Natisni

Naloga

Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb in poostritev sankcij za kršitelje

Opis naloge

Spremembe zakona bodo predvidoma naslednje:
— pristojnosti nadzornih organov natančneje določiti in razmejiti med posameznimi nadzornimi organi,
— kot nadzorni organ bo večje pristojnosti na področju zaposlovanja na črno pridobila tudi Carinska uprava RS,
— širitev pristojnosti vseh nadzornih organov, izdajanje odločb o prepovedi dejavnosti na področjih, za katera so pristojni,
— dopolnjena bo sankcija, da lahko inšpektor odvzame predmet, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, tako, da bo mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno,
— povišanje glob,
— odprava nekaterih administrativnih ovir,
— preučitev načina preprečevanja dela in zaposlovanja na črno kot dela sive ekonomije v drugih državah in možna vključitev v zakon.

Ukrep / Zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno in učinkovitejši nadzor nad kršitvami zakona, proučitev možnosti za uresničitev pripomb in predlogov nadzornih organov iz poročila vladne komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno za leto 2012.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ukrepi za preprečevanje sive ekonomije zajemajo tako okrepitev nadzora kot tudi zmanjševanje administrativnih ovir in davčno razbremenitev davčnih zavezancev. Okrepitev nadzornih funkcij se načrtuje v okviru projekta za združitev davčne in carinske uprave v enovito finančno upravo, ki je načrtovana s 1. januarjem 2014. Že s 1. 7. 2013 pa so bili v okviru Carinske uprave Republike Slovenije kadrovsko okrepljeni preiskovalni oddelki in mobilne enote, ki so zadolženi za učinkovito ukrepanje pri kršitvah davčno-carinskih predpisov. Mobilni oddelki bodo s svojo prisotnostjo na terenu in hitrimi nadzori tudi preventivno vplivali na obnašanje in davčno kulturo davčnih zavezancev. S predvideno novelo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno pa naj bi carinski organi pridobili tudi dodatna pooblastila na področju preprečevanja dela na črno.
Vzporedno z organizacijskimi spremembami se bodo izvajali konkretni operativni ukrepi za zmanjšanje sive ekonomije, ki bodo zajemali: ciljno usmerjene nadzore nakazil v davčne oaze, povečanje nadzora na področjih najbolj tveganih dejavnosti, okrepljen nadzor nad plačevanjem prispevkov za socialno varnost, učinkovitejše izvedbe postopkov obdavčitve, vzpodbujanja registracije in legalizacije opravljanja dejavnosti, in striktne kaznovalne politike. Obenem bo več pozornosti namenjeno tudi zavarovanju plačila davka, dodatno se bodo okrepili postopki davčne izvršbe ter večjo pozornost namenilo prekrškovnim postopkom. Okrepilo se bo sodelovanje z organi, pristojnimi za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj davčne zatajitve in druge gospodarske kriminalitete, in povečalo mednarodno sodelovanje na področju izmenjave informacij. Namenilo se bo torej več pozornosti aktivnostim za preprečevanje sive ekonomije, in sicer s preventivnimi in represivnimi ukrepi. Okrepila se bo prisotnost inšpektorjev na terenu. Pospešeno se bodo izvajali hitri davčni inšpekcijski nadzori nad blagajniškim poslovanjem, popisom stanja zalog, izvajala se bo računalniška forenzika (zajem podatkov iz računalnikov zavezancev).

Zgodovina statusov

10.02.2016 R
05.02.2016 R
28.01.2016 R
06.01.2016 N
15.09.2015
03.06.2015
26.02.2015 DR
30.05.2014 DR
29.05.2014 R
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb in poostritev sankcij za kršitelje
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno je bil sprejet v letu 2014. 
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MF  05.02.2016  Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno sprejet v letu 2014. 
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MDDSZ  28.01.2016  Stanje glede na prejšnje poročanje nespremenjeno.  
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  06.01.2016 
01.05.2015 - 31.08.2015  MDDSZ  15.09.2015  Stanje je nespremenjeno glede na prejšnje poročanje.  
01.02.2015 - 30.04.2015  MDDSZ  03.06.2015  Ostaja nespremenjeno glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  Državni zbor RS je 23. 4. 2014 sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon se je začel uporabljati 18. 8. 2014, razen določil, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela (ODD). Ta se uporabljajo od 1. 1. 2015 dalje. ZPDZC-1 omogoča okrepitev nadzora na terenu, povečuje sankcije za kršitelje zakona in zagotavlja podlago za učinkovitejše delo nadzornih organov. V nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno se bo vključila Finančna uprava RS s svojimi mobilnimi enotami. Inšpektorat RS za delo pa bo ohranil pristojnost prepovedati opravljanje dela delavcu, ki je zaposlen na črno, ali opravljanje delovnega procesa do odprave ugotovljenih nepravilnosti v primerih zaposlovanja na črno. V kazenskih določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so nove globe za kar 25% višje od starih. Najbolj se povečujejo globe za t.i. »šušmarje« saj nadzorni organi že več let opozarjajo na porast tovrstnega dela na črno. Po novem bo poleg odvzema predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno. Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je bil sprejet v Državnem zboru 23.4.2014. Uporabljati se bo začel 18.8.2014, ko bo nova Finančna uprava RS pridobila številne nove naloge. FURS bo tako pristojna za nadzor nad delom na črno in zaposlovanjem na črno v celoti ter za nadzor nad omogočanjem dela na črno ter oglaševanjem v delu, ki se nanaša na posameznike. V pripravi so aktivnosti za zagotavljanje učinkovitega izvajanja poostrenega nadzora dela in zaposlovanja na črno priprava načrta aktivnosti, priprava priročnika, izvedba izobraževanj, priprava kaznovalnih usmeritev, itd.), ki se bo pričel v drugi polovici avgusta na najbolj tveganih področjih.  
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je DZ RS sprejel 23.4.2014. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je Vlada RS sprejela 18.12.2013.