Natisni

Naloga

Sistemsko obvladovanje investicij v zdravstvu in centralni smotrn način naročanja opreme, zdravil z izločitvijo posrednikov

Ukrep / Sistemsko obvladovanje investicij v zdravstvu in centralni smotrn način naročanja opreme, zdravil z izločitvijo posrednikov

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Stališče MZ: Investicije v zdravstvu, ki predstavljajo vlaganja v objekte pomenijo izključno izvajanje projektov, ki so uvrščeni v Nacionalni razvojni program, vendar je potrebno pri tem upoštevati razpoložljiva sredstva za ta namen v proračunih RS. Investicije sicer področno ureja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode katerih ustanovitelj je država.

Skupno ali centralno javno naročanje je eden od instrumentov, ki lahko prispeva k bolšji strokovnosti, transparentnosti in gospodarnosti javnega naročanja. Ker ima zaradi vpliva na trg ponudbe lahko tudi negativne posledice (v določnem časovnem obdobju lahko negativno vpliva na konkurenco) je uporaba tega načina naročanja sistemska v tem smislu, da se od primera do primera predmeta javnega naročila ugotavlja primernost njegove uporabe. Ministrstvo za zdravje konkretno ugotavlja pozitivne učinke skupnega javnega naročanja na primeru javnega naročila določenih zdravil, ki je v zaključevanju. V sodelovanju z Ministrstvom za finance so v pripravi postopki skupnega javnega naročanja za nekatere vrste medicinskih pripomočkov oz. medicinskega potrošnega materiala.

Zgodovina statusov

16.12.2015 R
11.09.2015 DR
27.05.2015 DR
24.02.2015 DR
28.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sistemsko obvladovanje investicij v zdravstvu in centralni smotrn način naročanja opreme, zdravil z izločitvijo posrednikov
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  16.12.2015  Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme že poteka, zato je ukrep realiziran. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MZ  11.09.2015  Ukrep se izvaja. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MZ  27.05.2015  Skupno javno naročanje v javnem zdravstvu na področju zdravil in medicinskih pripomočkov se izvaja. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MZ  24.02.2015  Ministrstvo za zdravje je že v letih 2011-2012 izvedlo postopek skupnega javnega naročanja za določena zdravila, na podlagi katerega je bil sklenjen okvirni sporazum za obdobje 1.1.2014 do 31.12.2015. Predmet tega skupnega javnega naročila vključuje 300 učinkovin oziroma gre za zdravila za katera imajo bolnice najvišje stroške na letni ravni - razlog ali visoka cena ali velik volumen porabe. Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance pripravljata postopek skupnega javnega naročanja za preostala zdravila (cca 4200 učinkovin).Za skupno javno naročanja medicinskih materialov in medicinsko tehničnih pripomočkov se bo uvajalo skupno javno naročanje postopoma po predhodni pripravi tehničnih specifikacij (poenoteni tehnični opisi) za posamezne skupine artiklov. Ravno tako je ministrstvo konec leta 2014 začelo s postopkom skupnega javnega naročila medicinske opreme za sedem urgentnih centrov. Postopek sicer še ni zaključen, vendar prejete ponudbe odražajo občutne prihranke na tem področju. Za področje sistemskega obvladovanja investicij v zdravstvu je ministrstvo že pripravilo predlog novega zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, ki bo sprejet predvidoma še v letu 2015. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MZ  28.05.2014  Ni sprememb glede na zadnje poročanje. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014