Natisni

Naloga

Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in proizvode

Ukrep / Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in proizvode

Učinki naloge / pričakovani rezultati

V okviru kohezijskih sredstev (OP-ROPI) je večina sredstev usmerjena v razpise za sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb.

MF je uvedlo davčne olajšave v okolju prijaznejša vozila (vozila z motorjem EURO IV, EURO V in EURO VI) glej točko 6.3.

Priložnost za prilagodljive MSP predstavljajo tudi zelena javna naročila. Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je eden izmed ukrepov Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje v obdobju 2009 – 2012, se je začela uporabljati 14. 3. 2012. Uredba določa obvezne minimalne okoljske zahteve, ki jih morajo naročniki upoštevati pri oddaji javnih naročil (temeljne okoljske zahteve), in dodatne okoljske zahteve, ki niso zavezujoče in predstavljajo priporočila za najbolj ambiciozne javne naročnike, in sicer za 11 prioritetnih skupin izdelkov in storitev (električno energijo, živila, pijače, kmetijske pridelke in gostinske storitve, pisarniški papir in higienske papirnate proizvode, elektronsko pisarniško opremo, avdio in video opremo, hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje in klimatske naprave, stavbe, pohištvo, čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, osebna in transportna vozila in pnevmatike).

V decembru 2012 je bilo med MF in MKO dogovorjeno, da MKO začne skrbeti za vsebino zelenih javnih naročil, MF pa za skladnost z javnonaročniško zakonodajo.

MKO oz. ARSO nadaljujeta s prizadevanji za odločanje MSP za pridobitev znaka za okolje (eco label ali okoljske marjetice za storitve in proizvode) ali z omogočanjem vključevanja v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij (EMAS).

MKO je pripravilo osnutke načrtov za kakovost zraka na območjih, kjer prihaja do preseganja mejnih vrednostih koncentracije PM10 v zunanjem zraku. Sanacija predvideva različne ukrepe, pri čemer se odpirajo možnosti za MSP predvsem glede zmanjševanja emisije celotnega prahu iz naprav s pomembno emisijo celotnega prahu, zmanjševanja emisije celotnega prahu iz malih kurilnih naprav, in drugih, ki prispevajo k znižanju emisij.

Eko sklad izvaja: (1) dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih na podlagi šestih javnih pozivov (2) programe za izboljšanje energijske učinkovitosti v prometu in spodbujal naložbe v okolju prijazna vozila, pa tudi v gradnjo oz. prenovo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v lasti občin za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti.

Nadaljevanje implementacije Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in proizvode
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA IX
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014