Natisni

Naloga

Ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije je sanacija bančnega sistema, ki se bo izvajala skladno z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), katerega glavni cilji so znižanje deleža slabe aktive v bankah, zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank, posledično pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgovornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot

Ukrep / Hitra sanacija bank in ukrepi za odpravo kapitalskega krča v podjetjih

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Stabilizacija bančnega sistema po potekala v skladu s celovito strategijo, ki v prvi fazi zagotavlja reševanje slabih terjatev v bankah ob hkratni dokapitalizaciji, čemur bo sledila konsolidacija bančnega sektorja in privatizacija državnih deležev v bankah. Cilj tovrstne strategije je oblikovanje dobro kapitaliziranega bančnega sistema, ki učinkovito opravlja vlogo finančnega posrednika v gospodarstvu in zagotavlja dobičkonosnost sektorja ob hkratnem dobrem korporativnem upravljanju. ZUKSB poleg ukrepa poroštva države za zadolževanje bank pri Banki Slovenije za zagotavljanje potrebne likvidnosti v skrajni sili daje tudi pravno podlago za izvedbo prenosa slabih terjatev bank na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUBT), ki je bila ustanovljena pred kratkim in omogoča začetek uporabe ukrepov na podlagi zakona v praksi. Zakon pa daje tudi podlago za dokapitalizacijo bank, če bi prenos teh terjatev povzročil neizpolnjevanje kapitalskih zahtev v bankah. Dokapitalizacija bank s strani države bo izvedena vzporedno s postopkom prenosa slabe aktive iz bank na DUTB, v kolikor ne bo mogoče privabiti zasebnega investitorja.
Ministrstvo za finance si prizadeva, da bi bila pred izvedbo ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bank izvedena celovita, neodvisna ocena kapitalskih potreb. Tovrsten pristop bo pripomogel k zaupanju finančnih trgov, hkrati pa preprečil nekatere pomanjkljivosti preteklih sukcesivnih dokapitalizacij bank v državni lasti. Kakovostna ocena terja svoj čas in pričakujemo, da bodo rezultati neodvisnega pregleda kakovosti aktive (AQR) za tri največje banke v državi ter rezultati obremenitvenih testov (stress tests-ST) znani jeseni. Doslej so pobudo za izvedbo ukrepov po ZUKSB dale tri največje banke. O teh bankah je vlada odločila, da so primerne za izvedbo ukrepov. Za namen izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti se v teh bankah trenutno izvaja AQR in ST.«

Zgodovina statusov

18.02.2015 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije je sanacija bančnega sistema, ki se bo izvajala skladno z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), katerega glavni cilji so znižanje deleža slabe aktive v bankah, zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank, posledično pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgovornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA VI
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  18.02.2015  Gospodarska kriza je v letih 2009–13 izpostavila vrsto šibkosti v slovenskem bančnem sistemu in je terjala ukrepanje tako v samih bankah kot tudi na področju sistemske ureditve. Slovenija je v letih 2013 in 2014 izvedla obsežne ukrepe za krepitev stabilnosti bank, kar je stabiliziralo bančni sektor in povrnilo kredibilnost države na mednarodnih finančnih trgih. Ukrepi za krepitev stabilnosti bank so vključevali preglede kakovosti sredstev, obremenitvene teste, dokapitalizacijo bank v državni lasti in prenos slabih posojil na Družbo za upravljanje terjatev bank (v nadaljnjem besedilu: DUTB). Na podlagi rezultatov skrbnega pregleda aktive in stresnih testov je Republika Slovenija konec leta 2013 in v letu 2014 izvedla dokapitalizacijo šestih bank (NLB, NKBM, Factor banka, Probanka, A Banka in Banka Celje) v skupni višini 3.647 mio EUR. Poleg tega so bile iz štirih bank na DUTB prenešene tvegane terjatve v bruto izpostavljenosti 4.9 mrd EUR po prenosni vrednosti 1,6 mlrd EUR. Za povrnitev dolgoročne vzdržnosti in dobičkonosnosti bank je treba izvesti njihovo prestrukturiranje. Banke, ki so bile deležne državne pomoči, so se zavezale k izvedbi celovitih programov prestrukturiranja, ki temeljijo na cilju ponovnega doseganja dobičkonosnosti ter povečane odpornosti v primeru morebitnih prihodnjih pretresov. Doseganje omenjenih ciljev je deloma odvisno od zunanjega okolja, v veliki meri pa pogojeno z večjo učinkovitostjo bank, osredotočenjem na ključne dejavnosti, dobrim upravljanjem ter doseganjem ekonomij obsega. Proces sanacije bank ter gospodarstva soodvisna procesa in tako lahko le uspešen zaključek poslovnega, lastniškega in finančnega procesa prestrukturiranja zadolženega slovenskega gospodarstva pozitivno vpliva na ponoven dokončen zagon kreditne aktivnosti bank in izboljšanje stanja v bančnem sistemu. Za čim bolj učinkovite postopke prestrukturiranja podjetij bo ključna vloga »task force« skupine za prestrukturiranje, ki bo z vsemi ključnimi deležniki skrbela za koordinirane in celovite postopke prestrukturiranja realnega sektorja. Ključnega pomena je tudi vloga Družbe za upravljanje terjatev bank, kateri je treba preko sprememb Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank omogočiti instrumente za bolj učinkovito upravljanje prevzetega premoženja. Z oživljanjem gospodarske aktivnosti je pričakovati, da se bo tudi kreditni cikel postopno obrnil. Dodaten pozitiven učinek na kreditiranje bi lahko v prihodnjih letih izhajal iz udeležbe bank na ciljnih operacijah ECB (TLTRO). Pri slednjih je pričakovan neposreden učinek na kreditiranje, zaradi večjega obsega razpoložljivih virov. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  29.05.2014  "Ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije je sanacija bančnega sistema, ki se izvaja skladno z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), katerega glavni cilji so znižanje deleža slabe aktive v bankah, zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank, posledično pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgovornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank. Stabilizacija bančnega sistema v prvi fazi zagotavlja reševanje slabih terjatev v bankah ob hkratni dokapitalizaciji, čemur bo sledila konsolidacija bančnega sektorja in privatizacija državnih deležev v bankah. Cilj tovrstnega pristopa je oblikovanje dobro kapitaliziranega bančnega sistema, ki učinkovito opravlja vlogo finančnega posrednika v gospodarstvu in zagotavlja dobičkonosnost sektorja ob hkratnem dobrem korporativnem upravljanju. Pred izvedbo ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bank je bila izvedena celovita, neodvisna ocena kapitalskih potreb. Tovrsten pristop je pripomogel k zaupanju finančnih trgov, hkrati pa je preprečil nekatere pomanjkljivosti preteklih sukcesivnih dokapitalizacij bank v državni lasti. Rezultati neodvisnega pregleda kakovosti aktive (AQR) ter rezultati obremenitvenih testov (stress tests-ST) so bili objavljeni decembra 2013. Na podlagi odločb Banke Slovenije, s katerimi je odredila izredni ukrep povečanja kapitala in pozitivnega mnenja Evropske komisije, je 18. decembra 2013 Republika Slovenije zagotovila ustrezno povečanje kapitala NLB, NKBM, Probanki in Factor banki. V Abanki je bila izvedena samo delna dokapitalizacija v skladu z začasno odločitvijo EK. Vse aktivnosti prenosa tveganih postavk potekajo skladno z načrti. NLB in NKBM sta prenesli tvegane postavke na DUTB vzporedno z dokapitalizacijo. Prenos tveganih postavk iz Abanke ter dokončna dokapitalizacija banke bosta izvedena po dokončni odobritvi ukrepov s strani Evropske komisije, dokapitalizacija banke pa se načrtuje v juniju 2014. Pobudo za izvedbo ukrepov po ZUKSB je marca 2014 dala tudi Banka Celje, pobudo pa je že obravnavala tudi vlada. Pri Banki Celje trenutno poteka obravnava na Evropski komisiji glede programa prestrukturiranja in seznama tveganjih postavk za prenos na DUTB. Pri Factor banki in Probanki je rok za izhod iz ELE (neposredno posojilo v skrajni sili) 30.6.2014, Republika Slovenija pa bo morala skladno s poroštveno izjavo z dne 6. 9. 2014 zagotoviti dodatna sredstva za potreben izhod iz ELE. "  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  »Ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije je sanacija bančnega sistema, ki se izvaja skladno z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), katerega glavni cilji so znižanje deleža slabe aktive v bankah, zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank, posledično pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgovornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank. Stabilizacija bančnega sistema v prvi fazi zagotavlja reševanje slabih terjatev v bankah ob hkratni dokapitalizaciji, čemur bo sledila konsolidacija bančnega sektorja in privatizacija državnih deležev v bankah. Cilj tovrstnega pristopa je oblikovanje dobro kapitaliziranega bančnega sistema, ki učinkovito opravlja vlogo finančnega posrednika v gospodarstvu in zagotavlja dobičkonosnost sektorja ob hkratnem dobrem korporativnem upravljanju.Pred izvedbo ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bank je bila izvedena celovita, neodvisna ocena kapitalskih potreb. Tovrsten pristop je pripomogel k zaupanju finančnih trgov, hkrati pa preprečil nekatere pomanjkljivosti preteklih sukcesivnih dokapitalizacij bank v državni lasti. Rrezultati neodvisnega pregleda kakovosti aktive (AQR) ter rezultati obremenitvenih testov (stress tests-ST) so bili objavljeni decembra 2013.Na podlagi odločb Banke Slovenije, s katerimi je odredila izredni ukrep povečanja kapitala in pozitivnega mnenja EK, je 18. decembra 2013 Republika Slovenije zagotovila ustrezno povečanje kapitala NLB, NKBM, Probanki in Factor banki. V Abanki je bila izvedena samo delna dokapitalizacija v skladu z začasno odločitvijo EK.Vse aktivnosti prenosa tveganih postavk potekajo skladno z načrti. NLB in NKBM sta prenesli tvegane postavk na DUTB vzporedno z dokapitalizacijo. Prenos tveganih postavk iz Abanke se bo izvedel po dokončni odobritvi ukrepov s strani Evropske komisije (še prej mora banka pripraviti progra