Natisni

Naloga

Transparentno, strokovno in od politike neodvisno upravljanje in izvajanje kohezijske politike

Ukrep / Transparentno, strokovno in od politike neodvisno upravljanje in izvajanje kohezijske politike

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Pospešitev črpanja EU sredstev:

- sprememba zakonodaje na področju javnih naročil in zakonodaje, ki ureja postopke delovanja Državne revizijske komisije;
- ustanovitev ekspertne skupine za javna naročila na ravni ministrstev in zunanjih strokovnjakov za predhodno preverjanje razpisne dokumentacije v zvezi s postopki javnega naročanja;
- pospešitev izvedbe večjih infrastrukturnih projektov;
- pospešena uporaba poenostavitev z namenom hitrejšega izvajanja projektov evropske kohezijske politike (pavšal na posredne stroške, standardni stroški na enoto), standardizacija z namenom optimizacije izvajanja;
nadgradnja informacijskega sistema z namenom zagotavljanja ustrezne podpore pri kreiranju vmesnih zahtevkov za izplačilo (in povračilo v državni proračun) z namenom pospešitve črpanja

Zgodovina statusov

30.05.2014 R
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Transparentno, strokovno in od politike neodvisno upravljanje in izvajanje kohezijske politike
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA VI
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MKRR  30.05.2014  Vlada Republike Slovenije je 27.2.2014 sprejela Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14). Zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike ter z namenom jasne razmejitve med udeleženci je bila namreč ustanovljena posebna vladna služba kot organ upravljanja za izvajanje kohezijske politike. Cilj je bila zagotovitev boljše operativnosti in uspešnejše izvajanje nalog. S tem je bila realizirana določba Zakona o državni upravi, s katero se je jasno določilo organizacijsko enoto vlade kot organ upravljanja, tudi zaradi nedvoumne določitve pristojnosti in odgovornosti organov ter posameznikov.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v sodelovanju s pristojnimi resorji vodilo aktivnosti za pospeševanje črpanja sredstev EU in odpravo zaostankov ter si prizadevalo v največji možni meri izkoristiti sredstva, ki so Sloveniji na voljo. V ta namen so posamezna ministrstva vlagala napore tudi v poenostavitev in skrajšanje administrativnih postopkov in prilagoditev zakonodaje, navodil ter pravilnikov, ki ovirajo črpanje (zlasti pridobivanje okoljskih in drugih dovoljenj, izvajanje javnih naročil v primeru večjih infrastrukturnih projektov, javnofinančna zakonodaja, itd.). Pospešene so bile kontrole projektov in povečana kakovost ter učinkovitost nadzora nad projekti. Med drugim je vlada sprejela tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev, ki vključuje nabor hitrih ukrepov na posameznih vsebinah (pospešitev izvedbe postopkov oddaje javnih naročil, preučitev možnosti sistemskih sprememb, prerazporejanje sredstev v okviru razvojnih prioritet, pripravo rezervnih projektov, pospešeno koordinacijo pri reševanju odprtih problemov med deležniki in druge).Zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike bo za izvajanje programskega obdobja 2014-2020 v letu 2014 ustanovljena posebna vladna služba, zato je bila predlagana sprememba Zakona o državni upravi. Skladno z ugotovitvami računskega sodišča (Revizijsko poročilo, št. 3263-1/2012/4, 3. julij 2013) je potrebno zagotoviti, da se v postopku priprav na izvajanje evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju, ki se začne z dnem 1.1.2014, pravočasno oblikuje organizacijska enota oziroma vladna služba ter se s tem zagotovi jasna določitev organa upravljanja oziroma načina zagotavljanja ustrezne ravni pravne varnosti pri uresničevanju pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja. Z ustanovitvijo vlade službe se jasno določa organizacijsko enoto vlade kot organa upravljanja, tudi