Natisni

Naloga

Spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Opis naloge

Na podlagi javne razprave o Beli knjigi o pokojninah bo potrebno pravočasno sprejela zakonske rešitve, ki bodo, z namenom zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustrezne ravni pokojnin, omogočile implementacijo novih ukrepov po izteku prehodnih obdobij.

Ukrep / Uvedba javnofinančno vzdržne pokojninske reforme.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Komentar MDDSZ: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji že zgodovinsko gledano sloni na treh temeljnih načelih, in sicer medgeneracijski solidarnosti, vzajemnosti in redistribuciji. Tudi z novo pokojninsko reformo se omenjena načela še naprej ohranjajo znotraj sistema, s sami spremembami pa se samo uravnava njihova razmerja glede na sedanja in pričakovana demografska gibanja prebivalstva ter s tem vzpostavlja medgeneracijsko pravičen pokojninski sistem.

Zgodovina statusov

06.01.2023 DR
08.01.2021 DR
13.02.2020 DR
02.08.2017 DR
19.01.2017 DR
04.05.2016 DR
28.01.2016 DR
18.12.2015 DR
15.09.2015
03.06.2015
24.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na državljane
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MDDSZ  06.01.2023  MDDSZ je trenutno v fazi priprave izhodišč in izračunov za izvedbo prihodnjih sprememb pokojninske in invalidske zakonodaje. Predvidoma do sredine leta 2023 naj bi bil predlog sprememb posredovan v obravnavo na sejo Ekonomsko-socialnega sveta, na ravni katerega naj bi se v ta namen ustanovila posebna pogajalska skupina. Predlog sprememb pokojninske in invalidske zakonodaje mora biti na Vladi sprejet do konca leta 2023 in obravnavan v Državnem zboru do konca leta 2024.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MDDSZ  08.01.2021  Z uveljavitvijo ZPIZ-2G, ki je med drugim vzpostavila pravno podlago za zvišanje dela izplačila starostne pokojnine iz 20 % na 40 % zavarovancev, ki izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino vendar ostajajo v zavarovanju ter nadaljujejo z delovno aktivnostjo, se je deloma realiziral namen po dvigovanju upokojitvene starosti ter tudi zagotavljanja prihodkov pokojninske blagajne tistih zavarovancev, ki bi se sicer upokojili in prejemali celotno pokojnino. Delovna skupina za spremembe pokojninskega sistema, ki deluje znotraj ESS, se je sestala enkrat, vendar zaradi epidemije COVID-19 in izrednih okoliščin, ki so bile povezane z epidemijo, ni bilo sprejetih dodatnih ukrepov za izboljšanje vzdržnosti pokojninske blagajne. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MDDSZ  13.02.2020  Pri sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. novembra 2019 so bili socialni partnerji tekom pogajalskega procesa enotni, da bo v prihodnje potrebno začeti s pripravo širšega paketa pokojninskih sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaradi česar je pogajalska skupina na nivoju ESS tudi ostala aktivna. Potreben bo tudi širši družbeni konsenz glede ukrepov, ki bodo na eni strani zagotavljali dolgoročno javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema, obenem pa tudi ustrezno raven dohodka v starosti. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  02.08.2017  Po predstavitvi Bele knjige o pokojninah v aprilu 2016 je bila na podlagi sklepa ESS ustanovljena posebna delovna skupina, ki je obravnavala ključne parametre pokojninskega sistema, v njej pa so sodelovali vsi socialni partnerji, člani ESS. Naloga delovne skupine je bila v tem, da pripravi osnutek dokumenta za obravnavo na ESS, ki bo vključeval nabor vseh rešitev na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, o katerih bi bilo doseženo soglasje socialnih partnerjev in bo služil kot podlaga za nadaljnje prilagoditve pokojninskega sistema. Delovna skupina se je v obdobju od junija 2016 do konca meseca marca 2017 sestala na 12 sestankih, pri čemer je med Vlado RS in socialnimi partnerji potekala intenzivna razprava glede posameznih ukrepov iz Bele knjige o pokojninah. Kot rezultat dela te delovne skupine je nastal dokument »Usklajena izhodišča za prihodnjo prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS«, glede katerega je bilo doseženo popolno soglasje vseh socialnih partnerjev. Ta dokument vključuje nabor vseh rešitev na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja in bo služil kot izhodišče za pripravo novih prihodnjih prilagoditev zakonodaje. Socialni partnerji in Vlada RS so se med drugim tako strinjali, da se mora pokojninski sistem spreminjati premišljeno in odgovorno, pri čemer je bil postavljen cilj, da se nova zakonodaja, ob izpolnitvi vseh v socialnem dialogu dogovorjenih pogojev, sicer sprejme do leta 2020, vendar pa se nato uveljavi postopoma in z dogovorjenimi ustrezno dolgimi prehodnimi obdobji.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MDDSZ  19.01.2017  Belo knjigo o pokojninah je ministrstvo 6. 5. 2016 predstavilo na seji Ekonomsko-socialnega sveta, ki je za nadaljnjo obravnavo tega področja oblikoval strokovno delovno skupino, ki se redno sestaja, do sedaj že 8-krat. Delo skupine, ki vsebino obravnava po posameznih vsebinskih sklopih, je pri koncu in bodo v prihodnjih mesecih oblikovani skupni zaključki. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MDDSZ  04.05.2016  Na podlagi Bele knjige o pokojninah se je pričela javna razprava.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  28.01.2016  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  18.12.2015 
01.05.2015 - 31.08.2015  MDDSZ  15.09.2015  V teku so priprave na Belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katere namen bo predstaviti nabor možnih rešitev, ki bodo zagotovile javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in dostojne pokojnine tudi po izteku prehodnega obdobja iz ZPIZ-2. Ministrstvo je trenutno še v fazi zbiranja in analize podatkov o rezultatih zadnje reforme, v pripravi pa so tudi vsa potrebna orodja za izračun učinkov morebitnega novega predloga (nadgradnja mikrosimulacijskega modela). Ta dokument bo predstavljal podlago za nadaljnjo razpravo s socialnimi partnerji.  
01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  03.06.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročevalsko obdobje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  24.02.2015  V teku so priprave na Belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katere namen bo predstaviti nabor možnih rešitev, ki bodo zagotovile javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in dostojne pokojnine tudi po izteku prehodnega obdobja iz ZPIZ-2. Ministrstvo je trenutno še v fazi zbiranja in analize podatkov o rezultatih zadnje reforme, v pripravi pa so tudi vsa potrebna orodja za izračun učinkov morebitnega novega predloga (nadgradnja mikrosimulacijskega modela). Ta dokument bo predstavljal podlago za nadaljnjo razpravo s socialnimi partnerji.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Opravljena analiza je pokazala, da reforma iz leta 2012 prinaša pozitivne učinke in da je potrebno pred kakršnimkoli nadaljnjim poseganjem v pokojninski sistem še nadalje spremljati učinke. Šele nato bo mogoče na podlagi izvedenih analiz predalagati morebitne nadaljnje spremembe ZPIZ-2.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  "decembra 2012 sprejet bil ZPIZ-2. Vlada je imenovala tudi Delovno skupino za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2013. Naloge delovne skupine so: - identifikacija sprejetih sprememb v ZPIZ-2, ki so pomembne z vidika ciljev in z vidika vpliva na nadaljnji razvoj pokojninskega sistema v RS (demografske spremembe, finančna vzdržnost sistema, višina pravic), - spremljanje in vrednotenje učinkov sprememb v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi izračunov, narejenih na mikrosimulacijskem modelu , - priprava analize učinkov sprememb na sistem pokojninskega zavarovanja z vidika zastavljenih ciljev, - oblikovanje predlogov za morebitne popravke zakonodaje in predlogov za nadaljnje spremembe zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja."