Natisni

Naloga

Povečanje sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja in njihova priprava skupaj s socialnimi partnerji

Opis naloge

Sredstva za aktivno politiko zaposlovanja (APZ) iz integralnega proračuna so bila glede na spremenjen Načrt izvedbe Programa APZ za leti 2010 in 2011 zagotovljena v višini 103,6 milijona EUR. Za leti 2013 in 2014 pa so se glede na načrt za izvajanje ukrepov APZ za leti 2013 in 2014 znižala na 65,3 milijona EUR, torej za 37 odstotkov. Medtem pa se je število registrirano brezposelnih med julijem 2010 in 2013 zvišalo iz 98.406 na 117.143, torej skoraj za petino. Zato je potrebno narediti ves možen napor, da se nujno zagotovijo dodatna sredstva za izvajanje oz. razširitev programov APZ, tudi z učinkovitim vključevanjem v shemo nove finančne perspektive 2014 2020.

Ukrep / Povečanje sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja in njihova priprava skupaj s socialnimi partnerji

Učinki naloge / pričakovani rezultati

"Odgovor MDDSZ na točko 6: Za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja MDDSZ vlaga ves možen napor v zagotovitev največjega možnega obsega sredstev iz nove finančne perspektive 2014-2020, vendar pa je končna vrednost odvisna od dogovora vseh vladnih resorjev, zlasti resorja, pristojnega za gospodarstvo.

V predlogu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 (ki bo podlaga za koriščenje evropskih sredstev v naslednjem finančnem obdobju) je vsebinsko poudarjena usmerjenost v doseganje cilja zmanjševanja stopnje brezposelnosti. Tako bo financiranje projektov v prihodnjem finančnem obdobju med letoma 2014 in 2020 usmerjeno v ukrepe čim hitrejšega vključevanja brezposelnih na trg dela, povezovanje, izboljšanje usklajenost kvalifikacij s povpraševanjem na trgu dela, izboljšanje sodelovanja visokošolskih institucij z gospodarstvom in negospodarstvom, v krepitev izvajanja vseživljenjske karierne orientacije in ukrepov aktivne politike zaposlovanja in druge pomembne aktivnosti za izboljšanje položaja na trgu dela.

Glede priprave programov aktivne politike zaposlovanja podajamo stališče, da socialni partnerji v okviru Ekonomsko socialnega sveta, v skladu z določbami zakona, ki ureja trg dela, sodelujejo pri pripravi Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Smernice) in Načrta za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (Načrt).

Smernice so strateški dokument, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji. Načrt je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi Smernic, sprejme ga Vlada Republike Slovenije, pred tem pa ministrstvo, pristojno za delo, seznani socialne partnerje v medresorskem usklajevanju, in socialni partnerji o njem lahko podajo mnenje.

Menimo, da se je potrebam in stanju trga dela potrebno prilagajati hitro, še posebno v kriznih razmerah, ki zahtevajo čimprejšnje ukrepanje. Usklajevanje kreiranja vsakega posameznega programa APZ z različnimi deležniki bi pomenilo manj učinkovito in prepočasno oziroma pozno reagiranje na potrebe trga dela.

Po določbah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, katerega je zamenjal Zakon o urejanju trga dela, socialni partnerji niso imeli pravnih podlag za sodelovanje v takšni meri pri izvedbenih dokumentih aktivne politike zaposlovanja. Torej menimo, da zdajšnje določbe zakona, ki ureja trg dela omogočajo socialnim partnerjem zadovoljivo in zadostno sodelovanje v okviru aktivne politike zaposlovanja.
"

Zgodovina statusov

06.06.2014 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Povečanje sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja in njihova priprava skupaj s socialnimi partnerji
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Glede na sprejete spremembe proračuna za leto 2014 je Vlada RS na seji dne 13.2.2014 sprejela spremembo Načrta APZ za leti 203 in 2014. V okviru spremembe načrta APZ za leti 2013 in 2014 se za izvajanje ukrepov APZ namenjeno skupaj 198.747.079 evrov, od tega 81,4 milijona evrov iz integralnega proračuna in 117,3 milijona evrov iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V primerjavi s prejšnjim načrtom APZ 2013-2014 se sredstva namenjena izvajanju programov APZ v letu 2014 povečujejo, in sicer v skladu s spremembami proračuna RS za leto 2014 v višini 44,3 milijona evrov.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Glede na sprejete spremembe proračuna za leto 2014 je Vlada RS na seji dne 13.2.2014 sprejela spremembo Načrta APZ za leti 203 in 2014. V okviru spremembe načrta APZ za leti 2013 in 2014 se za izvajanje ukrepov APZ namenjeno skupaj 198.747.079 evrov, od tega 81,4 milijona evrov iz integralnega proračuna in 117,3 milijona evrov iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V primerjavi s prejšnjim načrtom APZ 2013-2014 se sredstva namenjena izvajanju programov APZ v letu 2014 povečujejo, in sicer v skladu s spremembami proračuna RS za leto 2014 v višini 44,3 milijona evrov. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  V obdobju 1.9.2013 - 31.12.2013 Trenutno je v medresorskem usklajevanju sprememba Načrta APZ za leti 2013 in 2014, v okviru katere se povečujejo sredstva za izvajanje APZ v letu 2014.