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Likvidnostna sredstva zadolžitev za izvedbo EU projekta se mora po sedanjem sistemu do konca leta vrniti in pred tem zadolžiti za likvidnostni prehod preko leta, kar samo zapleta in birokratizira postopke.

Zgodovina statusov

30.05.2014 R
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Z ukrepom takojšnjih izplačil za nesporne izdatke uvajamo pomembno podporo občinam pri zagotavljanju njihove likvidnosti. Pri izplačilih EU je obstaja zakonska podlaga za izvajanje izplačil v roku, ki je krajši od 30 dni.
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MKRR  30.05.2014  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) Ur.l. RS, št. 101/2013 omogoča takojšnja izplačila za nesporne izdatke občinam, kar olajšuje zagotavljanje njihove likvidnosti. Kar se tiče Organa upravljanja v okviru SVRK je dolžan zagotoviti, da se projekti nemoteno izvajajo, kar pomeni, da pred sprejemom proračuna RS zagotovi toliko sredstev, da zagotovi zadosten obseg glede na predvideno dinamiko izplačil v odvisnosti od dinamike izvajanja projektov. Naloga posredniških teles pa je, da si v tekočem proračunskem letu zagotovi toliko sredstev, da se ne bo soočal s problemom zagotovitve sredstev za pokritje posameznih Zahtevkov za izplačilo. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Organ upravljanja v okviru MGRT poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev izvaja tekoče kot eno svojih ključnih nalog tekom izvajanja obstoječe finančne perspektive 2007-2013. Ravno prepoznavanje področij, na katerih so uporabljeni neučinkoviti ali predolgotrajni postopki, ter oblikovanje konkretnih poenostavitev postopkov bo predstavjalo bistven doprinos za prenos znanja v oblikovanje enostavnejšega in učinkovitejšega sistema izvajanja nove finančne perspektive 2014-2020. Velika večina navedenih ciljev in podciljev je realizirana, odprto ostaja elektronsko posredovanje dokumentacije, ki je vezana na nadgradnjo aplikacije ISARR. Slednje je odvisno od izvedbe javnih naročil na MGRT. Naloge, ki so opredeljene v dodatnih pojasnilih so realizirane različno: - PRVA ALINEA - REALIZIRANO: dne 15.7.2013 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN-A/ (Ur.l. RS, št. 63/2013); - DRUGA ALINEA - NEREALIZIRANO, ROK 2015: ekspertna skupina za JN ni bila ustanovljena, MGRT v sodelovanju z drugimi ministrstvi išče rešitev, med drugim tudi v vklučitvi zunanjih strokovnjakov; - TRETJA ALINEA - DELNO REALIZIRANO, ROK: 2015- Organ upravljanja je v sodelovanju z Evropsko komisijo, pobudo Jaspers ter udeleženimi posredniškimi telesi sprotno vlagalo velike napore za pospešitev izvedbe večjih infrastrukturnih projektov, tako da so bile vloge za velike infrastrukturne projekte kar najhitreje ustrezno p