Natisni

Naloga

Poenostavitev prijav s področja varnosti in zdravja pri delu

Ukrep / Poenostavitev prijav s področja varnosti in zdravja pri delu.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"Ugotavljamo, da se pri varstvu in zdravju pri delu določeni podatki podvajajo, kar vsekakor predstavlja za mikro podjetnika (manj kot 10 zaposlenih) nepotrebno delo in podvajanje. V zvezi s tem je potrebno voditi nepotrebno in preobsežno evidenco (primer: varnostni inženir za opravljeno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu za vse zaposlene izda potrdilo in zapisnik o opravljenem usposabljanju. Vendar to pri inšpekcijskem pregledu ne zadostuje, saj mora delodajalec podatke o opravljenem usposabljanju vpisati še v posebno evidenco, ki jo mora obvezno voditi. Isto velja pri zdravniškem pregledu, kjer delodajalec prav tako prejme potrdilo oz. spričevalo, da je delavec zdrav in lahko opravlja delo, ter pri pregledu požarnih aparatov, na katerih je prav tako že pregledovalec označil na nalepki, kdaj je bil aparat pregledan). Če te dodatne evidence slučajno delodajalec odpusti, je za to kaznovan s precej visokimi kaznimi.

Na to se navezuje tudi odgovornost delodajalcev v primeru nesreče pri delu. V primeru nesreče delodajalci popolnoma odgovarjajo: Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki zahteva povračilo vseh stroškov zdravljenja in rehabilitacije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki lahko zahteva plačevanje rent v primeru invalidnine. Menimo, da bi takšna določila morala veljati le za primer izjemno hudih kršitev (npr. da delodajalec zahteva, da delavec opusti spoštovanje predpisov iz zdravja in varstva pri delu, zaradi hitrejšega doseganja rezultatov pri opravljanju dela in nalog). To je tudi eden izmed razlogov, da delodajalci ne zaposlujejo delavcev, saj lahko nesreča pri delu povzroči izgubo celotnega premoženja delodajalca.

Delodajalci za primer nesreče pri delu mesečno plačujejo prispevek 0,53 % od bruto plače in le cca. 40 % teh vplačanih sredstev se namenja za plačilo stroškov, ki nastanejo v primeru nesreče pri delu, preostali odstotek pa polni zdravstveno blagajno za druge namene. Prav tako se za primer nesreče pri delu plačujejo prispevki tudi pri določenih drugih delovnih razmerjih (podjemne pogodbe, kratkotrajno delo družinskih članov, delo študentov, dijakov….)."

Zgodovina statusov

09.01.2023 R
16.01.2017 DR
16.09.2016 DR
02.06.2016 DR
12.05.2016 DR
01.02.2016 DR
19.03.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostavitev prijav s področja varnosti in zdravja pri delu
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MDDSZ  09.01.2023  Sprejet je bil Pravilnik o prijavi nezgode pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr.), na podlagi katerega se je prešlo na elektronsko prijavo poškodb in nesreč pri delu ter medsebojnih izmenjav podatkov. Sprememba prinaša pomembno administrativno razbremenitev poslovnih subjektov in organov javne uprave. Skupni prihranki znašajo 325.000 € na letni ravni. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MDDSZ  16.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MDDSZ  16.09.2016  Poteka usklajevanje med NIJZ, ZZZS in MJU. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  V mesecu aprilu je potekal usklajevalni sestanek med MZ, MDDSZ, MJU, IJZ in ZZZS glede priprave rešitve za poenostavitev poročanja o nezgodah in poškodbah pri delu. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  12.05.2016  Ni sprememb na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  01.02.2016  Na pobudo MZ je MDDSZ z obveznim navodilom v letu 2013 ustavilo uveljavitev Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13) v delu, ki se nanaša na novi obrazec prijave nezgod pri delu. MZ je za potrebe zbiranja podatkov in vodenja evidenc na področju zdravstvenega varstva dolžno urediti prijave poškodb pri delu s sprejemom ustreznih pravnih podlag in implementacijo postopka prijav preko e-VEM oziroma e-Zdravje. Z navedenim bi bila omogočena uveljavitev pravilnika v celoti.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  Admin  19.03.2015  Realizirano z vidika pristojnosti MDDSZ. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Elektronsko prijavljanje je nemogoče dati v produkcijo, ker manjka zdravniški del prijavljanja nezgod pri delu, MZ pa kljub več urgencam ne odgovarja že več kot 2 leti.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MDDSZ je pripravilo Pravilnik o prijavah s področja varnosti in zdravja pri delu na enotnih obrazcih , na podlagi šifrantov, ki temeljijo na enotni metodologiji v EU - ESAW. Projekt, ki bo omogočal elektronsko prijavljanje na področju varnosti in zdravja pri delu na več naslovnikov hkrati je v zaključni fazi.