Natisni

Naloga

Največji del gospodarske rasti izhaja iz izvoznega gospodarstva, zato je nujna priprava akcijskega programa za dodatno podporo izvozu in odločnejša podpora turizmu.

Opis naloge

Kazalniki o izvozu so v zadnjih letih redki ekonomski pokazatelji, ki so konstantno pozitivni. Izvoz je bil dosedaj glavna sila pri naporih za izhod Slovenije iz krize.
Predlagamo:
- takojšnjo pripravo celovite industrijske politike, ki naj določi slovenske razvojne prioritete, tudi panoge, ki jih bo država z aktivno finančno in razvojno naravnano politiko spodbujala (ob pomoči strategije pametne specializacije in drugih meril, denimo rasti dodane vrednosti na zaposlenega)
- okrepitev financiranja globalno konkurenčnih razvojnih projektov preko SID banke (SID banka naj namenja sredstva tudi za tržne analize in nove tržne priložnosti v tujini); stimuliranje izvoza prek dostopne stopnje obrestne mere (3-4%) na podlagi tvornega sodelovanja SID banke in poslovnih bank.
- podporo čezmejni internacionalizaciji (poslovanje v soseščini): akcijski načrt za čezmejno promocijo slovenskega malega gospodarstva na sosednjih zamejskih trgih in njegova izvedba v čim krajšem času,
- evidentirati slovenske konzultante, ki delajo na mednarodnih projektih v tujini in jih uporabiti pri lobiranju za slovensko gospodarstvo v tujini,
- okrepiti kvaliteto slovenske ekonomske diplomacije v pomoč slovenskemu gospodarstvu.
Ključnega pomena je tudi promocija turizma. Strategija slovenskega turizma predvideva zvišanje prihodkov od dveh na tri milijarde evrov letno. Obenem pa država nameni za njegovo promocijo manj kot deset milijonov evrov na leto. Nujno je urgentna krepitev promocije Slovenije kot turistične destinacije.

Ukrep / Največji del gospodarske rasti izhaja iz izvoznega gospodarstva, zato je nujna priprava akcijskega programa za dodatno podporo izvozu in odločnejša podpora turizmu.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Komentar MGRT: V okviru rebalansa proračuna 2013 je že bilo realizirano, da so bila sredstva za promocijo in trženje slovenskega turima povišana za 3 mio EUR, tako, da znaša skupni znesek, ki je na razpolago za tovrstne aktivnosti v letu 2013 7.340.000 EUR. Aktivnosti bo izvajala Javna agencija SPIRIT – sektor za turizem, sredstva pa bodo namenjena image oglaševanju ter produktnemu oglaševanju v sodelovanju z gospodarstvom na ključnih in perspektivnih trgih. Stališče MZZ: Dostop do sosednjih zamejskih trgov je za slovenska podjetja najlažji zaradi vrste razlogov. Poleg tega agencija SPIRIT gospodarskima združenjema v Trstu in Celovcu, ki med drugim pomagata slovenskim podjetjem pri prodoru na oba sosednjh trgih, že nekaj let namenja finančna sredstva. S slednjim Vlada RS aktivno podpira internacionalizacijo na obeh trgih. Z namenom učinkovitejšega prodora slovenskih podjetij v tujino je Vlada RS julija 2010 sprejela Program za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014. Letne aktivnosti (v povezavi s ciljnimi trgi in sektorji) so podrobno opredeljene v akcijskih načrtih. Načrt za leto 2013 ima naslov Partnerstvo za spodbujanje mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij – Mednarodni izzivi 2013. Dokument ne govori izrecno o podpori internacionalizaciji na sosednje zamejske trge. Vendar pa predstavniki GZS, OZS in TZS, ki sodelujejo pri pripravi dokumenta, doslej kaj takega niti niso predlagali. Vsi slovenski konzulati aktivno delajo na podpori in lobiranju za slovensko gospodarstvo v tujini, saj to spada med njihove redne delovne naloge.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Največji del gospodarske rasti izhaja iz izvoznega gospodarstva, zato je nujna priprava akcijskega programa za dodatno podporo izvozu in odločnejša podpora turizmu.
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Turizem: za dodatne 3 mio je bilo izvedeno image oglaševanje na ključnih trgih ( Italija, Avstrija, Nemčija) , dodatna digitalna kampanja na ključnih in nekaterih sekundarnih trgih ter oglaševanje v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom. MZZ: dejansko MZZ ni soodgovoren za program za dodatno spodbujanje izvoza in turizma, ampak le sodeluje pri oblikovanju ustreznega Programa, ki pa ga v delu tudi izvaja.