Natisni

Naloga

"Ugotavlja se, da je trenutni sistem potrebno dodatno prenoviti, pri čemer je nujno spodbuditi podjetnike k njegovi uporabi. Predlog je v zvišanju praga za vstop v sistem pavšalne obdavčitve na vsaj 80 odstotkov ter: - dodatno stimulacijo za vstop v pavšalni sistem obdavčitve bi pomenil odlog plačila obveznih prispevkov (razen za zdravstvo) za novoustanovljene poslovne subjekte za obdobje leta dni (po enem letu pa plačilo obveznih prispevkov od dejanske osnove); - prav tako bi pripomogli k

Ukrep / Prenova sistema pavšalne obdavčitve in zmanjšanje administrativnih bremen za samostojne podjetnike in mikro podjetja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"S pavšalno obdavčitvijo na področju obdavčitve dobička poslovnih subjektov, ki dosegajo do 50.000 evrov prometa, je poenostavljeno vodenje poslovnih knjig zgolj za davčne namene tako, da se evidentirajo le osnovna sredstva in prihodki.
Glede poenostavitev računovodenja za poslovne namene je bila junija 2013 sprejeta Direktiva o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij, ki med drugim uvaja posebno ureditev za mala podjetja pri pripravi računovodskih izkazov. Direktiva bo implementirana v slovenski pravni red leta 2014.
Pri tem bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevalo določbe direktive, prednosti in slabosti sedanjega modela računovodskega poročanja in zahteve, ki jih podjetjem nalagajo drugi zakoni. Pri pripravi bo ministrstvo pretehtalo tudi predloge drugih deležnikov v Sloveniji. "

Zgodovina statusov

07.09.2015 R
20.02.2015 DR
27.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja "Ugotavlja se, da je trenutni sistem potrebno dodatno prenoviti, pri čemer je nujno spodbuditi podjetnike k njegovi uporabi. Predlog je v zvišanju praga za vstop v sistem pavšalne obdavčitve na vsaj 80 odstotkov ter: - dodatno stimulacijo za vstop v pavšalni sistem obdavčitve bi pomenil odlog plačila obveznih prispevkov (razen za zdravstvo) za novoustanovljene poslovne subjekte za obdobje leta dni (po enem letu pa plačilo obveznih prispevkov od dejanske osnove); - prav tako bi pripomogli k
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MF  07.09.2015  Z vidika pristojnosti Ministrstva za finance je bil ukrep realiziran z zadnjo spremembo sistema normiranih odhodkov v letu 2014 (dvig normiranih odhodkov na 80%). Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zavarovanja za brezposelnost in starševstvo varstvo pa je v pristojnosti MDDSZ, vendar lahko tudi v zvezi s tem delom ukrepa ugotovimo, da je bil z novim ZPIZ-2 uveden sistem delne oprostitve prispevkov za samozaposlene v prvih 24 mesecih poslovanja. Urejanje računovodskega poročanja pravnih oseb oziroma družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za potrebe javne objave in statistične namene pa je v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  20.02.2015  Predlog novele ZGD-1I, ki je v medresorskem usklajevanju, omogoča poseben režim za mikro družbe. Predlog zakona določa, da kapitalskim mikro družbam ni potrebno izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu razkriti določene postavke.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Direktiva o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij, ki med drugim uvaja posebno ureditev za mala podjetja pri pripravi računovodskih izkazov bo z novelo ZGD-1, ki je v pripravi implementirana v slovenski pravni red v prvi polovici leta 2015. Pri tem bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevalo določbe direktive, prednosti in slabosti sedanjega modela računovodskega poročanja in zahteve, ki jih podjetjem nalagajo drugi zakoni. Pri pripravi bo ministrstvo pretehtalo tudi predloge drugih deležnikov v Sloveniji. Pragove za pavšaliste določa Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, ki je v pristojnosti MF. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  " Direktiva bo z novelo ZGD-1, ki je v pripravi implementirana v slovenski pravni red leta 2014. Pri tem bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevalo določbe direktive, prednosti in slabosti sedanjega modela računovodskega poročanja in zahteve, ki jih podjetjem nalagajo drugi zakoni. Pri pripravi bo ministrstvo pretehtalo tudi predloge drugih deležnikov v Sloveniji. "