Natisni

Naloga

Uvedba davčnih blagajn

Opis naloge

Uvedba e-davčnih blagajn (v kolikor se do konca leta izkaže, da se rešitev s programsko opremo ne obnese), e-računov

Ukrep / Vpeljava učinkovitega sistema boja proti delu na črno

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ukrepi proti sivi ekonomiji predstavljajo eno vodilnih prioritet davčnega sistema. Za nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno, ki predstavlja velik del sive ekonomije, je po veljavni zakonodaji pristojnih več vladnih resorjev. Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), kot eden od nadzornikov, izvaja nadzor nad področjem s stališča davčne problematike. Ukrepi za preprečevanje sive ekonomije zajemajo tako okrepitev nadzora kot tudi zmanjševanje administrativnih ovir in davčno razbremenitev davčnih zavezancev.
Na področju postopkov za izpolnjevanje davčnih obveznosti in ukrepov za preprečevanje neplačevanja davkov so bile uveljavljene spremembe Zakona o davčnem postopku. Te se nanašajo predvsem na določitev uporabe računalniškega programa ali elektronske naprave, ki ne omogoča brisanja, popravljanja ali kakršnegakoli spreminjanja izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb. Ta ukrep pomeni rešitev, ki učinkuje na enak način kot t. im. davčne blagajne, je pa cenejša za davčne zavezance, kar pomeni, da ta rešitev ne predstavlja dodatnih administrativnih bremen in je finančno ugodnejša za zavezance, ki želijo poslovati v skladu z zakonom.
Po drugi strani ta ukrep, ki je polno zaživel s 1. 7. 2013, pomeni močno orodje države za povečanje stopnje prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti, skupaj z izvedbo aktivne medijske kampanje vključno s promoviranjem prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti, z napovedanimi aktivnostmi nadzora ter z objavo rezultatov nadzora. V izdelavi je tudi implementacija sistema za pošiljanje fotografij računov preko MMS sporočil, s katero želi država potrošnike spodbuditi, da zahtevajo račune za nakup blaga in storitev, da jih fotografirajo in v obliki brezplačnega MMS sporočila pošljejo na davčno upravo za namene nadaljnje obravnave.
Zagotavljanje preglednosti in sledljivosti finančnih transakcij sta pomembna ukrepa za preprečevanje davčnih utaj. Siva ekonomija je tesno povezana z neevidentiranim poslovanjem. Razvoj elektronskega poslovanja je poleg nedvomnih prednosti za razvoj gospodarstva prinesel tudi nekatera nova tveganja. Za izboljšanje stanja na obravnavanem področju je potrebno seznanjati vse deležnike o ustreznih načinih za shranjevanje podatkov v elektronski obliki in tveganjih, ki se pojavljajo v zvezi s tem. S to temo je povezano tudi izdajanje e-računov. Že obstoječi davčni predpisi določajo, da morajo davčni zavezanci uporabljati tehnologijo in postopke, ki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, kar zajema tudi izdajanje elektronskih računov. Z zadnjo novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) so se odpravile ovire za elektronsko izdajanje računov ter zagotovila enaka obravnava elektronskih in papirnih računov, kar naj bi omogočilo popoln prehod na izdajanje elektronskih računov. Zasledovali so se predvsem cilji poenostavitve, posodobitve in uskladitve pravil za izdajanje računov, kar naj bi ugodno vplivalo na podjetja, ob hkratnem zmanjševanju možnosti za davčne utaje. Pri tem je potrebno izkoristiti prednosti tehnologij, ki jih podjetja že uporabljajo, s tem pa prispevati k zmanjševanju stroškov poslovanja in povečanju učinkovitosti. Z zadnjo novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) so bile odpraviljene ovire za elektronsko izdajanje računov. Prav tako se je zagotovila enaka obravnava elektronskih in papirnih računov, kar naj bi omogočilo popoln prehod na izdajanje elektronskih računov. Zasledovali so se predvsem cilji poenostavitve, posodobitve in uskladitve pravil za izdajanje računov, kar naj bi ugodno vplivalo na podjetja, ob hkratnem zmanjševanju možnosti za davčne utaje. Pri tem je potrebno izkoristiti prednosti tehnologij, ki jih podjetja že uporabljajo, s tem pa prispevati k zmanjševanju stroškov poslovanja in povečanju učinkovitosti.

Zgodovina statusov

15.09.2015 R
27.05.2015 DR
26.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Uvedba davčnih blagajn
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA III.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MF  15.09.2015  Zakon o davčnem potrjevanju računov sprejet 20. 7. 2015; Začetek veljavnosti 1. 8. 2015; Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju sprejet 13. 8. 2015; Začetek veljavnosti 15. 8. 2015 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MF  27.05.2015  Predlog Zakona o davčnem potrjevanju računov je šel skozi prvo obravnavo Državnega zbora. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Predlog zakona je v pripravi na MF. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  Poleg aktivnostim nadzora inšpekcijskih služb, se je v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2014 velika pozornost namenjala preventivnim aktivnostim informiranja in opozarjanja na pomen omejevanja sive ekonomije, kar se pomembno odraža na povečanju prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti. Na področju nadzora je bilo na DURS v navedenem obdobju opravljenih 1.371 davčnih nadzorov nadzora sive ekonomije ter v postopkih dodatno ugotovljene davčne obveznosti v višini 413 tisoč evrov. Rezultati aktivnostji so vidni na področju prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti, saj je v posameznih dejavnostih zaznan do 50 % višji promet kot v primerjavi v enakem obdobju preteklega leta, v 8 mesecih je bilo prostovoljno plačanega 96 mio EUR več DDV kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Predlog sprememb in dopolnitev ZDavp-2, s katerim se predlaga obveznost izdajanja računov z uporabo elektronskih naprav v skladu z zakonskimi zahtevami za varno obdelovanje podatkov v elektronski obliki po 38. členu ZDavP-2 je v pripravi. Predlog vsebuje tudi izjeme, ki bodo veljale le primerih, ko davčni zavezanec prodaja blago ali storitve na terenu (npr. na premičnih stojnicah) ali kadar opravlja dejavnost zgolj občasno.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Stališče MF: V zadnjih štirih mesecih leta 2013 so se aktivnosti na področju sive ekonomije opravljale v smeri povečanja prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti (objave v medijih, pisma zavezancem, preventivni obiski mobilnih enot CURS), kot tudi povečanju števila nadzorov na terenu. Na področju nadzora sive ekonomije je bilo opravljenih 2.062 nadzorov, v katerih so bile ugotovljene dodatne davčne obveznosti v višini 1,9 mio evrov. Dosedanje analize so pokazale dobro učinkovitost novih ukrepov za omejevanje sive ekonomije, za celovito oceno pa bo potrebno daljše časovno obdobje. Pričakovati je, da bo sestava ukrepov v obliki ustrezne porazdelitve davčnih bremen, enostavnejšega izpolnjevanja davčnih obveznosti, učinkovitega nadzora ter ukrepov za dvig zavesti o prostovoljnem plačevanju davkov, prispevala k zmanjšanju sive ekonomije ter obenem pripomogla k stabilnejšemu prilivu proračunskih sredstev. Predlagani celoviti pristop na posameznih področjih je v realizaciji, in bo v primeru ugotovitev, da implementirani ukrepi, niso učinkoviti, predmet preučitve in nadaljnjih aktivnosti.