Natisni

Naloga

Omogočiti tujcem plačilo kazni s plačilno kartico na kraju prekrška

Ukrep / Omogočiti tujcem plačilo kazni s plačilno kartico na kraju prekrška

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Trenutna zakonodaja omogoča plačilo globe z gotovino tujcu ali slovenskemu državljanu, ki bi se lahko izognil plačilu (odhod v tujino). S spremembo Zakona o prekrških je dopuščena možnost, da tujec plača tudi s plačilno kartico tistemu organu, ki ima to možnost. Za slovenske državljane pa zakon možnosti plačila z gotovino ali s kartico ne dopušča.

Zgodovina statusov

16.05.2016 R
26.01.2016 DR
10.09.2015 DR
25.05.2015 DR
24.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Omogočiti tujcem plačilo kazni s plačilno kartico na kraju prekrška
Odgovorni resor Ministrstvo za notranje zadeve
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNZ  16.05.2016  POS terminali so bili predani v uporabo v sredini februarja 2016. Policijske uprave so o tem seznanil z depešo 11. 2. 2016. Z navedenim dnem so bili vzpostavljeni vsi potrebni pogoji, ki zagotavljajo avtomatizirano zapiranje terjatev, ki so poravnane s POS terminali [vnos referenčne številke, delovanje spletnega servisa preko katerega se podatki o transakcijah avtomatizirano prenašajo v policijski informacijski sistem]. Kar se tiče stroškov moramo na podlagi trenutno veljavne pogodbe plačevati provizije v višini 1,5 % za plačila [transakcije] s kreditnimi karticami MasterCad, Visa in American Express in 1 % za plačila [transakcije] s plačilnim karticami Maestro. V ta namen je v 2016 rezerviranih 33.000 evrov.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNZ  26.01.2016  Podpisana je bila pogodba z Banko Koper. Policijskim enotam (vse PPP in tri PMP) je bilo razdeljenih 28 POS terminalov, preko katerih je možno plačilo kazni tujcem s plačilno kartico na kraju prekrška. Izvedeno je bilo tudi že usposabljanje za policiste in administrativne delavke. Nadalje je banka je razvila rešitev za vnos referenčne številke, hkrati pa je bilo pripravljeno navodilo za uporabo POS terminalov na terenu. Trenutno je v zaključni fazi razvoj spletnega servisa, ki je potreben za avtomatizirano zapiranje terjatev. Ko bo spletni servis vzpostavljen, bodo policisti POS terminale lahko začeli uporabljati tudi na terenu. Naloga bo rešena januarja 2016. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNZ  10.09.2015  Razpis za javno naročilo je bil ponovljen. Na razpis se je prijavila ena od zainteresiranih Bank (Banka Koper). Ponudba je ustrezala vsem razpisnim pogojem, zato je bil v mesecu avgustu že izdan sklep o oddaji naročila. V mesecu septembru bo predvidoma podpisana pogodba z izbranim ponudnikom, ki mora v roku 45 dni zaključiti z inštalacijami POS terminalov. V vmesnem času bo policija izvedla prilagoditve policijskega informacijskega sistema in izobraževanje za uporabnike. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MNZ  25.05.2015  Aprila je bilo objavljeno javno naročilo za zagotavljanje plačevanja z uporabo debetnih in plačilnih kartic preko POS terminalov, vendar se na razpis ni prijavil nobeden od možnih ponudnikov. Razpis bo zato ponovljen maja oz. junija. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNZ  24.02.2015  Pridobljeno je bilo soglasje ministra za notranje zadeve, da policija pri izvedbi plačil preko POS terminalov ne bo zaračunavala provizij. Policija se je seznanila s poslovanjem s POS terminali na Finančni upravi RS. Preverjene so bile možnosti za vzpostavitev tehničnih rešitev na POS terminalih, ki bi omogočale avtomatsko zapiranje terjatev. Na podlagi vseh izvedenih aktivnosti je bila pripravljena tehnična specifikacija in januarja 2015 oddan predlog za nabavo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Delovna skupina se je sestala 6. 5. 2014. Na sestanek so bili povabljeni predstavniki Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance. Pridobila je pravno mnenje Ministrstva za pravosodje o zaračunavanju stroškov negotovinskega plačila glob. Pripravila je gradivo za sejo kolegija ministra za notranje zadeve, v katerega je vključena tudi analiza prihrankov, povezanih z uporabo POS terminalov.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  3. 10. 2013 je bila s sklepom (024-94/2013/2 ustanovljena delovna skupina, katere naloga je, da preuči možnosti za uvedbo POS terminalov v Policiji. Delovna skupina trenutno preverja pogoje, ki jih banke zahtevajo za najem njihovih storitev in rešitve za obdelavo podatkov po izvršeni operaciji (delitev finančnih tokov na različne zahtevane račune) v policijskih enotah. Predpogoj za uspešno uvedbo je poenostavljeno poslovanje (enoten znesek, en račun), kar skuša delovna skupina rešiti z MF.