Natisni

Naloga

Spremembe podzakonskih aktov zaradi prenosa direktive 2010/75/eu o industrijskih emisijah (IED)

Ukrep / Spremembe podzakonskih aktov zaradi prenosa direktive 2010/75/eu o industrijskih emisijah (IED)

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Zaradi prenosa IED bo potrebno spremeniti, popraviti in dopolniti cca 9. uredb, ki so prenašale 'stare' direktive iz katerih je nastala direktiva 2010/75/eu. Potrebno bo sprejeti nove predpise zaradi zahtev za monitoring podzemne vode in tal. Število dejavnosti in s tem naprav, ki bodo potrebovala okoljevarstveno dovoljenje se bo po prenosu povečalo. Posebno pozornost bo potrebno nameniti prehodnim določbam glede rokov za prilagoditev zahtevam iz direktive.

To povečanje zadeva tako nove zahteve za podzemne vode in tla kot tudi nove/dodatne dejavnosti in posledično povečanje
števila naprav, ki bodo zavezane izpolnjevati zahteve direktive.

Zgodovina statusov

18.05.2016 R
29.01.2016 DR
09.09.2015 DR
27.05.2015 DR
24.02.2015 DR
28.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spremembe podzakonskih aktov zaradi prenosa direktive 2010/75/eu o industrijskih emisijah (IED)
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA IX
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Direktiva 2010/75/EU je v celoti prenesena v pravni red RS.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Uredba o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav je sprejeta. Uredba o sežigalnicah odpadkov, napravah za sosežig odpadkov in njihovih emisijah bo sprejeta v februarju 2016 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.09.2015  Sprejeta je bila Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za prenos direktive je potrebno sprejeti še dve uredbi (Uredba o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav ter Uredba o sežigalnicah odpadkov, napravah za sosežig odpadkov in njihovih emisijah). 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MNVP  27.05.2015  Uredbi omenjeni 28.5.2014 (Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida in Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila) sta bili sprejeti na Vladi, Pravilnika o obratovalnem monitoringu podzemne vode in stanja tal pa bosta sprejeta v drugem četrtletju 2015. V maju 2015 je v ponovni javni obravnavi osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki bo predvidoma sprejet do konca julija 2015. V tretjem četrtletju 2015 bosta posredovani v javno obravnavo še preostali dve uredbi (Uredba o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav ter Uredba o sežigalnicah odpadkov, napravah za sosežig odpadkov in njihovih emisijah), z namenom čimprejšnjega sprejema. S tem bo prenos direktive končan. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Dve uredbi sta bili v javni obravnavi in sta v postopku medresorskega usklajevanja. En pravilnik je v javni obravnavi. V pripravi so strokovne podlage za pripravo dveh predpisov s področja varstva tal.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014