Natisni

Naloga

Transparentno in strokovno upravljanje državnih naložb

Opis naloge

Vlada želi pospešiti privatizacijo državnega premoženja in je prvi paket podjetij, razpoložljivih za prodajo, pripravila v mesecu maju, pripravljene pa bodo tudi spremembe Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Proces privatizacije državnega premoženja bo temeljil na podlagi strategije upravljanja naložb države, smernicah upravljanja naložb in klasifikaciji naložb. Prav tako bodo pri privatizaciji upoštevane razmere na trgu, ki trenutno privatizaciji niso najbolj naklonjene, vendar bo država ne glede na to začela s prodajo enega večjega podjetja v državni lasti.

Ukrep / Začetek resne privatizacije

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Glede kupnin, pa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO; v nadaljnjem besedilu: ZJF) v svojem 74. členu opredeljuje in določa splošno pravilo o namenskosti uporabe kupnin, doseženih s prodajo kapitalskih naložb države kot vrste finančnega premoženja, po katerem se kupnina od prodaje kapitalskih naložb uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja. Pri tem pojem odplačilo dolgov v računu financiranja obsega tako izpolnjevanje tekočih dospelih obveznosti iz zadolževanja (izdanih državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev ter najetih posojil oziroma kreditov), kakor tudi predčasno odplačilo teh obveznosti (na primer z uresničitvijo odkupnega upravičenja, ki izhaja iz izdanih državnih vrednostnih papirjev oziroma z odkupom teh vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu).
Poleg odplačevanja javnega dolga se kupnina, ki jo prejme Republika Slovenija, lahko uporabi tudi za:
1. namen, določen s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto,
2. nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja države z namenom spodbujanja gospodarstva, ali
3. plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.

Sprememba ZSDH pa bo imela za vpliv to, da se bo upravljanje kapitalskih naložb države centraliziralo in poenotilo. Upravljanje bo temeljilo na dolgoročni strategiji upravljanja, skladno z najboljšo tujo prakso in kodeksom ter smernicami OECD.

Zgodovina statusov

28.05.2015 R
25.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Transparentno in strokovno upravljanje državnih naložb
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA VI
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MF  28.05.2015  Ukrep se nanaša na Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je Vlada RS sprejela 14. 5. 2015 in posredovala v sprejem državnemu zboru (predlog Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države). 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  25.02.2015  Vsa nadaljnja privatizacija kapitalskih naložb Republike Slovenije bo sledila določbam Strategije upravljanja (ZSDH-1), ki je pripravljena in bo posredovana v medresorsko usklajevanje in javno razpravo. Strategija bo skladno z zakonom segmentirala naložbe v tri segmente naložb, postopke privatizacije pa bo vodil SDH, kot upravljavec nalob RS. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  29.05.2014  DR Postopek privatizacije 15 podjetij, ki se je leta 2013, po odobritvi Državnega zbora, začel in pri dveh podjetjih tudi že končal (Helios d.d. in Fotona d.d.) se normalno nadaljuje. Tako je sedaj največ aktivnosti posvečeno postopku skupne prodaje deleža v družbah Aerodrom Ljubljana, Telekomu Slovenije in NKBM, kjer so že bili objavljeni pozivi k izkazu interesa in zbiranje nezavezujočih ponudb. Poleg tega so bili za privatizacijo družb Žito d.d. in Cinkarna Celje d.d. že izbrani svetovalci. Postopek privatizacije družbe Elan d.d. je v zaključni fazi, za družbo Aero d.d. pa se je postopek že začel, vendar še ni zaključen.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Državni zbor RS je 21. 6. 2013 sprejel sklep o soglasju k odtujitvi 15 naložb Republike Slovenije, kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Slovenske odškodninske družbe, d.d., Modre zavarovalnice, d.d., D.S.U. družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. in Poseben družbe za podjetniško svetovanje, d.d. Navedeni upravljalci kapitalskih naložb z vso resnostjo vodijo postopke prodaje in so do zdaj že izvedli dve prodaji (Helios in Fotona). Na podlagi 16. odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu SOD o upravljanju naložb, ki po definiciji vključuje tudi razpolaganje oziroma prodajo, mesečno poroča Vladi RS, ta pa Državnemu zboru RS, ki se s poročilom seznani v okviru Odbora DZ za finance in monetarno politiko.