Natisni

Naloga

Javna objava oseb odgovornih za podeljevanje »slabih« kreditov

Opis naloge

Po uradnih informacijah je obseg slabih posojil v slovenskem bančnem sistemu po zadnjih podatkih zrasel na 7,5 milijarde EUR. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v svojem zadnjem poročilu ugotovila, da so bili bančni posli v več obravnavanih primerih odobreni le na podlagi dogovora z vodstvenimi in vodilnimi osebami posameznih bank. V teh primerih gre predvsem za posle, ki jih sicer ne bi bilo mogoče odobriti, če bi upoštevali večino veljavnih bančnih kriterijev in pogojev. KPK je leta 2010 začela voditi preiskavo posameznice ob pridobitvi osebnega kredita, iz tega pa je sledila preiskava pregleda 40 poslov, ki so jih odobrile banke v večinski državni lasti in ki obsegajo 1,6 milijarde evrov. V teh postopkih so zaznali 30 sumov različnih kaznivih dejanj, podali so tudi šest ovadb državnemu tožilstvu.

Ukrep / Javna objava oseb odgovornih za podeljevanje »slabih« kreditov

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Predlagana javna objava izven kazenskopravne ureditve oz pravne ureditve varstva osebnih podatkov pa bi pomenila neustrezen in nesorazmeren ukrep. Veljavna bančna zakonodaja, vključno s sprejetim Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) že ureja odgovornost članov organov vodenja in nadzora bank ter organov nadziranja bank. ZUKSB tako DUTB že omogoča in nalaga ukrepanje, v primeru, če ugotovi razloge za sum storitve kaznivega dejanja v okviru poslovanja banke, ki je prejemnica državne pomoči. Kakršnokoli javno objavo fizičnih oseb pa je treba obravnavati tudi v okviru varstva osebnih podatkov, saj gre v tej povezavi za občutljive podatke. Posamezni področni predpisi določajo podlago, ki institucijam za konkretne namene določenega postopka oziroma preiskave omogočajo dostop do posamičnih podatkov, ki so v konkretnem primeru potrebni za izvedbo postopka, pri čemer pa je dostop omejen na konkretne institucije za namene izvajanja njihovih konkretnih zakonskih pristojnosti.

Zgodovina statusov

18.02.2015 R
25.04.2014 NS
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Javna objava oseb odgovornih za podeljevanje »slabih« kreditov
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  18.02.2015  Za banke pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, to so v Republiki Sloveniji dejansko banke, ki so bile deležne ukrepov po Zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, predvideva Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), da so prosto dostopne tudi informacije neposredno povezane s krediti neplačnikov kot tveganimi postavkami, ki se vodijo kot slabitve v bilancah te banke in ki so bili iz takšne banke preneseni na DUTB, ali jih je banka, na dan prenosa kreditov neplačnikov kot tveganih postavk na DUTB, vodila kot kredite neplačnikov. Za vsak kredit so dostopne informacije glede vrste in vrednosti posla, kreditodajalec, kreditojemalec, in sicer firma in sedež pravne osebe, datum sklenitve pogodbe; organ, ki je posel odobril in člani organa ter člani uprave in člani nadzornega sveta banke v času odobritve kredita, in sicer za fizično osebo: osebno ime in položaj oziroma naziv delovnega mesta; vrsta in predmet zavarovanja in firma in sedež banke in neplačnika in končna bruto izpostavljenost do posameznega neplačnika na dan prenosa na DUTB. Izraz krediti neplačnikov, ki se vodijo kot slabitve v bilancah banke, pomeni kredite pravnih oseb, ki se skladno s sklepom Banke Slovenije, ki ureja ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, razvrščajo v skupino D ali E, ali ki so se pri skrbnem pregledu aktive banke, ki je bil izveden v skladu z morebitnimi navodili Evropske komisije ali Evropske centralne banke, obravnavali kot krediti neplačnikov. Dostop do informacij javnega značaja v zvezi s krediti, ki so bili preneseni na DUTB, zagotavlja DUTB. Za dostop do informacij javnega značaja v zvezi s krediti, ki niso bili preneseni na DUTB, pa je v ZDIJZ predvideno, da ga zagotavlja banka. Banka bi morala informacije javnega značaja posredovati v svetovni splet, preko svojih spletnih strani. Trenutno pa je izvrševanje določb ZDIJZ, ki urejajo dostop do javnih informacij glede kreditov neplačnikom in so jih dolžne objaviti banke same, do končne odločitve glede ustavnosti teh določb začasno zadržano. Ustavno sodišče Republike Slovenije je o zadržanju odločilo dne 2. 10. 2014. 
Nesprejemljivo 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014   
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014